24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tilsvar fra Jan Erik Grundtjernlien i dette innlegget.

Barns rettigheter er viktig for Nav

Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner og det er viktig at deres særskilte behov blir ivaretatt i familiens møte med Nav-kontoret.
Annonse

Vi er derfor glade for at barneombudet har oppmerksomhet om barns rettigheter når foreldrene er i kontakt med Nav. Vi opplever å ha et godt samarbeid med barneombudet, også når vi nå utarbeider en veileder om hvordan Nav skal ivareta barneperspektivet. Veiledningen skal omfatte både sosialtjenesteområdet og den statlige forvaltningen.

Vi har gitt føringer om at hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov i alle vurderinger som foretas. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Viktigheten av dette er blant annet formidlet i brev til alle landets kommuner.

Annonse

Som fagdirektorat følger vi med på det landsomfattende tilsynet om Nav-kontorenes ivaretagelse av barns behov når familien søker om økonomisk sosialhjelp. Vi ser frem til når tilsynet er ferdig og samlerapporten foreligger, men de rapportene som har kommet til nå bekymrer oss.

Mange av kommunene får lovbrudd etter tilsynet, blant annet fordi de ikke kartlegger barnas situasjon godt nok, da blir grunnlaget for videre vurderinger også for svakt. Det gjøres mye bra arbeid med barnefamilier ute i Nav-kontorene. Flere kontorer har dedikerte fagpersoner eller fagmiljøer som arbeider med barnefamilier, men rapportene tyder på at dette må bli enda bedre og mer systematisk.

Vi har tillit til at de aktuelle kommunene tar ansvar for å lukke avvik i dialog med statsforvalterne i sine fylker.

Arbeidet for å styrke barneperspektivet i Nav er viktig i arbeidet vårt og skal fortsette å være det. Vi deler barneombudets synspunkter på viktigheten av nettopp dette for å sikre at vi gjennom vårt samfunnsoppdrag bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Jan Erik Grundtjernlien
avdelingsdirektør i Nav

Del:
Annonse