22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Trine Hveem sier vi må ta et løft for lokal kreftomsorg. (Foto: Kreftforeningen)

Vi må ta bedre vare på kreftpasientene som kommer hjem

MENINGER: Med en intensjon om å gi det største løftet innen kommunal kreftomsorg på mange år, skulle innføringen av Pakkeforløp hjem sikre at alle kreftpasienter ivaretas når de kommer hjem til sin kommune. Per dags dato har mange av målsettingene blitt borte. Noen har fulgt opp, andre ikke. Det må vi gjøre noe med.
Annonse

Hvert år får nesten 40.000 nordmenn en kreftdiagnose, og takket være forskning og teknologisk utvikling overlever stadig flere. Men det betyr også at flere skal hjem. For en del innebærer dette et krevende møte med en ny hverdag etter kreftsykdom, der kreftfri for mange ikke er ensbetydende med frisk.

Det er vanlig å kjenne seg utmattet, ha problemer med konsentrasjonen, med seksuallivet, tilbakekomsten til arbeidslivet og samspillet med familien. For å kunne mestre disse utfordringene er en tilstedeværende lokal kreftomsorg essensiell.

Annonse

I en pasientundersøkelse vi i Kreftforeningen nylig gjorde, svarte bare én av fem at de var fornøyde med overgangen fra sykehus til oppfølging i kommunen. Det er langt fra godt nok, og underbygges igjen og igjen av det vi hører fra pasienter og pårørende: Behandlingen på sykehuset var upåklagelig. Å komme hjem? Det er en helt annen historie.

I fjor kom Helsedirektoratet med en løsning vi har ventet på i mange år. Pakkeforløp hjem. Løsningen skal sikre alle kreftpasienter i hele landet et tilbud om tre samtaler, med mål om å finne ut om pasienten trenger videre oppfølging fra kommunen etter endt behandling.

På sitt beste kan Pakkeforløp hjem være med å sikre at alle kreftpasienter tas vare på i hjemkommunen sin, uavhengig av hvor de bor. Dit har vi ikke kommet. For måten teksten er skrevet på forplikter ikke kommunene, og mange av dem nedprioriterer derfor kartleggingssamtalene.

En del kommuner har heller ikke et rehabiliteringstilbud som kan møte pasientenes behov. Andre steder står kommuner klare til å ta imot, men sykehusene starter ikke opp arbeidet. Det som skulle være det største løftet innen kommunal kreftomsorg på lang tid, er derfor mange steder i ferd med å forvitre.

Å sikre alle kreftpasienter en god lokal kreftomsorg uansett hvor de bor er en av våre viktigste kampsaker. Vi mener det bør være en selvfølge at absolutt alle kreftrammede opplever en god overgang fra sykehus til kommune, får tilbud om støtte fra noen med god kreftkompetanse, samt et rehabiliteringstilbud som er tilpasset den enkeltes behov.

For å få på plass et slikt tilbud i alle landets kommuner må den lokale kreftomsorgen høyere opp på den politiske agendaen. Dette håper vi at landets politikere forstår viktigheten av. For når mennesker ikke får den hjelpen de trenger, er det ikke bare et stort tap for den enkelte, men for hele samfunnet.

Løsningen finnes. Den heter Pakkeforløp hjem og må tas i bruk av alle kommuner, nå. Alle som er berørt av kreft vil være tjent med det.

Distriktsleder i Kreftforeningen
Trine Hveem

Del:
Annonse