24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Vestfossen støtter ordfører Knut Kvale som ikke vil etterkomme Statsforvalterens vedtak. (Foto: Privat)

Den tverre statsforvalteren

KRONIKK: Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter i Oslo og Viken. Hennes embete skal utøve regjeringens vilje i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Disse fylkene omfatter et areal på om lag 25.000 kvadratkilometer og har mer enn to millioner innbyggere.
Annonse

Familier, bedrifter og kommunestyrer erfarer stadig å bli overkjørt i plansaker av statsforvalterens vedtak. Et gjennomgangstema er embetets besluttsomme vilje til å fremme en sentralisering av bosetting og arbeidsplasser.

Det viktige politiske spørsmålet er i hvilken grad statsforvalterens vedtak er et resultat av AP/SP-regjeringas politiske plattform eller er det en sentraliseringskultur som over år har utviklet seg i dette største og viktigste statsforvalterembetet.

Annonse

Senterpartiordførere i Buskerud sier til NRK Oslo og Viken 6. juli 2023: «Vi sloss mot statsforvalteren». Statsforvalteren svarer: «Hvis vi er litt tverre er det fordi regjeringen har bedt oss om å være tverr».

Er det regjeringen som gjennom oppdragsbrev og statlige plan retningslinjer gir statsforvalterembetet beskjed om å være tverre i plansaker? En tverrhetskultur (noen sier herskekultur) som innebærer nitidig detaljstyring av borgernes adferd og overstyring av kommunale vedtak. Som basis for vedtakene syntes å ligge et grunnsyn om at bosetting og arbeidsplasser i Buskerud må sentraliseres til knutepunkt for å utvikle et bærekraftig Buskerud.

SP-ordførerne i Hemsedal, Sigdal og Øvre Eiker har tatt opp tre eksempler.

I Hemsedal ble kommunens vedtak om midlertidig tre års bruksendring fra hytte til bolig til slutt godtatt. Dette sjøl om statsforvalteren mente at det ikke var nok lekeareal for barn, for det eldre paret. Vedtaket skjedde etter klage.

I Sigdal kunne kommunen si ja til familien som ville bygge en bolig ved Velstad mellom Prestfoss og Nerstad sjøl om statsforvalteren mente at det var for langt til nærmeste lekeplass. Statsforvalteren snudde først etter møte med Sigdal kommune.

I Øvre Eiker gjelder saken dispensasjon fra kommuneplanen ved etablering av barnehage i en tidligere bibelskole i Skotselv. Dagens barnehage har dårlig inneklima og på grunn av kvikkleire er kommunen forhindret fra å foreta drenering for å utbedre fuktproblemene. Skole, barnehage, foreldregrupper og grendeutvalg har vært involvert i møter og arbeidsgrupper med vurdering av alternativer. Seks reelle alternativer er vurdert, derav fire sentrumsnære. Alle fire ble forkastet på grunn av kvikkleire.

Foreslått plassering av barnehagen har en erkjent ulempe med en strekning på ca. én kilometer mellom skole og barnehage hvor det i dag ikke er gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Imidlertid er det også ved dagens barnehage svært begrensa med gange eller sykkel til barnehagen.

Dispensasjon for etablering av barnehagen ble enstemmig vedtatt i kommunens Planutvalg 23. mai 2023. Statsforvalteren sendte klage mot etablering av den kommunale barnehagen 14. juni 2023. Etableringen var i strid med regionale og nasjonale interesser.

Jeg er enig med ordfører Knut Kvale (SP) som ikke vil ta denne klagen til følge. Statlige planretningslinjer skal ikke tolkes på denne måten. Regjeringen har et uttrykt mål om å styrke det kommunale sjølstyret. Barnehagen må etableres raskt som følge av pålegg. Saken må løses uten at Kommunaldepartementet oppnevner en settestatsforvalter for behandling av klagesaken.

En kort kronikk tillater ikke flere konkrete eksempler fra Øvre Eiker som viser kontinuerlig ulike vurderinger mellom statsforvalter og folkevalgte.

En viktig fellesnevner er imidlertid at statsforvalterens praktisering av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging innebærer overstyring, dersom boliger og arbeidsplasser ligger for langt fra såkalte trafikknutepunkt. Dette sjøl om det i flere tilfeller er gang og sykkelvei dit. Det er en urban byutviklingskultur – med enøyd fokus på korte avstander i et langstrakt fylke – som praktiseres hos Valgerd Svarstad Haugland.

På samme måte som regjeringen nå gjennomfører en storrengjøring i arbeidslivspolitikken må tilsvarende storrengjøring gjøres i forholdet mellom regjering, statsforvaltere og kommune/ fylke.

En aktuell parole kan være: Bærekraft gjennom desentralisering.

Tilrettelegging av desentraliserte boliger og arbeidsplasser på uproduktiv mark er positivt. Norges klimafortrinn er aktiv forvaltning av fornybare naturressurser. Det krever kunnskap om – og nærhet mellom – mennesker og natur. Den folkevalgte valgkretsen Buskerud må sjølsagt ha sin egen statsforvalter som kjenner kulturen blant allmuen.

Jeg håper ordfører Kvale kan starte reingjøringa med å invitere statsforvalter og statsråd Gjelsvik til åpent møte på den nedlagte bibelskolen i Skotselv i august.

Per Olaf Lundteigen
Stortingsrepresentant Sp
Fra Vestfossen

Del:
Annonse