16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er klart flest trafikkrelaterte lovbrudd som slipper å møte til soning i fengsel, men som må avtjene samfunnsstraff i stedet.

Stadig flere som soner straff med fotlenke og samfunnsstraff

Det er stadig flere som soner straffer med fotlenke og samfunnsstraff. Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 245 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 113. Det viser nøkkeltall fra kriminalomsorgen for juni.
Annonse

I juni ble det iverksatt 464 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 245 iverksettelser med elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 113. Det var 2.988 innsatte i norske fengsler den 5. juli.

Straffegjennomføring i fengsel
5. juli var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 2.988 innsatte.

Annonse

– Av de 2.988 innsatte satt 668 (22 prosent) i varetekt.

– 790 (27 prosent) var utenlandske statsborgere.

– Kvinnelige innsatte: 168 (5,7 prosent).

– Antall forvaringsdømte i fengsel: 142 menn, 10 kvinner.

– 9 innsatte under 18 år. 7 sitter i varetekt og 2 på dom. 7 av de innsatte sitter ved ungdomsenheter og 2 i fengsel.

– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juni 2023 var 81 prosent.

– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 80 prosent.

Soningskø
7. juli var soningskøen på 189 ubetingede dommer.

Av disse avventer 17 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Forrige måned (mai) var soningskøen på 115 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
I juni ble det gjennomført 1 soningsoverføring. Hittil i år er det totalt soningsoverført 8 innsatte, dette er 3 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet
I juni 2023 ble det iverksatt 464 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 15 prosent færre enn i juni 2022, da 543 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 245 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 113.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med juni 2022. Bøtetjeneste synker med 69 prosent, mens Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 50 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 48 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 47 prosent. Elektronisk kontroll synker med 10 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 54 prosent, mens samfunnsstraff øker med 12 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i juni 2023 på 18 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker juni 2023 og juni 2022. Hele tall og prosent. (Høyre kolonne jun.23 skal være for jun.22)

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juni 2023 er 45 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 13 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2

Tabell 2
Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Juni 2023 – tall i prosent.

Del:
Annonse