12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneledelsen og Å Energi redegjorde for situasjonen under «Hans» og de utfordringene de nå står overfor med en enda større flom.

Elvenett ber innbyggerne øke egenberedskapen – kan bli strømbrudd

Flommen nedstrøms Hellefoss når nå nye høyder og er blitt en fare for strømforsyningen i deler av Gamle-Hokksund og på Frognes. Nå ber Elvenett innbyggerne om å øke egenberedskapen og være forberedt på strømbrudd.
Annonse

Med den høye vannstanden trenger vannet inn i de mange trafostasjonene langs elva. Det kan føre til strømbrudd i deler av Gamle-Hokksund og på Frognes.

Under kveldens folkemøte, som skulle være en oppsummering etter ekstremværet «Hans», ble det presisert faren for nettopp strømforsyningen. Nettsjef Jarle Mjøs sa det var en reell fare for at flere trafostasjoner kunne «drukne» og derved kutte strømmen til deler av bydelen.

Annonse

Han kunne også fortelle at de nå hadde vakttjeneste døgnet rundt for å sjekke og forebygge nettopp strømbrudd, men han kunne ikke garantere at det ikke ville skje. I første rekke gjelder dette deler av Storgata, Risøra og Frognes, men at det også kan påvirke andre deler av Gamle-Hokksund.

Også pumpestasjonene for overvann og kloakk har problemer og hele 17 av dem fungerer ikke som de skal nå. Det kan gi tilbakeslag i ledningsnettet nå som elva er så stor.

Informasjon og beredskapen
Kommunedirektør Leif- Arne Steingrimsen redegjorde for hva som skjedde før og under ekstremværet «Hans». Kommunen har fått kritikk for dårlig planlegging og at de var for sent ute med tiltak.

Planene var i orden og oppdaterte, kunne han forsikre, men innrømmet at de nok var litt sent ute med blant annet sandsekker og andre tiltak som kunne begrenset den første flommen. Nå derimot er det lite som kan gjøres, mener han og understreker at de har folk ute i felt døgnet rundt for å sjekke forholdene.

Han minner også om at innbyggerne kan hente sandsekker ved Nøstetangen.

Foruten kommunens ledelse var også politistasjonssjef Øyvind Aas med på møtet for å orientere om politiets oppgave. Han understreket viktigheten av å følge politiets anvisninger og ikke minst sperringer.

På en kommentar fra salen om alle «flomturistene» og hva politiet kunne gjøre med dem, svarte Øyvind Aas at de nok hadde noen læringspunkter der. Det var som tidligere omtalt i Eikernytt.no nesten umulig å komme seg fram i Gamle-Hokksund mens «Hans» herjet som verst på grunn av alle skuelystne. Mange tok seg også bak sperringene for å se bedre og filme flomvannet.

– Dette er idioti og galskap, sa politisjefen og ba folk om å respektere sperringer. Han hadde registrert at det skjer nok en gang med den nye flomsituasjonen.

Ikke oppvaskmøte
Mange hadde nok ventet en noe tøffere tone under dette møtet, men den uteble. Etter orienteringen fra kommunens ledelse, politiet, brannvesenet, Å Energi og det lokale everket, var det publikum sin tur til å stille spørsmål.

En ville vite om det var gjort kartlegging av dybdeforholdene i elva og om noe av løsningen var å mudre den. En annen ville vite hvordan det hadde seg at Å Energi først gikk ut med en økning i vannstanden på 75 centimeter ved et potensielt dambrudd mens de nå sa 10 centimeter.

Strømtilførsel og hva Elvenett kunne gjøre for å hindre strømbrudd var naturlig nok et tema som opptok flere. Andre var mindre imponert over kommunen med sen varsling og sandsekker som først kom når det var for sent.

Andre igjen ville vite om det var mulig å regulere Drammensvassdraget bedre slik at vi slapp slike store flommer her nede i vassdraget. En annen lurte på når arbeidet som Norconsult nå har satt i gang med å vurdere flomsikringstiltak, var ferdig og når arbeidene med å sikre eiendommene eventuelt kunne starte.

Flo og fjære påvirker som kjent vannstanden i elva nedstrøms Hellefoss. Ofte med 20 til 25 centimeter. En innbygger i Drammen ville vite hva som ville skje dersom det plutselig kom en springflo inn fjorden og om dette var noe kommunen hadde i planene sine.

Beboerne på Frognes har som kjent klaget på flomsituasjonen og føler at de ikke blir hørt. Nå ville ikke kommuneledelsen «saksbehandle» det spørsmålet under møtet, men ville ta det med innbyggerne det gjelder.

De fleste spørsmålene ble svart ut og det virket som om innbyggerne var fornøyd med det de hørte. De takket i hvert fall både Røde Kors og kommunen med klapp ved møtets slutt. Så var da også ordfører Knut Kvale ærlig på at «Hans» tok dem litt på senga – spesielt ved at vannstanden økte såpass fort. Det hadde de ikke forutsett, og kommunen fikk det veldig travelt.

Ordføreren berømmet også innbyggerne som beholdt ro og tok evakueringen med fatning slik at den lot seg gjennomføre i verdige former. – Takk for at dere tok det så pent, sa han avslutningsvis.

Kommunestyresalen var nærmest fullsatt under folkemøtet om flomsituasjonen. Møtet skulle egentlig være en oppsummering etter ekstremværet «Hans», men handlet naturlig nok like mye om den nye og akutte flomsituasjonen.
Del:
Annonse