12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Randi Eng, 1. kandidat I Pensjonistpartiet i Drammen. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

VALG 2023: Pensjonistpartiet inviterer til eldreopprør i Drammen

MENINGER: To velfungerende sykehjem ble i forrige periode lagt ned av H, AP, MDG og SV, uten at de hadde vedtatt bygging av nytt sykehjem.
Annonse

Dette var en prosess som etter vår mening var helt hinsides og som har fått store konsekvenser ikke bare for brukerne, men også deres pårørende og ikke minst de ansatte.

Hvordan kunne Høyre og Arbeiderpartiet finne på noe så dumt. Nå sitter vi her med et forsinket, nedskalert sykehjem – Krokstad – som sikkert vil fungere bra når det kommer, som et nærsykehjem for tidligere Nedre Eiker kommune, men hva med de andre kommunedelene, eksempelvis Svelvik?

Annonse

Vi må kunne forvente at de som trenger og får en sykehjemsplass i Drammen kommune, kommer på et sykehjem i sitt nærmiljø, slik at det er mulig for pårørende å komme på besøk uten å kjøre lange avstander. Og uten at beboerne mister kontakten med alle sine tidligere venner.

Vi er som alle vet, i ferd med å få en stor økning av eldre over 80 år i Drammen kommune. Dette er verken noen bølge eller tsunami, men et resultat av mennesker som ble født for 70, 80, 90 år siden, og burde ikke være en overraskelse for noen. Vi lever lenger.

De fleste av oss er friske og raske og klarer oss selv i våre hjem. Noen av oss trenger hjelp i hverdagen. Noen mindre, noen mer, og det er bra at vi lever lenge. At antallet som skal bistå oss blir færre, er selvfølgelig en utfordring, men det er mye vi kan gjøre for å rette på dette.

Økt kompetanse, bedre organisering og lederskap, økt trivsel og trygghet i arbeidssituasjon og dermed lavere fravær, bedre betingelser, mer fleksible utdanningsløp er noen elementer som kan bidra, i tillegg til økt bruk av velferdsteknologi.

Pensjonistpartiet sier ja til økt satsning på velferdsteknologi til brukerens beste, men dette forutsetter at personer med demenssykdom må få opplæring i bruk av de digitale hjelpemidlene tidlig i sykdomsforløpet, selvfølgelig gratis for brukeren og brukerens familie. Men la det være klinkende klart, velferdsteknologi kan aldri overta for varme hender og en menneskelig prat.

Vi har heldigvis ennå ikke noen kommunale vedtak som forteller oss hvor lenge vi skal leve, men vi har vedtak på at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Det har staten og kommunen bestemt. Til dette trenges det penger.

Å rope etter statlige midler til å håndtere demensomsorgen nå når kommunen har gått inn for nedleggelse av to velfungerende demenssykehjem, oppleves surrealistisk, siden den også har radert ut en viktig del av fagmiljøet innen demensomsorg i kommunen. Vi burde vel egentlig først ta vare på og bygge videre på alle ledd i den kompetansen vi allerede besitter i kommunen, før vi roper på statlige midler.

Pensjonistpartiet ønsker å tenke nye og konstruktive tanker om hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer. Dette har vi sagt før og vi gjentar. Vi kommer ikke til å samarbeide med noe parti som ikke støtter oss i våre viktigste saker for sårbare mennesker i Drammen, eksempelvis:

• Vi vil videreutvikle Fredholt til et kompetansesenter for yngre personer med demens, hvor vi finner bofellesskap, utrednings- og vurderingsenhet, korttidsavdeling og etter hvert et dagsenter etter modell av Villa Fredrikke. På den måten kan vi etablere og samle kompetansen vi trenger på området demens og yngre mennesker i en tidlig fase av sykdomsforløpet. Vi unngår da også at yngre i en tidlig fase av sykdommen plasseres sammen med eldre pasienter i sluttfasen av sykdomsforløpet med de utfordringene det vil medføre.

• Vi vil ha nærsykehjem der folk bor og dermed unngå lange reiseveier mellom bruker og pårørende, slik at familien lettere kan bistå ikke minst sosialt i forhold til sine kjære på sykehjemmet og brukerne ikke mister kontakten med sine gamle venner.

• Vi vil ha flere avlastningstilbud for hjemmeboende med demens, slik at pårørende ikke slites helt ut, men kan være det positive tilbudet pårørende er ment å være.

• Vi vil opprette faste team for hver bruker av helsetjenester med formål økt trygghet og verdighet for den enkelte. Enkelte brukere har opptil 20-30 og flere forskjellige hjelpere på en uke. Sånn vil ikke vi ha det.

• Vi sier ja til økt velferdsteknologi, til brukerens beste, men aldri som en erstatning for varme hender og en menneskelig prat. En forutsetning er at digital opplæring starter i en tidlig fase av sykdommen og er gratis for bruker og pårørende.

• Vi vil ha en årlig festival for eldre, for fest og glede i hverdagen. Vi eldre vil synes og høres, fordi vi er en ressurs for samfunnet. Og for at vi lever nå.

Og vi er selvfølgelig opptatt av hvordan disse tjenestene skal finansieres

• Kommer vi inn i kommunestyret skal vi snu hver stein i det kommunale budsjettet, vi skal prioritere de lovpålagte oppgavene og vi skal selvfølgelig også bruke det statlige hjelpemiddelapparatet for hva det er verdt.

• Kommunens midler skal ikke sløses bort på prestisjeprosjekter, så lenge vi styrer Drammen kommune.

• Vi skal tilrettelegge for at det stimuleres til økt innovasjon og næringsutvikling i alle kommunedelene, der det kan skapes nye arbeidsplasser. Dette må fremkomme av kommunens nye næringsplan, hvor vi ikke finner verken Svelvik eller tidligere Nedre Eiker. Dette må gjøres om.

Vi vil være en aktiv pådriver for arbeidet med en teknologisk- og forskningsbasert helse- og næringsklynge tilknyttet nytt sykehus. Her ligger det en uendelighet av muligheter for hele kommunen.

Randi Eng, 1. kandidat og Geir Blom 4. kandidat (Pensjonistpartiet)

Verdighet, medbestemmelse og trygghet er hjørnesteiner i vårt partiprogram.
Vi trenger din stemme!

Del:
Annonse