4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anita Cecilie Fjerdingstad og Ane Wigenstad Kvamme står bakk dette innlegget. (Foto: Privat)

Gi barna våre lærebøkene de trenger

7. klasse på Røren skole i Hokksund fikk ved skolestart i høst beskjed om at de ikke får skolebøker i år på grunn av manglende økonomiske ressurser. All undervisning skulle foregå ved bruk av skjerm og på digitale plattformer.
Annonse

Skolen flyttet på midler slik at trinnet fikk en engelskbok hver, og en øremerket ekstrabevilgning til skolebøker fra regjeringen har heldigvis gjort at de allikevel skal få en norskbok hver. Da har de to lærebøker.

Det er flott at regjeringen tar forskningen om norske elevers dalende leselyst og leseglede på alvor og bevilger øremerkede penger til dette (kunnskapsdepartementet 2023). Allikevel er 190 kroner pr. elev som en øremerket engangssum for skoleåret 2023-2024 ikke nok til å rette opp i manglende bøker i mange fag og på flere skoler og trinn. Lærere vi har snakket med mener de trenger både digitale læringsplattformer og lærebøker for å drive god undervisning.

Annonse

Informasjonen om at barna våre ikke skulle få lærebøker i år skapte sterke reaksjoner blant oss foreldre. Ikke fordi det er vurdert som det beste for barna, men på grunn av manglende økonomiske midler. I et av verdens rikeste land.

Det finnes stadig flere forskningsresultater som fremhever fordelene ved å lese i papirbøker fremfor på skjerm. Dette går blant annet på evnen til å lese lengre tekster, få bedre leseforståelse og øke lesehastigheten, samt å kunne jobbe konsentrert over lengre tid.

Bruk av iPad/Chromebook derimot, leder til rask overflatelesing som kan være hensiktsmessig for å finne og skanne informasjon, men er mindre hensiktsmessig for dypere forståelse av tekster (Nyberg 2020, Ytreberg 2023). Vi mener at en kombinasjon av digitale læringsplattformer og lærebøker er viktig for barnas læring. Da kan ikke lærebøkene være helt fraværende.

Undersøkelser vi har gjort viser at 7. klasse ved Ormåsen skole har lærebøker i alle fag. Hokksund barneskole derimot, har flere trinn som er uten eller med svært få lærebøker. Ved Røren skole har de prioritert å gi lærebøker til de lavere trinnene.

7. klasse ved Røren skole nedprioriteres på grunn av økonomi og fordi elevene uansett må venne seg til undervisning uten lærebøker, slik det vil bli neste høst når de begynner på Hokksund ungdomsskole. Ungdomsskolen har nemlig heller ikke penger til innkjøp av lærebøker. Det siste året på barneskolen blir dermed det første av flere viktige skoleår for ungdommene våre med svært få eller ingen lærebøker.

Vi reagerer kraftig på at ulike skoler innad i samme kommune prioriterer innkjøp av lærebøker på samme trinn så ulikt. Elever på samme trinn på én skole risikerer å ikke få en eneste lærebok, mens jevnaldrende på naboskolen får lærebøker i alle fag.

Regjeringen skriver at likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av blant annet bakgrunn og bosted. Vi mener at kommunen må øremerke midler til innkjøp av bøker, og at potten må være stor nok til at skolene kan kjøpe inn langt flere lærebøker slik at alle elevene kan få det opplæringstilbudet de har rett på.

Vi mener at Øvre Eiker kommunes posisjon som nummer to i landet på billigste drift av skole (Eikernytt.no, 2023) går på bekostning av våre barns læringsutbytte.

Vi ønsker med dette å utfordre lokalpolitikerne i Øvre Eiker til å prioritere lærebøker til skolebarna.

Foreldrekontaktene i 7. trinn Røren skole
FAU Røren skole
Anita Cecilie Fjerdingstad og Ane Wigenstad Kvamme.

Kilder:
Nyberg, E. 2020. Hva er best – lesing på skjerm eller papir? https://forskning.no/barn-og-ungdom-boker-partner/hva-er-best–lesing-pa-skjerm-eller-papir/1749687

Ytreberg, E. 2023. Hva kan vi gjøre med studentenes lesing og skriving?  https://khrono.no/hva-kan-vi-gjore-med-studentenes-lesing-og-skriving/754398

Kunnskapsdepartementet 2023. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-far-alle-kommuner-ekstra-penger-til-trykte-skoleboker/id2990671/

Del: