14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NJFF vil overføre jakt- og fiskerettighetene fra Opplysningsvesenets Fond til Statskog. (Foto: Torgeir W. Skancke – NJFF)

KRONIKK: Felles eie bør gi lik rett

MENINGER: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) vil bedre tilgangen til jakt og fiske i Buskerud.
Annonse

I Norge er retten til jakt og fiske uløselig knyttet til grunneierretten. Heldigvis har Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) et godt forhold til de private grunneierne og deres organisasjoner. Gode samarbeidsforhold mellom grunneiere og lokale jeger- og fiskeinteresser materialiserer seg mange steder i gode jakt- og fisketilbud for allmennheten.

Men det finnes også eksempler på private områder der jakt og fiske er forbeholdt noen få, og der den allmenne tilgjengeligheten derfor er dårlig. På statsgrunn derimot, er alle i utgangspunktet gitt en anledning til å kjøpe jakt- eller fiskekort innenfor de lokale reguleringer som gjelder. Derfor mener NJFF det er bra at også staten eier skog og utmark, på vegne av oss alle i fellesskap.

Annonse

Verdier der folk bor
I dag er det store andeler statsgrunn i fjellområdene, mens det er dårlig med statsgrunn langs kysten og i innlandsområdene. Det betyr at tilgjengeligheten til jakt- og fiske kan være ulikt fordelt.

NJFF vil ha en likere geografisk fordeling av allmennhetens tilgang til jakt og fiske, og det får vi dersom de tidligere prestegårdsskogene overføres til Statskog. Da vil det åpnes opp tilgang til en rekke interessante jakt- og fiskeområder der folk faktisk bor.

I Buskerud kunne vi utvidet tilgangen i de populære områdene i Finnemarka og Sølvverksskogen.

Sammen eier vi «Prestegårdsskogene»
Etter at Statskirken ble avviklet i 2017, fulgte det en prosess med avklaring av eiendomsretten til betydelige skog- og utmarksarealer mellom stat og kirke. Det er nå bestemt at det er staten som er rettmessig eier av denne utmarken, mens Den norske kirke eier selve prestegårdene og andre bygg av særlig kirkelig verdi.

Til sammen er det omtrent 900.000 mål utmark som fellesskapet eier. Likevel er det fremdeles det gamle «Kirkefondet», Opplysningsvesenets Fond (OVF), som forvalter og administrerer jakt og fiske her. Eiendommene drives på markedsmessige betingelser og fondets mål er at det skal gi best mulig avkastning. Mange av eiendommene er derfor i praksis forbeholdt noen få. Det er ikke noen god løsning med tanke på allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

Jakt og fiske som knapphetsgode
NJFF mener at forvaltningen av disse skogs- og utmarksarealene må overføres til Statskog. Hos Statskog tilbys jakt og fiske til rimelige priser, som en motvekt til en utvikling der jakt og fiske mange steder er blitt et knapphetsgode i et fritt marked.

Det er nedfelt i Statskogs strategi at de skal «være en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv». Flytter vi forvaltningen av prestegårdsskogene over til Statskog, kan allmennhetens tilgang til jakt og fiske ivaretas på en god og forutsigbar måte, uten krav til markedshensyn og maksimal avkasting.

Ambisjonen til NJFF er klar: Regjeringen må overføre forvaltningen av prestegårdsskogene fra OVF til Statskog. Regjeringen kan da være med å oppfylle NJFFs visjon om «Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid».

Line Johansen
1. nestleder NJFF

Del:
Annonse