23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

F.v. Kaja Elena Klunderud (SV), Lasse Haugen (AP) og Lisa Wilberg (R) går sterkt imot posisjonens forslag til budsjett i Øvre Eiker.

Hva skjedde med valgløftene om utbygging av Eikertun?

MENINGER: Mens Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil prioritere å investere i og forbedre dagens sykehjem, så velger Høyre å utsette denne planlagte investeringen, for i stedet å kjøpe sykehjemsplasser.
Annonse

De prioriterer å privatisere og legge helsetjenester ut på anbud framfor å videreutvikle det vi har og vil forbedre. Dette er en dårlig prioritering, særlig når de ikke vet hvor stort behovet er og de totale konsekvensene. Da handler det om ideologi framfor innbyggernes behov. Vi mener at private tilbud kan være formålstjenlige, så lenge de kan utgjøre et tillegg til den offentlige helsetjenesten, men bare der vi trenger de, og etter reglene for anbud.

Posisjonen i Øvre Eiker har startet sin privatiseringstrang, og de begynner med anbudsprosesser og kjøp av private sykehjemsplasser. Ja, Villa Skaar nyter stor respekt i bygda, og de spiller en rolle i kommunens totale helsetilbud. Samtidig, så er det hevet over enhver tvil at kjøp av private plasser ikke på noe som helst måte kan matche det helhetlige tilbudet som Eikertun gir. Det handler om pasientforløp, pasientoppfølging og mulighet til på kort tid å møte et skiftende behandlings- og oppfølgingsbehov. Dette gir fleksibilitet.

Annonse

Det er heller ikke riktig det Sveaas sier når han hevder at det er billigere på Villa Skaar. Den billigste private plassen koster der 1,4 millioner. Dette svarer til snittet av hva det koster i kommunal regi, men her er det tatt med pasienter med både store og mindre behov.

Posisjonen skyver altså på investeringer på en av våre viktigste institusjoner, og de viser i tillegg i sitt budsjettforslag liten vilje til å satse på forebygging og folkehelse.

Folkehelse og forebygging er tvingende nødvendig for at vi skal klare å møte de utfordringene vi møter. Folk ønsker å bo lenger hjemme, samtidig som de skal være trygge på at kommunen kan tilby et kvalitativt, godt tilbud når det er behov.

Ved å skyve på investeringene på Eikertun, sørger de for at behovet for å kjøpe plasser andre steder, øker. Kommunedirektøren anfører i handlingsdelen at vedlikeholdskostnaden i gammelt bygg er vesentlig høyere enn i nye bygg. Vi er også enige med kommunedirektøren i at bemanning og effektivitet i ett oppgradert moderne bygg vil bidra til reduserte driftskostnader.

Det er her diskusjonen om kjøkkenet på Eikertun kommer inn. På hvilken måte tenker posisjonen å ivareta kjøkkendrifta på Eikertun i årene som kommer? Skal de gå imot faglige råd som klart sier at oppussing av eksisterende arealer ikke er anbefalt? Skal de sette ut matservering og kjøp av mat på anbud? Står vi i fare for å ta bort et populært spisetilbud da vi vet at kantina på Eikertun har blitt en viktig sosial møteplass for mange av innbyggerne våre?

Posisjonspartner, FrP, skriver i sitt valgprogram for 2023: «Vi skal være en garantist for at Eikertun blir utbygd, og jobbe for full utbygging.» FrP har løpt fra valgløftet sitt og blir med Høyre i en trenering av en planlagt og kjærkommen utbygging.

Posisjonen sier i sitt budsjettforslag at midlene til å kjøpe 24 faste plasser i første halvår 2024 disponeres fra posten aktivitetstilpasning i helse og velferd. Problemet med dette er at disse midlene dekker noe av merforbruket i 2023, dvs. at pengene er brukt opp på hjemmesykepleien, Eikertun helsehus og felles natt- tjeneste, kjøp av eksterne heldøgns omsorgsplasser, prisstigning medisinsk utstyr og bosetting av flyktninger. Så hvor tar dere da midlene fra for 2024?

Et annet vesentlig moment, er at tjenesten ikke har fått anledning til å uttale seg på forhånd med hensyn til konsekvensene. Vi mener at kommunen allerede har et forslag om utvidelse av Eikertun, som er gjennomarbeidet.

Vår felles helsetjeneste er kjernen i det som gir trygghet for den enkeltes helse, og den forvaltes best der hvor det er sammenheng i tjenesten og variert og helhetlig tilgang på riktig helsehjelp. Til enhver tid.

Så, ja, det handler om ideologi. En ideologi som styrker arbeidsfolks rettigheter og som evner å ivareta den enkeltes trygghet for liv og helse. Dette til forskjell fra en ideologi hvor fellesskapets midler flyttes ut fra kommunekassa og inn i tiltak og tjenester som kommunen i hovedsak evner å løse best selv.

Samarbeidspartiene AP, SV og R.

Del:
Annonse