29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland har i dag sendt ut sine forventninger til kommunene og det er ikke småtteri de må forholde seg til. (Foto: Sturlason)

Dette forventer Statsforvalteren av kommunen din i 2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag sendt ut et såkalt forventningsbrev til kommunene i sitt område. Det er et 48 sider langt dokument som omhandler det meste av hva kommunene driver med.
Annonse

I brevet informerer Statsforvalteren om sentrale forventninger og oppdrag fra nasjonale myndigheter til kommunene. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.

Som kjent har Statsforvalteren et overordnet ansvar for å:

Annonse

– Gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater.

– Ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak.

– Formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene, og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktorater.

På bakgrunn av ovenstående utarbeider de blant annet årlige forventningsbrev til kommunene i regionen. Forventningsbrevet er skrevet til både politikere og administrasjonen i kommunen, utvalg og andre interesserte.

Forventningsbrevet erstatter ikke den løpende kommunikasjonen mellom staten og kommunene, men er et bidrag til å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.

I tidligere år har delen om arealplanlegging vært et eget vedlegg, men er i år innarbeidet i forventningsbrevet. I år er det også innarbeidet et generelt innspill til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi.

Som kjent fra blant annet barnehagesaken i Skotselv, er det ofte uenigheter mellom Statsforvalteren og kommunens administrative og politiske ledelse. Det har gitt utslag også i plansaker der miljøhensyn er inne i bildet.

Du kan lese hele forventningsbrevet her:

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/520e6e399ad84be6b4278c784f8f6f36/forventningsbrev-2024.pdf

På grunn av størrelsen på dokumentet må du kopiere lenken og legge den inn i nettleseren din.
Vi beklager dette.

Del:
Annonse