18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FULL FORVIRRING: Det hersket tilløp til kaos i kommunestyresalen før avstemningen skulle finne sted. Nå skal Statsforvalteren se på saken. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Varsler lovlighetskontroll av Drammen bystyres vedtak

Etter lang diskusjon og usedvanlige følelsesladede innlegg har Drammen kommune vedtatt å kun bosette ukrainske flyktninger i 2024. Vedtaket sendes nå statsforvalteren for lovlighetskontroll.
Annonse

Statsforvalteren har i dag varslet kommunen om at de vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket i bystyret i Drammen i går. Her ble det fattet et vedtak om at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger.

Hvis «særlige grunner tilsier det», kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd. Myndigheten er delegert fra departementet til statsforvalterne.

Annonse

I forarbeidene til loven fremhever departementet at det generelt skal være en høy terskel for å iverksette lovlighetskontroll på eget initiativ. Ordningen skal være en sikkerhetsventil til bruk hvis Statsforvalteren blir oppmerksom på saker hvor det er tvil om lovligheten, for eksempel gjennom henvendelser fra innbyggere eller media.

Det er som utgangspunkt bare det endelige vedtaket i en sak som kan kontrolleres. Ved en lovlighetskontroll skal Statsforvalteren ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, om det er truffet av rett myndighet, og om saksbehandlingsreglene er fulgt.

I dette tilfellet har de kommet til at det er grunn til å kontrollere om bystyrets vedtak har et lovlig innhold. Statsforvalteren har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for vedtakets rettslige sider innen 28. februar, heter det i en melding.

Del:
Annonse