18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker ligger fortsatt høyt på sykefraværsstatistikken, med et legemeldt fravær på 6,7 prosent i fjerde kvartal i 2023. (Illustrasjon: Shutterstock)

Øvre Eiker ikke lenger på sykefravær-toppen

Det legemeldte sykefraværet går opp både i Vestre Viken, og i landet for øvrig. Men i Øvre Eiker gikk sykefraværet ned for første gang på lenge. Likevel viser statistikken for siste kvartal i fjor at vi hadde et fravær på hele 6,7 prosent.
Annonse

Mens fraværet altså går litt ned i Øvre Eiker fra 6,9 prosent i 2022 til 6,7 i tilsvarende kvartal i 2023, øker det i Drammen. De hadde i fjerde kvartal et legemeldt fravær på 6,6 prosent mot 6,2 året før. Det tilsvarer en økning på 6,9 prosent.

Øker med 6,2 prosent i Vest-Viken
Nav, som gir ut denne statistikken, oppgir altså tall for Vest-Viken ettersom dette er tall for siste kvartal i fjor. Viken ble som kjent oppløst fra nyttår og etter hvert vil vi få tall som bare gjelder Buskerud.

Annonse

I 4. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 6,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 6,3 prosent (+5,7 %), mens det i landet som helhet var på 6 prosent (+4,9 %).

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Viken fylke.

Sykdommer i luftveiene var den tredje største diagnosegruppen. Her var andelen tapte dagsverk lavere enn de to foregående årene, men fortsatt noe høyere enn i 4. kvartal 2020.

Viken fylke: Tapte dagsverk og diagnosegrupper

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 2.177.114 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (31,7 %), psykiske lidelser (24,6 %), sykdommer i luftveiene (11,7 %) og allment og uspesifisert (7,5 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Innen diagnosegruppene psykiske lidelser, sykdommer i fordøyelsesorganene og muskel- og skjelettlidelser økte andelen tapte dagsverk i 4. kvartal med henholdsvis 9,8 prosent, 2,1 prosent og 0,6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er andelen tilnærmet uendret eller vi ser en nedgang. Diagnosegruppen med størst nedgang i andelen tapte dagsverk var sykdommer i luftveiene (-12,7 %).


Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Rollag med 6,9 prosent, etterfulgt av Ringerike, Hemsedal, Øvre Eiker og Flå, alle med 6,7 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 4,8 prosent og Kongsberg med 5,1 prosent.

Økning i sykefraværet i de fleste aldersgrupper, størst økning i gruppen 20-29 år. I aldersgruppen 16-19 år var økningen på 4,7 prosent, i aldersgruppen 20-29 år var økningen på 9,6 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var økningen på 8,6 prosent, i aldersgruppen 40-49 år var økningen på 9,3 prosent og for de mellom 50 og 59 år var økningen på 2,8 prosent. For de mellom 60 og 69 år var det derimot en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2022.

Sykefraværet for kvinner var på 7,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,3 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for både kvinner (+5,6 %) og menn (+6,9 %). En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Av de som var sykmeldte i Vest-Viken hadde 23 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 4. kvartal 2022. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 8,6 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 7,1 prosent og undervisning med et sykefravær på 6,3 prosent.

Sammenlignet med 4. kvartal 2022 var det næringene faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (+14,3 %), transport og lagring (+11,9 %) og overnatting og servering (+11 %) som hadde den største økningen i sykefraværet.

Sammenlignet med 4. kvartal 2022 var det kun næringene omsetning og drift av fast eiendom (-0,2 %) og off. adm., forsvar og sosialforsikring (-0,8 %) som hadde en nedgang i sykefraværet.

Del:
Annonse