29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav utbetalte i snitt 111.100 kroner til hver innbygger i Øvre Eiker og 107.300 kroner til innbyggerne i Drammen. (Illustrasjon: Shutterstock)

Nav utbetalte 80 mill. kroner hver dag til innbyggere i Buskerud

Totalt i 2023 utbetalte Nav rundt 29 milliarder kroner til personer bosatt i Buskerud. På landsbasis ble det utbetalt over 572 milliarder kroner. I Buskerud utgjorde alderspensjon 52 prosent av beløpet. 44 prosent av alle i vår region har mottatt en ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året.
Annonse

For åttende året på rad presenterer Nav statistikk over statlige utbetalinger til personer bosatt i Buskerud. Statistikken er brutt ned på kommunenivå, og må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivået i hver enkelt kommune.

I Øvre Eiker ble det utbetalt 2.290 mill. kroner, noe som er ni prosent høyere enn året før. I gjennomsnitt ble det utbetalt 111.100 kroner pr. innbygger i kommunen.

Annonse

I Drammen ble det utbetalt 11.096 mill. kroner – også det en økning på ni prosent fra året før. Gjennomsnittlig utbetaling var litt lavere i Drammen enn Øvre Eiker med 107.300 kroner pr. innbygger.

Fortsatt synkende arbeidsledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft i 2023 bidro til at utbetalingene til dagpenger ble redusert med tre prosent sammenlignet med 2022. Samtidig økte utbetalingene til sykepenger med 16 prosent, som følge av at det legemeldte sykefraværet økte (+3 %) i 2023.

Videre økte utbetalinger til arbeidsavklaringspenger (AAP) med 10 prosent, som en kombinasjon av økt tilgang og flere som fikk innvilget en ny periode.

Utbetalingene til uføretrygd økte med åtte prosent og alderspensjon økte med ni prosent. Samtidig er utbetalinger til stønad til enslig mor/far redusert med to prosent, kontantstøtte med fem prosent og tiltakspenger med 20 prosent.

Årsaken til økningen i utbetalingene på AAP i 2023 er todelt:

– Mange har fått forlenget perioden de kan være på arbeidsavklaringspenger. Samtidig har det vært en økning i antallet som fikk innvilget arbeidsavklaringspenger i 2023, forklarer Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken. 

108.600 kroner per innbygger
I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Buskerud 108 600 kroner i løpet av 2023, en økning på 8.000 kroner og åtte prosent fra 2022.

Gjennomsnittet per innbygger var lavest i Hemsedal, med 84.400 kroner. Innbyggerne i Rollag mottok mest med 125.600 kroner i gjennomsnitt per innbygger.

– Velferd koster mye per innbygger, det viser hvor viktig det er å gjøre det vi kan for å få flere i arbeid og få kostnaden ned, sier Speilberg.

Hun legger til at arbeidsmarked og alderssammensetning er de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalingene.

Flere i arbeid
Det vil i fremtiden bli økte utgifter til blant annet alderspensjon.

– Høy yrkesdeltagelse er det viktigste for å sikre norsk økonomi og velferdssamfunnet fremover. Det er spesielt viktig å få ned utgiftene knyttet til arbeidsledighet og sykdom. Med dagens situasjon, der andelen personer som mottar AAP eller uføretrygd øker, må vi fortsette å jobbe for å få flest mulig som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, sier Speilberg.

Del:
Annonse