29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var 30. oktober i 2022 på natten at Kevin fra Vestfossen ble banket opp av en politimann på Kongsberg. Mannen er nå dømt til 120 dagers fengsel, men anket på stedet.

Lagmannsretten doblet straffen og tilkjente erstatning

Den 33 år gamle politimannen som var tiltalt i den såkalte Kongsberg-saken der Kevin Winness Simensen ble banket opp på Esso-stasjonen i Kongsberg i oktober 2022, er dømt til 120 dagers fengsel og må betale erstatning til Simensen og kameraten. Det gjorde Borgarting Lagmannsrett klart i en dom som kom i går.
Annonse

Saken der Kevin Winness Simensen ble slått en rekke ganger i hodet med knyttet nevne og senere med batong, har vakt sterke reaksjoner hos publikum. Men internt i politiet har det nærmest vært unisont forsvar for handlemåten.

Det var Spesialenheten for politisaker som tok ut tiltale mot politimannen, som først ble frikjent i Buskerud Tingrett. Saken ble så anket til Borgarting Lagmannsrett, som kom med en dom med dissens.

Annonse

Rettens sammendrag:
En polititjenestemann ble domfelt for å ha utøvd straffbar vold i tjenesten. Tiltalte hadde brukt ulike former for makt mot to personer i en situasjon som startet med at politiet skulle snakke med to personer, men som eskalerte til et basketak med flere involverte.

Lagmannsretten vurderte tiltaltes ulike handlinger basert på hans løpende oppfatning av de faktiske forhold og opp mot de rettslige rammene for politiets maktbruk som følger av politiloven § 6 og adgangen til å utøve lovlig nødverge, jf. Rt-2008-696.

En samlet lagmannsrett kom til at deler av maktbruken var lovlig, mens andre deler var ulovlig, men likevel straffri, fordi maktbruken lå innenfor en romslig margin for feilvurderinger som politiet skal tilkjennes ved etterfølgende vurdering av handlinger gjort i en presset situasjon.

Et flertall på fem dommere kom til at fjorten knyttneveslag som tiltalte utførte mot den ene fornærmedes hode tidlig i hendelsesforløpet, var klart utenfor rammene for straffri maktbruk i polititjenesten.

Flertallet kom også til at et batongslag mot den andre fornærmedes lår, som tiltalte utførte mens den fornærmede rygget og holdt hendene i været, var straffbart.

To dommere dissenterte og mente tiltaltes maktbruk i sin helhet var straffri. Flertallet anså etter en samlet vurdering at det var snakk om grove kroppskrenkelser mot begge de fornærmede, jf. straffeloven § 272, jf. § 271.

Tiltaltes handlinger utgjorde også grovt uaktsom tjenestefeil, jf. straffeloven § 172, jf. § 171. Ved straffutmålingen anså lagmannsretten det ikke formildende at volden var utøvd som ledd i polititjenesten.

Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. De to fornærmede ble tilkjent oppreisningserstatning med henholdsvis kr 30.000 og kr 15.000.

Kristian Pablo Teigen ble slått to ganger med teleskopbatong i venstre lår. Minst ett av slagene medførte kraftig hevelse og smerter i flere dager. Han får nå 15.000 i erstatning hvis denne dommen står seg. Kevin vil få det dobbelte i erstatning hvis ikke saken gjøres om av en eventuell høyesterettsdom. I tillegg vil Kevin få dekt utgifter med 12.152 kroner etter denne hendelsen.

Dommen ble anket på stedet og det er mange som mener Høyesterett må vurdere denne sett i lys av hvor grensen for maktbruk blant politiet skal ligge.

– Min klient er svært skuffet over dommen etter at han ble frifunnet i tingretten, og vi vil anke denne dommen til Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Hun vil sammen med John Christian Elden nå bruke tid til å gå igjennom den omfattende dommen sammen med sin klient.

Advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma sier politimannen er skuffet over dommen, og at de nå vil gjennomgå den nøye sammen med mannen.
Del:
Annonse