29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Det er behov for at alle forvaltningsnivåer øker kompetansen på sikkerhets- og beredskapsarbeid, sier fylkesordfører Hansen (innfelt).

– Ved større kriser må hele befolkningen bidra

Høringen om endring i Sivilbeskyttelsesloven viser viktigheten av at alle virksomheter må ha gode planer som sikrer tjenestetilbud når ansatte må avleveres til håndtering av større nasjonale kriser.
Annonse

Fylkestinget vedtok onsdag 24. april fylkeskommunens høringssvar i forbindelse med endringer i Sivilbeskyttelsesloven, skriver de i en pressemelding.

Sivilbeskyttelsesloven regulerer blant annet kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har sendt forslaget ut på høring.

Annonse

– Det er behov for at alle forvaltningsnivåer øker kompetansen på sikkerhets- og beredskapsarbeid. Det er viktig å fange opp nye risikoer i takt med et stadig endret risikobilde. Likeledes øke evnen til å stå i kriser som varer over tid, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Fylkeskommunen er en del av det nasjonale krisehåndteringssystemet med ansvar for flere samfunnskritiske funksjoner som gjennomføring av valg, offentlig tannhelsetjeneste, kollektivtransport og drift og vedlikehold av vei.

Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket, herunder sikre evakueringskorridorer. Samvirke med aktører som statsforvalter, politi, transportnæring og andre sivile og militære myndigheter er sentralt.

Buskerud fylkeskommune vil måtte innta det oppdaterte regelverket i sine kontinuitetsplaner og beredskapsplanverk, blant annet i det videre arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser.

– Det vil være behov for en mer omfattende kartlegging av fylkeskommunens personell, kompetanse og kritiske funksjoner enn det som har vært tilfellet tidligere. Dette inkluderer avlevering av personell både i forbindelse med forberedende tiltak som øvelser, slik lovendringen legger opp til, og i en faktisk krise-krigssituasjon, sier Opdal Hansen.

Denne våren skal fylkesordføreren på en rundtur i fylket for å besøke de 18 kommunene i Buskerud. Beredskap vil være et sentralt tema som han skal ta opp med kommunene.

29. april legger han ut på første etappe, som går til Flå og Krødsherad.

Fylkestingets vedtak til høringssvar:

1. Buskerud fylkeskommune støtter justis- og beredskapsdepartementets initiativ til en forhåndsregulering. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en mer forutsigbar regulering av det sivile arbeidslivet som skal gjelde i en situasjon hvor rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

2. Buskerud fylkeskommune understreker viktigheten av, og støtter departementets forslag om at det innføres en «meddelelsesplikt» overfor Stortinget for alle forskrifter som vedtas under det endrede regelverket. Stortingets kontrollfunksjon må ivaretas.

3. Buskerud fylkeskommune etterlyser en tydeliggjøring av fylkeskommunens rolle som politisk folkevalgt organ med ansvar for flere samfunnskritiske funksjoner, blant annet drift og vedlikehold av vei og sivil transportberedskap.

Del:
Annonse