19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regningen vi har fått med forfall 30. juni har vakt sterke reaksjoner og mange uttrykker at de vil slite med å betale den nå opp mot ferien.

Klagestorm etter avregning på vann og avløp i Øvre Eiker

18. juni la Øvre Eiker kommune ut et varsel på Facebook-sidene sine om at avregningen på vann og avløp var sendt ut. Bakgrunnen for varslet var trolig at flere har for lav beløpsgrense på AvtaleGiro-en nå som regningen har blitt langt større enn vanlig.
Annonse

«Nå kommer vannregningen til mange husstander. Sjekk gjerne at du har satt beløpsgrensen for AvtaleGiro høyt nok til at betalingen går gjennom». Det var beskjeden som innbyggerne fikk gjennom Facebook med en lenke som første til en nærmere forklaring.

Se denne i bunnen av saken.

Annonse

Klagestorm på Facebook
Dette førte til en storm av klager – ikke minst på Facebook. Her beskrives det skyhøye økninger etterfulgt av mer eller mindre fine kommentarer over prispolitikken til kommunen. Midt på dagen torsdag var det 82 innbyggere som hadde uttrykt sin mening om saken.

At vann og avløp har blitt betydelig mye dyrere i 2024, er det ingen tvil om. Dette var også varslet i forbindelse med fremleggelsen av budsjettet for dette året.

Økning i vann og avløpsgebyr
Tjenesteleder for vann og avløp i Øvre Eiker kommune, Kim Karlsen, prøver her å forklare hva som er bakgrunnen for økningen og hvor mye det i virkeligheten dreier seg om:

Samlet prosentvis økning i vann og avløpsgebyr for en boenhet med ett fastledd vann og avløp var 57,3 prosent fra 2023 til 2024. Forbruksgebyr vann har økt med 17,77 prosent og for avløp er økningen 42,77 prosent.

Økningen av fastleddet er litt mer sammensatt. Fastleddet er ment å dekke inn den faste delen av kostnadene våre. Norsk Vann, vår bransje- og interesseorganisasjon, anbefaler at andelen som skal dekkes av fastleddet ikke settes høyere enn 50 prosent. Dette for at kunden fortsatt skal kunne ha muligheten til å påvirke regningen ved å spare på vannet, noe som er bra både for vannverkene og for kundene.

I Øvre Eiker har vi frem til 2024 hatt fastledd som har dekket ca. 20 prosent av de faste utgiftene. For 2024 satte vi opp denne inndekningen til 35 prosent. Grunnen til dette er at en større andel av kostnadene for å levere tjenestene er faste – uavhengig av forbruk slik som kapitalkostnadene som dekker blant annet nedbetaling av lån.

Det ser da dramatisk ut at det er 193 prosent økning på fastledd avløp, men denne økningen kan da ikke direkte sammenlignes med fjoråret da den nå dekker mer. Sammenligning av prosentvise økninger fra år til år kan være komplisert å få et godt forhold til.

Varsel om økte gebyr
I forbindelse med behandling av budsjettsaken på høsten 2023 hadde vi en sak om hvordan dette ville påvirke de forskjellige områdene. Utover dette har det tidvis vært hyppige nyhetssaker i lokal og nasjonal presse samt interesseorganisasjoner slik som Huseierne om økte gebyrer knyttet til vann og avløp.

Vi har dessverre vært av den oppfatning at våre oppslag på hjemmesiden om budsjett og gebyrer har vært tilstrekkelig. Vi beklager at økningen ikke har blitt tydeligere og mer direkte informert om. Vi vil gjøre endringer rundt dette slik at alle våre abonnenter vil få neste års prisliste når denne er vedtatt.

Ordføreren prøver å forklare
Også ordfører Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen har engasjert seg på Facebook-siden til kommunen. Han har svart følgende til Stian Løken, som er en av dem som har kommentert på kommunens Facebook-side:

Det er staten som har bestemt at alle kostnader ved vann og avløp skal betales av abonnenten. Det er altså forbudt for kommunestyret å subsidiere de som forbruker vann og avløp selv om vi har utredet muligheten, og hatt et ønske om det.

Den samme staten har fra 2023/2024 bestemt at rensekravene skal være så høye at Øvre Eiker i praksis har fått pålegg om å bygge nytt renseanlegg. Du synes kanskje jeg høre defensiv ut, men dette er det altså ikke kommunen som bestemmer, vi er på mange måter bare regnskapsføreren for det hele og bundet av nasjonale regler.

Kongsberg og Lier kommuner har ikke i tide bygget nytt renseanlegg, og her har staten fra og med i år sagt at ingen lenger får bygge noe som helst inntil renseanlegget er på plass.

Derfor skal Kongsberg og Lier/Drammen nå bygge renseanlegg til henholdsvis 1.2 og 2,5 milliarder. Vi bygget for ca. 400 millioner fordi vi var tidlig ute. De har imidlertid ikke lenger anledning til å godkjenne nye boligprosjekter, næringsbygg og står i stor fare for en full stans i utviklingen.

Så når Kongsberg og Lier/Drammen kommer etter, vil Øvre Eikers økning i gebyrer fremstå i et annet lys.

Det er slett ingen trøst, men et forsøk på å belyse sakskomplekset. Så har kommunen både i 2021, 2022 og i 2023 varslet økninger, men jeg har all mulig forståelse for at det kommer som et sjokk like vel.

Utviklingen i kostnader framover er ikke lystig lesning for abonnentene i Øvre Eiker selv om forbruket av vann har gått ned de siste årene.

Ikke lett å forstå regningen
Siden nyttår har kommunen lagt om faktureringsrutinene sine til månedlige fakturaer. Men det gjelder kun for fastleddet for vann og avløp med henholdsvis 1.490 og 2.177 kroner pr. år fordelt på 12 måneder.

I tillegg kommer altså det faktiske forbruket vi har etter måleravlesning. Du må betale 25,05 kroner pr. kubikkmeter vann og 36,65 pr. kubikkmeter avløp. På regningen som ble sendt ut med forfall nå i juni er det i tillegg en feil som ikke gjør bildet bedre.

Avregningen viser forbruk fra 1. januar til 31. mai, men dette er altså ikke helt riktig. Noen leste av tidlig i desember, mens andre sent i mai. Det er altså tre slike regninger og avregninger i løpet av året og avregningen på forbruk blir riktig året sett under ett.

For denne skribenten betyr det at vann og avløp for denne perioden kommer på 4.083,99 alt inklusive. Med jevnt vannforbruk på 48 kubikkmeter i kvartalet vil den årlige kostnaden til vann og kloakk, koste oss 12.251,97 kroner. For staten skal også ha en del av denne kaka gjennom moms.

Som om ikke dette er nok så vil regningen øke enda mer neste år. Da begynner nemlig kostnadene til nytt renseanlegg å slå inn. Økte rentekostnader må belastes selvkostregnskapet og innen 2027 vil du måtte betale i overkant av 20.000 kroner i året for et normalt forbruk. Neste års økning kommer dog ikke til å bli like «saftig» som årets, ifølge Kim Karlsen.

Kim Karlsen innrømmer at det er vanskelig å se helheten med vann og avløp og beklager feilen med datoen på regningen. De jobber nå med å finne et bedre regnskapssystem som skal gjøre det enklere for abonnenten å se hva de betaler for. Informasjonen skal også bli bedre, ifølge ham.

Dette var Facebook-meldingen som fikk mange til å reagere:

Husk å sjekke beløpsgrense på AvtaleGiro for vannregning

Nå kommer vannregningene til mange husstander. Sjekk gjerne at du har satt beløpsgrensen for AvtaleGiro høyt nok til at betalingen går gjennom.

Den vanligste grunnen til at fakturaene ikke blir trukket er fordi den månedlige beløpsgrensen på avtalen er for lav.

Denne grensen er noe du selv velger når du har AvtaleGiro-avtale. Du kan endre grensen når du vil, gå inn i din nettbank eller ta kontakt med banken din hvis du er usikker på hvordan dette skal gjøres.

Du bør sjekke beløpet på fakturaen(e) med forfall 30.06.24 på vann og avløp og sørge for at beløpsgrensen er høy nok til at fakturaene skal bli trukket ved forfall. Dette gjelder også ved fremtidige fakturaer.

Sjekker du ikke dette og fakturaen ikke blir trukket ved forfall vil den gå til vårt innkrevingsselskap Kredinor.

Det gjelder å spare på vannet heretter med den solide økningen som kom med avregningen for de første fire månedene i år. Og det kommer til å bli dyrere i årene som kommer. (Illustrasjon)

Husk at du kan støtte Eikernytt.no gjennom å Vippse valgfritt beløp til dette nummeret:
646640 – Eikernytt.no sin venneforening.
Blir brukt til redaksjonelt innhold.

Del:
Annonse