22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jordskifteretten er noe de fleste av oss bare hører om en gang i blant, men som vi ikke har mye kunnskap om eller forhold til. Her får du litt innblikk i arbeidet. (Illustrasjon)

Jordskifteretten – retten som de fleste ikke kjenner til

De fleste av oss har litt peiling på tingretter, lagmannsretter og selvsagt høyesterett. Men jordskifteretten er det bare et fåtall som vet noe særlig om. Det betyr ikke at dette er en viktig rettsinstans som kan løse opp i floker mellom naboer og eiendomsbesittere og mye annet.
Annonse

Dette er en særdomstol som skal bidra til å løse problemer knyttet til eiendommer eller rettigheter til eiendommer. Jordskifteretten behandler alle typer eiendommer i by og land ved 34 kontorsteder spredt over hele Norge.

I hovedsak er det tre sakstyper knyttet til fast eiendom:

Annonse

I rettsfastsettende saker blir det avgjort hvor grensen går, hvem som har veirett osv.

I rettsendrende saker blir eiendomsforholdene først avklart, og deretter tilpasset den aktuelle situasjon ved for eksempel grensejusteringer, makebytte, arealomforming og fradelinger, eller omforming eller etablering av heftelser og rettigheter. Slike saker kan også gå ut på å etablere regler for felles bygging og bruk av private veier, samarbeid om jakt og fiske, eller bruk av fellesarealer i boligområder.

Skjønn for jordskifteretten kan blant annet gå ut på å fastsette pengevederlag ved ekspropriasjon av rett til å bruke privat vei, fordele kostnadene til etablering og vedlikehold av nabogjerde, fastsette erstatning for avvikling av råderett på annen eiendom m.v.

Jordskifteretten har fokus på å være en lavterskel konfliktøser der tilrettelegging for selvprosederende parter og bruk av rettsmekling er viktig for å kunne løse sakene på lavest mulig nivå.

Året 2020
Året har vært preget av Covid 19. Saksavviklingen er likevel på det jevne takket være nye teknologiske verktøy som videomøter og digital utveksling av dokumenter via aktørportalen. God innsats fra de ansatte og godt samarbeid med partene og de øvrige aktørene i sakene har også vært avgjørende.

Året har inneholdt konklusjonen knyttet til ny organisering av rettskretsene, som innebærer at Nedre Buskerud jordskifterett fra 01.07.21 blir en del av Vestre Viken jordskifterett sammen med Øvre Buskerud jordskifterett. Kontorstedene skal bestå.

Jordskifterettens rolle som tilrettelegger for bruk og utnytting av fast eiendom har også blitt enda tydeligere som følge av to rettsavgjørelser fra lagmannsrettene i Agder og Borgarting; LA-2020-148796 og LB-2020-59174. Her framgår det at veglova kapittel 53 åpner for ekspropriasjon også til private veier som senere skal overtas av det offentlige. Dette er en avklaring som kan være nyttig for mindre utbyggere og andre som ønsker å knytte seg på eksisterende veger.

Saksavvikling
Det kom inn nye 58 krav om saker i 2020. Domstolen har også påtatt seg 11 saker i andre distrikt i 2020.

Ved årsskiftet 2020/2021 var det 79 saker foreliggende ved domstolen, inkludert saker fra andre distrikt.

Ventetiden for oppstart behandling av nye krav er for tiden ca. 4 – 6 mnd.

Det ble avsluttet 70 saker i 2020, mot 66 i 2019. Sakene avsluttet i 2020 omfattet 460 parter, 53 km grenser og 1.083 grensepunkt.

Av de avsluttede sakene har retten tilbydd rettsmekling i 16 saker og oppnådd forlik i 8. Flere av sakene har likevel løst seg i minnelighet i etterkant av meklingen.

KOMMUNEVIS FORDELING AV SAKENE

Fra 01.01.2020 dekker retten distriktet tidligere Svelvik kommune, nå del av Drammen, og opprinnelige Asker kommune etter at denne ble tillagt Røyken og Hurum.

Bemanning ved årskiftet

3 saksbehandlere

4 tekniske utredere / ingeniører

1 dommerfullmektig

4 jordskiftedommere (medregnet leder)

Axel Bjørklid er domstolens leder.

«Jordskifterettens samfunnsoppdrag er gjennom offentlig rettergang å legge til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eiendom og ressurser knyttet til fast eiendom til beste for eiere, rettighetshavere og samfunnet.»

Fakta
Jordskifterett for Drammen, Kongsberg Ringerike, Asker, Hole, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg og Rollag.

Del:
Annonse