13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra sonderingene i fjor høst. Nå er styrene i Glitre og Agder Energi enige om en intensjonsavtale om å slå seg sammen, men trenger tid og forankring hos sine respektive eiere.

Glitre Energi og Agder Energi enige om å fusjonere – kan utløse Vardar-salg

Enstemmige styrer i Glitre Energi og Agder Energi har signert en intensjonsavtale om fusjon mellom de to konsernene. Fusjonen kan utløse salg av Øvre Eikers aksjer i Vardar, som eier 50 prosent av Glitre Energi sammen med Drammen kommune.
Annonse

Det er kommunestyret i Øvre Eiker som så sent som i desember i fjor, ba kommuneadministrasjonen om å se på mulighetene for et salg av Vardar-aksjene som ble tilfør kommunen i forbindelse med regionreformen der Buskerud ble en del av Viken fylke.

I 2005 vedtok Buskerud fylkeskommune å sikre at verdiene i Vardar skulle bli igjen i Buskerud-samfunnet dersom det skulle bli endringer i fylkesstrukturen. B-aksjene (uten rettigheter) som kommunene fikk i 2005, ble fra 01.01.2020 omgjort til A-aksjer og Øvre Eiker kommunes andel er på 8,06 prosent. Dette utgjør 21,6 mill. kroner av aksjekapitalen.

Annonse

Utsatte behandlingen
Kommunestyret i Øvre Eiker behandlet saken om et eventuelt salg så sent som onsdag denne uken. På grunn av usikkerheten omkring en sammenslåing av Glitre og Agder Energi, valgte kommunestyret å utsette hele saken til fusjonen er et faktum.

Det vil anslagsvis koste kommunen 100.000 kroner for juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med dette salget.

Kommunestyret vil trolig også notere seg at det er beregnet større årlige utbytter fra det sammenslåtte konsernet enn hva dagens drift gir. Det bør gi større inntekter gjennom Vardar, noe som kanskje frister kommunepolitikerne til å beholde aksjeposten i stedet for en engangsinntekt.

Fredag kom da meldingen om at styrene i de to energikonsernene var blitt enige om en fusjon, men før det kan skje, er det mange som skal uttale seg om saken.

Intensjonsavtale
I en pressemelding fra Glitre Energi fredag heter det at avtalen inneholder balanserte løsninger som tjener begge regionene, og skaper betydelige verdier for kunder, medarbeidere, eiere og samfunn.

En viktig driver for en fusjon er den pågående konsolideringen i kraftbransjen og nye store industrielle samarbeid på tvers av bransjer. Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. En fusjon vil bidra til å sikre og skape flere lokale arbeidsplasser, og et styrket konsern vil tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere, heter det i meldingen.

– Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om vi skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke, men vår anbefaling er klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres. Sammen vil vi kunne skape større verdier og gi fart til elektrifiseringen av samfunnet, sier både Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen styreleder i Agder Energi.

Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde. Konsernet vil få sterkere kompetansemiljø, kunne tilby bedre tjenester for kundene og bli en nasjonal drivkraft i det grønne skiftet.

– En fusjon vil gi bedre lønnsomhet allerede etter kort tid og gi økt vekstkraft, og dermed muliggjøre større utbytter til eierne. Men fusjonen handler om mer enn synergier. Det handler aller mest om å utvikle verdier for kunder, eiere og samfunn, og ikke minst skape nye muligheter og attraktive arbeidsplasser for våre medarbeidere, sier Ann-Christin Andersen.

Likeverdige partnere
Dagens desentrale organisasjonsmodell med lokale oppmøtesteder og arbeidsplasser videreføres. Forretningsadressen for nettselskapet og forretningsområdet marked/kunde legges til tidligere Buskerud, mens forretningsadressen for morselskap, produksjon og kraftforvaltning legges til Agder.

– Vi er svært fornøyde med at vi sammen har kommet frem til gode helhetlige løsninger. Avtalen reflekterer at vi er to likeverdige partnere og vi mener den gir klare rammer for eventuelle videre fusjonsforhandlinger, sier Lars Erik Torjussen.

Styrene er enige om at Steffen Syvertsen vil bli konsernsjef for et fusjonert konsern, og at de skal søke balanserte løsninger mellom selskapene når det gjelder styresammensetning og øvrig ledelse. Navn og identitet har ikke vært en del av sonderingene. Planen er å involvere medarbeiderne i begge konsernene i arbeidet med nytt navn.

Ingen mister jobben – ingen må flytte
Styrene er enige om at ingen medarbeidere skal sies opp eller måtte flytte som følge av fusjonen. Overtallighet skal løses gjennom reduserte tjenestekjøp og innleie, gjennom naturlig avgang, og muligheter for nye arbeidsoppgaver innenfor et bredere og større konsern.

Arbeidstakerorganisasjonene i begge konsernene er positive til avtalen.

– Det har vært et godt samarbeid for felles mål. Vi har jobbet for å trygge arbeidsplassene i begge regionene, og er tilfreds med de løsningene vi har kommet fram til i avtalen. Det er viktig å bli en større aktør for på den måten å styrke konkuranseevnen og trygge arbeidsplassene, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi.

Det er beregnet årlige gevinster i størrelsesorden 250 mill. kroner ved å slå sammen de to konsernene. I tillegg kommer inntekter fra nye forretningsmuligheter. Det legges opp til et utbyttegrunnlag på 70 prosent, med et nedre gulv for utbytte de tre første årene. I intensjonsavtalen legges det opp til at det inngås en samordningsavtale mellom de kommunale eierne og Vardar for å sikre felles interesser som majoritetseiere.

Styrenes anbefaling er oversendt de to eierutvalgene som vil koordinere videre prosesser mot eierne i de to konsernene. Eiernes godkjennelse av intensjonsavtalen er en forutsetning for eventuelle videre fusjonsforhandlinger.

Fakta:
Gjennom en fusjon etableres Norges nest største nettselskap med ca. 300.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

Om Glitre Energi:   

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 prosent fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.  

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 prosent fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn

Om Agder Energi:   
Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og Statkraft Industrial  Holding AS med 45,53 prosent av aksjene.  

Del:
Annonse