24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Illustrasjon: NSW Arkitektur/RIFT

Batteritoget går – Øvre Eiker står igjen på perrongen

I desember annonserte Joint Battery Initiative, som er et fellessamarbeid mellom Equinor, Panasonic og Hydro, at de vurderer muligheten for å bygge en ny batterifabrikk i Norge.
Annonse

Selv om mye planlegging gjenstår, ønsket initiativtakerne å få innspill fra kommuner og aktører som kunne være interessert i å være lokasjon for en slik fabrikk som er forventet å inneholde opp mot 2.000 arbeidsplasser. Da fristen gikk ut for å melde interesse 28. januar hadde 82 henvendelser kommet inn fra en rekke kommuner rundt om i Norge – Øvre Eiker var dessverre ikke blant disse kommunene.

Fra opplysningene som ble gitt i kommunestyret og senere diskusjoner i sosiale medier, framstår det som uklart hva som var grunnen til at Øvre Eiker ikke er på listen over kommuner som har meldt interesse for dette meget spennende prosjektet.

Annonse

Det som derimot er klart, er at ingen av kommunens folkevalgte organer ble informert eller konsultert om en av de største næringspolitiske beslutningene kommunen vil ta i denne perioden, før to dager før fristen gikk ut og avgjørelsen for alle praktiske formål var tatt. Dette til tross for at det burde ha vært alle muligheter til å involvere utvalg, formannskap eller kommunestyre, enten formelt eller uformelt.

Dette mener vi i seg selv er problematisk og udemokratisk. Ordfører utviser også en mangelfull forståelse av demokratiske prinsipper når han sier at dette hadde blitt en politisk sak «dersom kommunen sammen med Vestaksen hadde falt ned på å gå videre med dette» – en avgjørelse om å ikke gå videre med et slikt prosjekt er da like mye en avgjørelse som politikerne i Øvre Eiker burde fått mulighet til å mene noe om?

I kommunestyresamlingen 26. januar ble det informert om at kommunen hadde hatt et møte med Vestaksen som utvikler av Fiskumparken for å vurdere mulighetene for å melde inn dette som en aktuell plassering. Deretter ble det overlatt til Vestaksen å vurdere om dette var aktuelt for dem, noe de konkluderte to dager etter møtet med at det ikke var, fordi «kravspekken var for stor» (ordførers egne ord).

Vi respekterer naturlig nok Vestaksens valg angående arealer de selv disponerer – men er dette virkelig en sak hvor kommunen bør sitte i baksetet og i praksis sette bort avgjørelsen om å delta? Hvilke andre arealer ble vurdert? Hvilke ressurser stilte Øvre Eiker tilgjengelig for Vestaksen og andre aktører for å gjøre «kravspekken» mer håndterlig?

I tillegg synes vi det er både trist og underlig at det i slike situasjoner ikke fokuseres mer på alle mulighetene i den fantastiske kommunen vår, og mindre på potensielle problemer som ikke er skikkelig utredet.

Øvre Eiker har en perfekt beliggenhet som en del av Stor-Oslo regionen, midt i «Energy Valley» og nær store teknologimiljøer i både Drammen og Kongsberg, og med betydelige arealer utenfor dyrket mark som kunne vært vurdert.

Godsknutepunktet Drammen Havn er en liten godstogtur unna, og passasjertogene går direkte både til Oslo og Gardermoen hver time – forhåpentligvis snart flere ganger i timen. Øvre Eiker er en del av et sterkt sentral- og regionalnett, og allerede planlagte nettoppgraderinger vil øke kapasiteten ytterligere.

I Skien skal en innsjø med liknende karakteristikker som Eikern brukes til kjøling for Googles nye datasenter, og vi har andre mulige kjølevannskilder også. Vi har alle forutsetninger for å lykkes med å tiltrekke oss framtidas næringsliv hvis vi gjør de riktige tingene.

Vi forstår at det er punkter i «kravspekken» som må utredes, med flere komplekse problemstillinger som kan vise seg å by på utfordringer for kommunens kandidatur. Men vi forventer at dette i så fall utredes av fagkompetanse, og at dokumentasjon på evalueringene som har blitt gjort fremlegges alle politikere i kommunen.

Når ordfører isteden på sosiale medier oppfordrer til å lese Dag og Tid, samt Google «Litiumionebatterier» og «termisk forurensning», tillater vi oss å stille spørsmål ved hvilke utredninger som er gjort, og om denne saken virkelig ble fulgt opp med den entusiasmen vi mener den hadde fortjent. Det å delta i denne konkurransen ville hatt en verdi uansett utfall – både markedføringsmessig, ved å vise fram kommunen og de mulighetene vi har til omverdenen, og gjennom å samle informasjon og gjøre kartlegginger som kunne vært nyttig ved senere anledninger.

Høyre, Venstre, KrF og FrP har over lengre tid påpekt viktigheten av et bredt og mangfoldig næringsliv i Øvre Eiker som en nøkkelfaktor for kommunens suksess i tiden framover. Primærnæringene er en viktig del av dette bildet, men kan ikke være det eneste fokuset. Vi er derfor glade for at vi i budsjettbehandlingen for 2021 fikk gjennomslag for vårt forslag om å utrede en næringslivsutvikler og koordinator-rolle i kommunen, som skal jobbe med å styrke den operative dialogen med både eksisterende og framtidig næringsliv. Denne saken viser med all tydelighet behovet for en slik rolle i kommunen.

Det kommer flere tog – enten de drives av batterier eller av andre næringer. Når det skjer, må Øvre Eiker være forberedt på å ta dem imot i vesentlig større grad enn det vi er i dag, og ha en prosess som er helt annerledes enn det som var tilfellet denne gangen. Øvre Eiker kan ikke stå igjen på perrongen når det neste toget går.

Adrian Tollefsen, gruppeleder, Øvre Eiker Høyre

Andreas Størdal, gruppeleder, Øvre Eiker Venstre

Kjell Erland Grønbeck, gruppeleder, Øvre Eiker KrF

Trond Bermingrud, gruppeleder, Øvre Eiker FrP

Del:
Annonse