28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker gikk i pluss i fjor, til tross for korona-nedstenginger og lavere skatteinngang. Men det er langt fra godt nok til å bære store investeringer i årene som kommer.

Øvre Eiker kommune gikk i pluss i krevende korona-år

Øvre Eiker kommune har 15. februar overlevert regnskapet til Viken kommunerevisjon for revidering. Kommunen samlet hadde et netto driftsresultat på 1,2 millioner kroner, noe som er i tråd med revidert budsjett. Mindreforbruk på 3,5 millioner kroner er avsatt til disposisjonsfond.
Annonse

Kommunesektoren hadde i 2020 et krevende år med håndtering av koronapandemien og store ekstrakostnader til dette. De direkte utgiftene til håndtering av pandemien i Øvre Eiker beløp seg til nesten 20 millioner kroner, men i tillegg kom effekten av lavere skatteinntekter (inntektsutjevning) og høyere sykefravær, skriver kommunen i en pressemelding.

Regjeringen og Stortinget har stilt opp med ekstra ressurser til kommunesektoren i denne situasjonen og dekket de direkte ekstrakostnadene, men det er betydelig usikkerhet knyttet til de langsiktige virkningene av at samfunnet har vært stengt i store deler av 2020.

Annonse

Befolkningsvekst gir både inntekter og utgifter
Det er en sterk befolkningsvekst i Øvre Eiker, noe som gir god vekst i inntektene, men som også gir et press på utgiftene i tjenestene. Fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 var det en befolkningsvekst på 1,8 prosent.

I noen av tjenesteområdene var det i 2020 en underliggende kostnadsvekst som er bekymringsfull. Dette gjelder tjenester som barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og kjøp av tilbud innen psykisk helse og rus.

Som vekstkommune har Øvre Eiker store investeringsbehov i skoler og helse og omsorg de neste 10 årene. For å kunne finansiere investeringene er kommunen avhengig av egenkapital slik at låneopptaket ikke blir for stort. Sett i lys av behovet for egenfinansiering av investeringene er resultatet for 2020 for svakt.

Fortsatt stram økonomi
Netto driftsresultat for Øvre Eiker ble 0,1 prosent. Staten anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene. Øvre Eiker har skatteinngang som tilsvarer 96 prosent av landssnittet, og et utgiftsbehov på 99 prosent. I praksis betyr dette at Øvre Eiker må drive kommunen billigere enn andre kommuner og at økonomien derfor er svært stram.

Kommunedirektøren er fornøyd med at et krevende år tross alt endte med et positivt regnskapsresultat, men er klar på at utgiftsnivået må ned i noen tjenesteområder for at det skal skapes rom for nødvendige investeringer.

Del:
Annonse