20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå kan el-sparkesykler også komme til å prege gatebildet i Øvre Eiker og kanskje Hokksund og Vestfossen i første rekke. Men kommunen skal først gjøre en avtale med Drammens-firmaet GreenSpeed. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Nå kan el-sparkesyklene komme til Øvre Eiker også

Det er firmaet GreenSpeed i Drammen som har søkt om å etablere seg med el-sparkesykler i Øvre Eiker. Saken var oppe til behandling i kommunestyret sist uke og her fikk kommunedirektør Trude Andresen fullmakt til å utarbeide en avtale med selskapet. Men kommunestyret vil se avtalen og ha det siste ordet i saken.
Annonse

GreenSpeed undertegnet 1. september i fjor en avtale med Drammen kommune angående utplassering av sparkesykler. Drammen kommune har utarbeidet detaljerte retningslinjer og regler for utplassering av sparkesykler. GreenSpeed opplyser om at de vil følge alle vilkår fra Drammen kommune, samt gjøre tilpasninger for Øvre Eiker kommune.

Det er betydelig skepsis rundt om mot slike sykler, men det er ingen undersøkelser om hvordan fenomenet fungerer i mindre kommune.

Annonse

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i 2019 og 2020 publisert to rapporter som kan gi noen veiledende data på fordeler og ulemper ved utplassering av elektriske sparkesykler. Disse tallene er basert på undersøkelser fra Oslo, og kan beskrive en annen situasjon enn hva som vil oppstå i Øvre Eiker. Øvre Eiker har større avstander mellom ulike interessepunkter og knutepunkter. Øvre Eiker har også et mer redusert kollektivtilbud, med lavere hyppighet i avganger og større avstander fra interessepunkter til kollektivpunkter.

I dag gjelder samme regler for elektriske sparkesykler som for sykler, og utsetting av elektriske sparkesykler har ikke vært ytterligere regulert av Staten. Hittil er det kun gjennomført strengere reguleringer lokalt i kommunene. Statens vegvesen har høsten 2020 lagt ut et lovforslag som vil kunne åpne for regulering og håndheving av blant annet hastighet på fortau, førers alder, antall personer på en sykkel, hjelmbruk, promille og hvor sykkelen kan brukes og parkeres.

Disse nye lovene vil i kombinasjon med erfaringer og reguleringer i andre kommuner legge grunnlaget for hvordan Øvre Eiker kommune vil utarbeide sin lokale regulering og avtaler med GreenSpeed, og eventuelt andre firmaer som vil søke om utplassering av elektriske sparkesykler.

Det er usikkert om en kommune har rett til av å avslå en søknad om utplassering av elektriske sparkesykler. Som grunneier har kommunene like vel råderett over egen grunn. Dette åpner for at kommunen kan innføre regulering, heter det i saksfremlegget til kommunestyret.

Gikk imot forslaget
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser behandlet saken i sitt møte i januar og etter forslag fra Kari Kristiansen, vedtok rådet enstemmig å gå imot en slik tillatelse i Øvre Eiker.

Begrunnelsen til vedtaket var at «Øvre Eiker kommune bør ikke inngå avtale nå om utplassering av elektriske sparkesykler i kommunen, da konsekvensene ved dette ikke er utredet og kan bli store.

Også Ungdomsrådet var skeptiske til slik utplassering, men fremmet ikke noe eget forslag utover en tilføyelse der de sier at dette bør ses nøye på, siden det kan være en del utfordringer med plassering og henslengte sykler. Rådet mener også at kommunen bør vurdere å vente med et vedtak til korona-pandemien er over.

Vedtak i kommunestyret – 10. februar
Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide avtale med GreenSpeed med grunnlag i det varslede regelverket for utplassering av elektriske sparkesykler på kommersielt grunnlag.

Forslag til avtale skal legges frem for kommunestyret.

Kommunestyret ber om at følgende kriterier settes for inngåelse av avtale:

Det må i planleggingen og utførelse av såkalte «pickup-points» for sparkesykler tas hensyn til fremkommelighet for andre, med særlige hensyn til de med nedsatt bevegelighet og personer med nedsatt syn.

Regelverket må også ses på sammen med den helhetlige mobilitetsstrategien som er under utarbeidelse.

Begrunnelse:
Elektriske sparkesykler er en forholdsvis ny type mikromobilitet. Det er fortsatt usikkerhet hvilke fordeler og ulemper dette kan medbringe. Det er likevel signaler som tilsier at ved god regulering fra myndighetene og en fortsatt utvikling og effektivisering i produksjonen av el-sparkesyklene, kan gi positive resultater for klimaregnskap, miljø, helse og nasjonale mål som nullvekst og nullvisjon.

Del:
Annonse