21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ungdata i Drammen

Joy Ange Munyeshyaka, Amelia Bakke Ålien og Kebel Fleites oppfordrer alle elevene som blir invitert til å delta om å gi så gode svar og tilbakemeldinger som mulig. (Fotos: Privat)

Ungdata-undersøkelse spesielt viktig i korona-tider

Hvordan har du det hjemme og på skolen? Det er ett av spørsmålene som stilles i Ungdata-undersøkelsen som skal gjennomføres nå i mars for skoleelever i Drammen.
Annonse

Fra 8. – 26. mars gjennomføres Ungdata-undersøkelsen for elever fra 5. til og med 10. trinn. Undersøkelsen vil gi verdifull kunnskap om hvordan barn og unge har det i Drammen kommune.

Eksempler på spørsmål er blant annet hvordan de unge har det på skolen og i hjemmet, om vennskap, hvordan de trives i nærmiljøet og i hvilken grad de har meningsfylte aktiviteter på fritida.

Annonse

Undersøkelsen vil foregå i skoletida.

Din stemme blir hørt
– Svar på Ungdata-undersøkelsen, da blir vår stemme hørt! Undersøkelsen er viktig fordi den får fram våre behov, som igjen bidrar til at nærmiljøet vårt blir tryggere og bedre for ungdommen, sier nestleder i Ungdomsrådet, Joy Ange Munyeshyaka.

Din stemme blir hørt hvis du svarer på undersøkelsen. Benytt sjansen, oppfordrer Ungdomsrådets nestleder, Joy Ange Munyeshyaka. (Foto: Privat)

– Ungdata-undersøkelsen skal hjelpe Drammen kommune med å lage det beste ungdomsmiljøet. Derfor er det viktig at akkurat du tar deg tid til å svare på den, oppfordrer Ungdomsrådets leder, Amelia Bakke Ålien.

Ungdomsrådets leder, Amelia Bakke Ålien, oppfordrer unge drammensere til å svare på Ung data-undersøkelsen, slik at kommunen kan lage det best mulige ungdomsmiljøet. (Foto: Privat)

Én av kommunens viktigste oppgaver innen folkehelse er å ha oversikt over befolkningens helsetilstand. Ved hjelp av svarene på undersøkelsen får kommunen mulighet til å kartlegge barn og unges behov i et bredt spekter av temaområder, da undersøkelsen omhandler de unges forhold til foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse, trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

– Ungdata-undersøkelsen og Ungdata junior gir oss et bilde av hvordan barn og unge i vår kommune opplever sin hverdag, sier Kebel Fleites, rådgiver i Drammen kommune, og legger til at resultatene vil brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikk- og samfunnsutvikling, forskning og undervisning.

Dagens oppvekstsvilkår og nye trender
Formålet med undersøkelsen er å gi Drammens unge befolkning mulighet til å fortelle om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Dette igjen vil bidra til å skaffe ny kunnskap om oppvekstsvilkår og fange opp trender i ungdomsmiljøene.

Drammen kan sammenlikne seg med andre kommuner og nasjonale tall, og å bidra til forskning. Undersøkelsen er frivillig, og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foresatte får informasjon om undersøkelsen, og kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer eller skolen.

Hver skole har sin egen Ungdata-kontaktperson, som kan svare på spørsmål om undersøkelsen. Kommunen gjør mer enn å spørre, og er godt forberedt for å gjøre en innsats der det trengs for å bedre livskvaliteten til barn og unge. Det er blant annet satt i gang et omfattende folkehelseprogram og snart et fritidskortprosjekt.

– Vi håper flest mulig ønsker å svare på undersøkelsen. På den måten får vi et best mulig grunnlag om hvordan ungdom i Drammen har det. Dette er viktig for vårt forebyggende arbeid, sier rådgiver Fleites.

Kebel Fleites, rådgiver i Drammen kommune, håper at flest mulige svarer på Ung data-undersøkelsen. Da får kommunen et best mulig grunnlag for å vite hvordan de unge har det, slik at det forebyggende arbeidet blant de unge også kan bli best mulig. (Foto: Privat)

Gjennomføring av Ungdata og Ungdata junior i Drammen kommune i 2021:

– Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2016 og 2020. I 2020 ble undersøkelsen avbrutt av koronapandemien og årets gjennomføring er en oppfølging av den.

– Undersøkelsen gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.

– Ungdata er et bidrag til nasjonal kunnskap og forskning.

– Undersøkelsen er frivillig. De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

– Kommunen sørger for å ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det. Det vil si at helsepersonell vi være tilgjengelig for elevene.

Spørsmål i Ungdata-undersøkelsen:

– Forhold til skole, venner og foreldre.

– Fritid og fritidsaktiviteter.

– Helse, trivsel og livskvalitet.

– Mobbing.

– Regelbrudd, vold og rus.

– Foreldres utdanningsnivå.

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at elevene logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. Det er mulig å få spørsmålene i flere språk og lest opp i spørreskjemaet. Ved bruk av denne funksjonen, skal øretelefoner/-propper benyttes.

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn. Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Artikkelen er hentet fra nettsidene til Drammen kommune etter avtale.

Del:
Annonse