13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Monica Myrvold Berg

Ordfører Monica Myrvold Berg kalte inn til ekstraordinært formannskapsmøte søndag kveld og vedtok nok en gang å innføre strenge restriksjoner i Drammen.

Ny forskrift vedtatt: Drammen stenger ned for å begrense smitten

Formannskapet har søndag vedtatt at det skal gjeninnføres en lokal forskrift for Drammen kommune med tiltak som skal begrense spredningen av koronasmitte. Det betyr blant annet ny skjenkestopp, påbud om hjemmekontor og forbud mot arrangementer. Forskriften gjelder inntil videre.
Annonse

Dette er den nye lokale forskriften som gjelder for Drammen kommune inntil videre. Den ble vedtatt i søndagens ekstraordinære formannskapsmøte.

§ 1 Private sammenkomster som ikke er arrangement
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Annonse

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

§ 2 Forsterkede smitteverntiltak – innføring av kapittel 5B i Covid-19 forskriften
Samtlige bestemmelser i kapittel 5B Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) skal gjelde som lokal forskrift.

Covid-19-forskriften kapittel 5B inneholder følgende bestemmelser:

§ 17a Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Tros- og livssynshus kan holde åpent. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse ikke kan være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

§ 17b Forbud mot arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

§ 17c Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 17d Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 17e Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 17f Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 17g Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 4 Ansvar
Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft søndag 14. mars kl. 24.00 og gjelder inntil videre.

Del:
Annonse