23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Knut Kvale

Ordfører Knut Kvale får neppe de store pengebeløpene av fylket eller Buskerudbyen, men kanskje nok til å utbedre en del av flaskehalsene i kommunen.

Fylket med på veibefaring uten de store pengene

Det finnes en lang rekke større og mindre trafikale utfordringer i Øvre Eiker. Forleden var fylkeskommunen på befaring sammen med ordfører og leder for vei og park for å se på hva som kan gjøres. Men de store pengene hadde ikke fylkeskommunen med seg.
Annonse

Fylkesvei 35 gjennom Vestfossen, Skarragata, jernbanebrua, jernbanekryssingen og ikke minst veien opp til skolen i Vestfossen. Dette og mye annet sto på dagsorden da fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes var på befaring sammen med to andre fra fylkeskommunen. I tillegg var Bjørn Kristoffersen fra grendeutvalget med. Få kan like mye om Vestfossens historie som nettopp ham.

Ordfører Knut Kvale ledet an sammen med Halvard Solem, som er leder for vei og park, og kommunalsjef Morten Lauvbu. De hadde mye på ønskelista si, og noen penger har de til å fikse på «småting» som vil kunne gjøre trafikksikkerheten noe bedre. Men de store veiprosjektene – som ny riksvei 350 gjennom Hokksund, er fortsatt helt i det blå.

Annonse

Jernbanebrua i Vestfossen har to smale fortau. Nå undersøkes muligheten til å fjerne det ene og legge et bredere et på denne siden av brua. Men om og når dette kan komme er usikkert. Fra venstre ser vi Morten Lauvbu, Olav Skinnes, Knut Kvale, Halvard Solem og Kjerstin Spångberg.

Mange gode ønsker – lite penger
Rulleringen av Nasjonal Transportplan står for døren, men det er ingen signaler her om at ny Rv. 350 mellom Hokksund og Åmot vil komme med denne gang heller. Øvre Eiker har derfor «nøyd seg» med å komme med et innspill til Buskerudbyen og fylket om at det må bygges en gang og sykkelvei som dekker hele strekningen. Men for å få dette til, må Viken stille opp og øve press på sentrale myndigheter.

Et annet punkt er Røren. Her er det også ting som skulle vært gjort etter at det ble bygget fortau langs deler av Semsmoveien. Som kjent har grendeutvalget her gjort en stor jobb, men det henger fortsatt igjen ulike trafikksikkerhetstiltak.

Et sammenhengende fortau er derfor på ønskelisten sammen med gangvei ned mot Kantum langs Skotselvveien.

Jernbaneovergang er dyrt
I Vestfossen er det som kjent brukt mye penger på en ny parkeringsplass og utbedring av jernbaneområdet. Men reisende med tog må parkere på den ene siden og så gå over jernbanebrua for å komme til riktig perrong.

Det har derfor vært et ønske om å få en raskere tilknytning, men det blir en meget kostbar løsning. I stedet foreslår kommunen nå at jernbanebrua bygges litt om for å få plass til ett bredt fortau i stedet for to smale slik det er i dag. Dette skal nå utredes, men også her står det på penger.

Her er det befaring ved det beryktede fotgjengerfeltet i Vestfossen. Stor trafikk på Fv. 35 og mange skoleunger gjør dette til et meget farlig krysningspunkt.

Skoleveien et problem
Med to skoler liggende like utenfor sentrum og med Fv. 35 som nærmeste nabo, er det alt annet enn ideelle trafikkforhold for skolebarna. De må også krysse fylkesveien for å komme til sentrum. Og det er ikke alltid at skoleungene går i samlet flokk over et fotgjengerfelt som nå nesten ikke synes på grunn av slitasje.

Trond Kristoffersen fra samferdselsetaten i Viken, er heller ikke sikker på at dagens plassering av gangfeltet i Vestfossen er det optimale og har registrert flere nestenulykker og påkjørsler i dette feltet.

Nå er det en fartshump der fotgjengerfeltet var tidligere, mens selve feltet er flyttet 10 meter og det er dårlig skiltet på stedet. Det er heller ikke nok gatelys ved dette fotgjengerfeltet.

Innkjøringen til skolene er alt annet enn optimal i Vestfossen. Derfor diskuteres det nå å rive det gamle skolebygget for å gi bedre plass. Men så spørs det om bygget har noen vernestatus.

Bedre bussparkering
Også oppe ved selve skolene er det problemer for bussene som leverer og henter barn hver dag. Nå diskuterer kommunen om den gamle skolebygningen ut mot fylkesveien kan rives for å bedre adgangen. Det er også planer om å gjøre noe med selve oppstillingsplassen og utkjøringen fra skolen.

Hva som til slutt kommer ut av befaringen sammen med fylket er ikke ordfører Knut Kvale sikker på, men han mente det var viktig at fylkets representanter så på problemområdene med egne øyne.

Del:
Annonse