24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Laksefiske med garn

Det blir innstramminger i fiske med faststående redskaper, slik som kilenot som vi ser på dette bildet. (Foto: Kristian B. Rian)

Innfører nye reglene for laksefiske i sjø og elver

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler.
Annonse

– For å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense laksefisket både i elv og i sjø, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har fått klarsignal fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å vedta nye regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø, i tråd med direktoratets innstilling. Laksefiske i sjø er inndelt i 10 kystregioner og 37 fjordregioner. Den nye reguleringen innebærer at det ikke åpnes for laksefiske med faststående redskap i de ni kystregionene sør for Finnmark.

Annonse

– Det vil fortsatt være åpent for et begrenset fiske i noen fjordregioner. Antallet elver vi åpner for fiske i reduseres fra 1.030 til 440, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Etterkom noen innspill  
Forslaget om nye forskrifter for fiske på laks, sjøørret og sjørøye i sjø og vassdrag var ute på høring mellom 12. juni og 6. september 2020. Over 250 høringsparter sa sin mening i høringsrunden. Forskriften er nå vedtatt, med umiddelbar virkning.

– I noen av vassdragene, der vi gikk inn for å ikke åpne for fiske på grunn av manglende fangstrapportering, har grunneierne uttrykt at de vil begynne å rapportere fangst fra 2021. Disse vassdragene åpner vi for fiske i, sier Hambro.

Tilfeldig i sjøen
Andelen laks som overlever den flere tusen kilometer lange vandringen i havet, hvor de skal spise seg store før de returnerer til elven sin for å formere seg, er mer enn halvert de siste 30 årene. I sjøen vet vi ikke om laksen vi fisker kommer fra en elv med en stor og levedyktig bestand, eller en liten og sårbar bestand.

– Lav sjøoverlevelse, blant annet på grunn av påvirkning fra oppdrett og klimaendringer, bidrar til at mange av de små bestandene er ekstra sårbare. I sjølaksefisket har vi for dårlig kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og vi risikerer dermed overfiske av sårbare bestander. Dette er bakgrunnen for at vi strammer inn på sjølaksefisket, sier Hambro.

Hun understreker at Miljødirektoratet har forståelse for at dette kan oppleves dramatisk for de som blir berørt, men at det er nødvendig å begrense fisket for å kunne ivareta gytebestandsmålet for alle laksebestandene.

– Hensikten er jo å sikre fortsatt laks i alle laksevassdragene på lang sikt, sier hun.

Dette er hovedendringene for fisket i vassdrag:

• Det blir åpnet for fiske i 440 av 1.284 vassdrag. Fram til nå har 1.030 vassdrag vært åpne. En stor del av denne reduksjonen skyldes manglende fangstrapportering.

• Vassdrag med manglende fangstrapportering blir ikke åpnet for fiske, med mindre fiskerettshaverne er i prosess for å få dette på plass.

• Fiskerettshavere i større laksevassdrag plikter å gå sammen om felles forvaltning. Det blir ikke åpnet for fiske i vassdrag hvor denne plikten ikke er oppfylt. Disse vassdragene vil bli åpnet når de oppfyller plikten, og bestandssituasjonen ellers tillater det.

• I vassdrag der bestandssituasjonen tilsier lavere beskatning, blir fisket enten redusert eller stengt.

• Fisketid, kvoter og andre bestemmelser er endret i noen vassdrag der det har vært lokalt ønske om dette, når endringene er i tråd med målsetningene for forvaltning av bestandene.

Del:
Annonse