26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Videregående skoler

Elevene ved de videregående skolene i Viken fylkeskommune har greid seg overraskende bra, til tross for mye usikkerhet i forbindelse med koronapandemien. (Foto: Viken fylkeskommune)

Videregående opplæring: Gode resultater – tross korona

Tilstandsrapporten for videregående opplæring for Vikens første år viser at det gode arbeidet i Buskerud, Akershus og Østfold er fulgt godt opp i Viken.
Annonse

På flere områder har skolene bedre resultater for 2019-2020 enn året før, til tross for koronasituasjonen, melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Viken fylke har vært hardt rammet av koronapandemien, og de videregående skolene har vekslet mellom hjemmeundervisning våren 2020 og gult og rødt smittevern-nivå på høsten.

Annonse

Tilstandsrapporten viser at skolene har klart å gi god opplæring og å skape et godt læringsmiljø for elevene i den krevende situasjonen.

Flere viktige indikatorer i elevundersøkelsen, som støtte fra lærere, motivasjon og variasjon i opplæringen, er vurdert mer positive høsten 2020 enn høsten 2019. Også tallene for fullført og bestått i skoleåret 2019-20 viser fremgang sammenliknet med året før.

Flere fullfører og består
– Vi er spesielt glade for å se at hele 87,7 prosent av elevene har fullført og bestått. Det betyr at vi allerede første året har nådd målet som er satt i økonomiplanen for den nye fylkeskommunen, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen.

Fylkesråden sier videre at det fortsatt er en høyere andel elever på studieforberedende utdanningsretning som fullfører og består enn på yrkesfaglig utdanningsretning. For yrkesfag viser resultatene at 95 prosent av lærlingene og praksiskandidatene besto fagprøven i 2020. Av dem som fikk fagopplæring i skole, var det imidlertid bare 79,6 prosent som besto fagprøven.

– Vi jobber kontinuerlig med å legge bedre til rette og sette inn tiltak for å forebygge frafall og å sørge for at flest mulig både fullfører utdanningen og får bestått i alle fag og på fagprøven. Det nye rammeverket for videregående opplæring i Viken, «Rammeverk for læring og ledelse», som gjelder fra 2021, skal vise vei i dette arbeidet, sier fylkesråden.

Skolemiljø i positiv utvikling
Tilstandsrapporten viser at skolemiljøet, generelt sett, er bra i Viken. Enkelte skoler har noen utfordringer her, men undersøkelsen viser også at de fleste skolene opplever lite mobbing både blant elevene og mellom voksne og elever.

Når det gjelder elevmedvirkning, har de videregående skolene i Viken potensial for forbedring.

– Skolene i Viken kom inn under samme paraply fra 1. januar 2020, og har ikke hatt alle systemene på plass fra dag en, men dette vil være et viktig satsingsområde i det videre utviklingsarbeidet i skolene, sier fylkesråd Jacobsen.

Hun legger til at skolene som opplever mobbing, jobber bevisst med å avdekke og løse problemene, både på egenhånd og med støtte av fagmiljøene i Viken fylkeskommune. Her vil oppfølgingen av strategien for helsefremmende skoler være et viktig verktøy for det videre arbeidet.

Mer motiverte lærlinger
Lærebedriftene i Viken har gjort en god jobb med å bedre lærlingenes arbeids- og læringsmiljø. Lærling-undersøkelsen viser at lærlingenes motivasjon har gått opp fra høsten 2019 til høsten 2020, mens lærlingenes progresjon fortsetter en god utviklingstrend.

Dette til tross for mange permitteringer i forbindelse med nedstengingen våren 2020 og usikkerhet om kontinuiteten i læretiden i forbindelse med korona-pandemien. Imidlertid viser indikatoren trivsel i lærlingeundersøkelsen en svak negativ utvikling.

– Vi er imponert over hvordan bedriftene har ivaretatt lærlingene, på tross av den usikkerheten som har rammet landet. De aller fleste læringene har fått en god opplevelse ute i bedriftene. Og så ser vi at trivselen dessverre har gått noe ned, et resultat som kan være påvirket av usikkerheten knyttet til pandemien, sier fylkesråd Jacobsen.

Skolenes egenvurderinger
I skoledelen av tilstandsrapporten vitner skolenes egenvurdering om mye godt utviklingsarbeid. Skolene bruker kunnskapen om tilstanden til å finne frem til relevante utviklingstiltak for den enkelte skole.

Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for skolebidrag anbefaler sterkt at skoleeier og skolene jobber sammen med å analysere de innsamlede data og at de setter i verk tiltak basert på disse.

Bruker tilstandsrapporten til å lære
– Vi ser at skolene har fulgt godt opp lokalt. Viken fylkeskommune, som skoleeier, satser langsiktig på å bruke tilstandsrapporten til å rette opp skjevheter og å utvikle skolene. Det nye rammeverket for videregående opplæring vil gi arbeidet med skoleutviklingen en klar retning, avslutter fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen.

Du kan lese hele saken og rapportene HER

Del:
Annonse