21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Veivedlikehold

Forfallet på veiene er stort, og det er behov for mer midler til vedlikehold enn det regjeringen legger opp til, mener NAF. (Foto: NAF).

NTP: Skuffende lite til veivedlikehold og fortsatt for mye bompenger

Reaksjonene etter at regjeringen la fram Nasjonal Transport Plan (NTP) har ikke latt vente på seg. Noen mener det er for mye til vei, andre mener det motsatte. Veivedlikehold og rassikring blir garantert et viktig tema når planen skal behandles i Stortinget utover våren.
Annonse

– Signalet om mer til veivedlikehold er positivt, men dessverre monner ikke de konkrete planene når etterslepet er så stort. Mange vil fortsatt kjøre på nedslitte veier de neste 12 årene. Samtidig må bilistene fortsette å betale høye summer i bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

– Forfallet på riksveiene alene er på om lag 30 milliarder kroner. Det er bra at regjeringen tar inn over seg at veiene vi allerede har må rustes opp, men det speiles ikke i planen når svært mye av midlene vil gå til lovpålagt oppgradering av tuneller, sier Skjøstad.

Annonse

Han påpeker at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er beregnet å være på hele 60 til 90 milliarder kroner. Tilskuddene i NTP er et viktig bidrag, men vil ikke få ned forfallet så det monner.

– Folk kjører med hjertet i halsen på nedslitte fylkesveier. Vi registrerer at flere partier på Stortinget har signalisert at de ønsker mer til veivedlikehold. Vi håper derfor satsningen på vedlikehold i Nasjonal transportplan ender på et langt høyere nivå etter forhandlinger i Stortinget, sier han.

Samtidig er det stor forskjell hvordan regjeringen vil håndtere riksveiene og fylkesveiene.

– Vi etterlyser en samlet omtale av hvordan de vil fjerne etterslepet både på riks- og fylkesveiene. For folk har det ikke så mye å si hvem som eier veien, bare den er trygg. Midlene som er lagt inn til å ruste opp fylkesveiene vil dessverre ikke være i nærheten av å dekke behovet, sier Skjøstad.

Bompenger
Regjeringen vil bruke 1.200 mrd. kroner på samferdsel i planperioden 2022- 2033, inkludert 123 mrd. kroner som skal tas inn i bompenger fra bilistene. Dette utgjør en bompengeandel på 28 prosent av investeringer på riksvei, én prosent lavere enn forrige NTP.

– En prosentandel ned, er et lite skritt i riktig retning. Men fortsatt vil bilistene betale dyrt for å komme seg rundt på veiene, både i og utenfor byene, sier Skjøstad.

NAF-sjefen minner om bompengeopprøret i 2019
– Bompenger bør avskaffes og veier og kollektivtrafikk finansieres av fellesskapet, slik annen samfunnskritisk infrastruktur som skoler og sykehus finansieres, sier Skjøstad.

Tross fortsatt høye betalinger fra bilistene, har regjeringen tatt inn over seg at bruken av bompenger ikke kan øke i all fremtid. Blant annet skal bompengesektoren fortsatt effektivisere, og regjeringen vil utrede en ordning der staten er med og stiller garanti for bompengelån.

– Det kan gi lavere omkostninger, noe NAF er opptatt av at skal komme bilistene til gode. Dette arbeidet vil vi følge nøye videre, sier Skjøstad. 

Del:
Annonse