29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter og politiker

Artikkelforfatter Lasse Haugen i Arbeiderpartiet.

LESERINNLEGG: Ja, til meningsbrytning

Noen politiske vedtak skaper debatt, og gir grobunn for meningsbrytning. I kommunestyresalen. Mellom partifeller. På kryss og tvers i det politiske landskapet, og ikke minst mellom innbyggere. Det er en styrke ved demokratiet at saker som berører fellesskapets midler gis anledning til å debatteres bredt.
Annonse

I siste kommunestyremøte vedtok kommunestyrets medlemmer at et nytt godtgjøringsreglement for folkevalgte skal ut på høring. Det forelå en anbefaling fra kommunedirektøren i tillegg til et fellesforslag fra AP, MDG, FrP og H. Det sistnevnte fikk flertall.

Forskjellene på forslagene med tanke på totalramma er pålydende 287.000 kroner, hvor partiene bak fellesforslaget står for det «dyreste» alternativet. At dette nå skal ut på høring, betyr at lag, foreninger og innbyggere inviteres til å mene noe om forslaget som ligger på bordet.

Annonse

Etter høringsfristens utløp, skal forslaget tilbake til kommunestyret for endelig avgjørelse. I denne prosessen ligger muligheten for ytterligere meningsbrytning og verdifull innbyggerinvolvering.

Bakgrunnen for det foreslåtte godtgjøringsreglementet fra AP, MDG, FrP og H, handler om å gi folkevalgte muligheten til en enda bedre deltakelse i kommunepolitikken, slik at forslag og vedtak får best mulig demokratisk forankring.

Lokalpolitikk er tidkrevende. Vi skal lese saksdokumenter, vedlegg, drøfte, diskutere, svare på mail og telefoner, samt håndtere publikumshenvendelser. Alt dette ved siden av egen jobb, fritidssysler og ikke minst familielivet.

Det er nok mang en «politiker-frue eller mann» som i perioder ser lite til sin kjære. For ikke å snakke om barna. Her om dagen fikk jeg klar beskjed fra en av podene at nå fikk det være nok med møter.

«Du spiser jo ikke sammen med oss lengre.» Dette er selvsagt ikke normalen sett året under ett, men dersom vi ønsker å gjøre en god jobb som lokalpolitikere, så må vi beregne å bruke en del tid. Jeg er klar over at det er frivillig.

Det er selvvalgt, og vi har definitivt visst om at dette ikke er lukrativt. Sammenlignet med frivilligheten generelt vil politikerne i Øvre Eiker ved dette vedtaket bli kanskje litt bedre stilt enn håndball-, turn- og fotballtreneren, som i veldig mange tilfeller utfører gjerningen vederlagsfritt. Spørsmålet i den sammenheng blir imidlertid om det er riktig å sammenligne frivilligheten med offentlige verv?

Det å være folkevalgt er viktig. Vi blir en ombuds- kvinne og mann for innbyggerne. Det er rimelig at vi tilgodeses med noe kompensasjon for tidsbruken. Mange av de ulike prosessene i kommunepolitikken er svært viktig for innbyggerne våre, og vi er avhengig av at beslutninger blir tatt på et så godt grunnlag som mulig.

For å sikre dette må vi ha tillit til at kommunestyrets medlemmer og gruppeledere kan sakene sine. Tidsbruk er da vesentlig i den sammenhengen. Noe kompensasjon for anvendt tid er riktig.

Demokratiet er avhengig av at mennesker engasjerer seg og tar ansvar. Jeg er selvfølgelig tilhenger av moderasjon og at grupper av arbeidstakere ikke stikker fra resten av arbeidsstokken med tanke på lønnsøkninger. Denne saken handler imidlertid ikke om lønnsgalopp, men er snarere et forslag til revidering av et godtgjøringsreglement som ikke har vært gjenstand for endringer siden 95-96.

Det registreres at det er uenighet om dette blant politikere og innbyggere. Det er lov, og er ofte en styrke i utforming av politikk. La oss imidlertid i fortsettelsen være edruelige i omtalen av hverandre. Debatten kan gjerne være frisk, men den bør foregå langs en konstruktiv linje hvor saftige, usaklige adjektiver ikke benyttes i beskrivelsene av meningsmotstandere.

Lasse Haugen
Leder i Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse