12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Morten Halvorsen (SP)

LESERINNLEGG: Lokalt eierskap av kraftressurser

I disse dager legger Øvre Eiker E-verk fram et fantastisk godt resultat, 16,8 mill. kroner etter skatt på tross av vanskelige markedsforhold i 2020.
Annonse

Nå er resultatet først og fremst skapt av dyktig styre/ledelse og de ansatte, men tilbake i 2018 var situasjonen for vårt lokale e-verk en ganske annen.

Daværende posisjon (med unntak av KrF) med gruppeleder Adrian Tollefsen (H) i spissen hadde satt i gang en salgsprosess av e-verket med utgangspunkt at det ikke var liv laga å eie et lokalt e-verk.

Annonse

Salgsprossen- og måten den ble håndtert på, skapte stor frustrasjon blant de ansatte og konflikter mellom daværende ledelse og personalet, i et slikt omfang at resultatene raste , og organisasjonen nærmest var i full oppløsning.

Senterpartiet engasjerte seg sterkt i saken, og lykkes sammen med øvrig opposisjon å skape et tilstrekkelig flertall til å stanse salget.

Etter at Senterpartiet gjorde et godt valg i 2019, har ordfører sammen med øvrig posisjon lagt en ny, robust eierstrategi der eierskapet i e-verket er definert som strategisk, altså at vi ønsker å benytte e-verket i samfunnsnyttige funksjoner i tillegg til at vi vil ha en rimelig avkasting fra selskapet. I tillegg har vi fokusert på å få til en styresammensetning bestående av personer som har relevant kompetanse å tilføre selskapet.

Resultatet er altså at et selskap som for tre år siden «ikke var liv laga å eie», i dag fremstår som et sunt og veldrevet selskap som gir viktige bidrag til Øvre Eiker kommune.

I disse dager foregår en ny større strukturendring på kraftsiden ved at Glitre Energi ønskes fusjonert med Agder Energi.

Senterpartiet har på nytt engasjert seg og et internt arbeidsutvalg i Buskerud SP har arbeidet med å sette seg inn i de forskjellige sidene av saken. Øvre Eiker har en interesse ved at vi har et eierskap i Vardar, som igjen eier 50 prosent av Glitre – de øvrige 50 prosentene er eid av Drammen kommune.

Det foreligger nå en intensjonsavtale som er til behandling hos Glitre /Agder sine eiere.

Intensjonsavtalen lover 250 mill. i «synergigevinster» ved en eventuell fusjon – uten at det er presentert en detaljert plan for hvordan dette skal kunne realiseres.

Det foreslåes en oppdeling av aksjene i det nye storkonsernet i A og B-aksjer , og vi må anta at hensikten med dette er å klargjøre for et betydelig privat eierskap i det nye selskapet på sikt. En konsekvens vil være at de offentlige eierne vil bli utvannet og miste innflytelse.

Vardar og Glitre er to lokale Buskerud-selskaper som er bunnsolide og veldrevne gjennom årtier med lokalt eierskap, og verdiene er bygd opp av Buskeruds innbyggere over strømregningen.

Senterpartiet er en absolutt motstander over at disse verdiene helt eller delvis skal falle på private hender. Vårt grunnsyn ar at kritisk infrastruktur skal være under folkevalgt kontroll, og det gleder oss at Formannskapet i Drammen, samt noen Agder-kommuner – allerede har sagt nei til intensjonsavtalen.

Vi burde i stedet vurdere en sammenslåing av Vardar og Glitre og skape en slagkraftig lokalt eid enhet som kan hevde seg i markedet.

For Øvre Eiker Senterparti
Morten Halvorsen

Del:
Annonse