22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå skal Viken lage temastrategier for kultur og mangfold, og ønsker innspill. Øyvind Solum, er fylkestingsrepresentant for MDG.

KRONIKK: Kultur og frivillighet som nøkler til livskvalitet og bærekraftig

Viken fylkesting vedtok nylig oppstart av arbeidet med tre temastrategier for kultur og mangfold; en strategi for kunst og kultur, en for frivillighet og en for bibliotekutvikling. Nå inviterer fylkeskommunen Viken-samfunnet til å komme med innspill til disse tre strategiene.
Annonse

Før jul vedtok vi en regional planstrategi som gir viktige føringer for retningen på Viken. Målet er å skape et bærekraftig lavutslippssamfunn innenfor planetens tålegrenser innen 2030, og det arbeides med regionale planer som skal følge opp planstrategien. I mellomtiden er det viktig at fylkeskommunen arbeider best mulig med sine ulike ansvarsområder, og da er kultur og frivillighet nøkkelområder både for fylkeskommunen og for Viken-samfunnet.

Kunst og kultur kan bekrefte identitet, og minne oss om lange linjer og bredere sammenhenger i samfunnet og tilværelsen. De kan være kulturbærere, og bidra til trygghet og mening. Kulturfeltet kan også utfordre og provosere oss, og bidra til at vi løfter blikket og utvikler oss videre. Kultur kan forene, men også splitte – eller støtte opp under mangfold. Mange av oss vil i løpet av livet delta i ulike interessefellesskap. Det flerkulturelle Viken kan både inspirere og utfordre.

Annonse

Frivilligheten er mye av limet i de fleste lokalsamfunn, og sammen med kulturfeltet, blant de viktigste søylene for det norske sivilsamfunnet. Viken har vedtatt at mål om økt livskvalitet skal vektes sterkere i fylkeskommunale og regionale planer. Det oppnår vi antakelig ikke om vi ikke spiller på lag med kulturen og frivilligheten. Å sette økt livskvalitet som et sentralt mål i den regionale planstrategien for Viken var et modig valg av fylkestinget.

Det er selvfølgelig ikke alltid så lett å måle hva som gir oss økt livskvalitet, eller å hjelpe alle så mye som man kunne ønske. Grunnleggende er forhold som arbeid, utdanning, familie og helse. Likevel handler livskvalitet også om opplevelse av å høre til, menneskemøter, og opplevelsen av mening, valgfrihet og sammenheng.

Bibliotekene representerer en del av vår hukommelse, men de er også viktige møteplasser og fyller mange roller. Sammen med kulturen kan de representere fellesskap, men også en påminner om de lange linjene eller det som får oss til å reflektere over vår plass i tilværelsen.

Vi har vedtatt at bærekraftmålene skal være førende for planer og annet arbeid, og vi skal skape et Viken som skal være bærekraftig i et generasjonsperspektiv. Da kan vi ikke ha ubegrenset forbruks- og ressursvekst, men vi kan gjerne arbeide for økt livskvalitet. Da er kulturen og frivilligheten avgjørende, og representerer sektorer som i det store og det hele gjerne kan få en langt større rolle i samfunnet og livene våre.

Riktignok kan store kultur- eller sportsarrangementer innebære store klimautslipp, og alpinanlegg kan ta verdifulle naturområder og føre til mer reisevirksomhet. På den annen side kan andre sider av kultur og frivillighet støtte opp under livskvalitet, folkehelse og samhold, uten at det behøver å innebære urimelige belastninger.

Snarere at det er viktige elementer for å skape et bærekraftig Viken-samfunn, med mer fornøyde innbyggere. Så lenge ting gjøres på en klok måte kan disse sektorene gjerne oppleve betydelig vekst uten at det representerer noen trussel mot livsgrunnlaget. Kanskje snarere kan disse områdene bidra til at vi bryr oss mer, ikke bare om oss selv, men også om planeten og hverandre.

Øyvind Solum
fylkestingsrepresentant Viken
Miljøpartiet De Grønne

Del:
Annonse