19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer – blant annet håndverkere. (Illustrasjon)

Undersøkelse: Stor mangel på arbeidskraft i Vest-Viken

I årets bedriftsundersøkelse fra Nav Vest-Viken melder 18 prosent av virksomhetene om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og de mangler cirka 3.350 personer. Rundt en fjerdedel forventer økt sysselsetting i 2021.
Annonse

Av drøyt 1.340 bedrifter Nav har kontaktet i Vest-Viken, svarte 1.000 på undersøkelsen. Det er en svarandel på hele 75 prosent, og det er i år lagt til ekstra spørsmål om påvirkningen av koronapandemien.

Nav sin bedriftsundersøkelse gir verdifull kunnskap om behovet for arbeidskraft etter region og næring. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og kartlegger eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen. Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året.

Annonse

– Årets undersøkelse viser at bedriftene i vårt område etterspør arbeidskraft innen en rekke bransjer. Blant yrkesgruppene er det størst mangel innen helseyrker, ulike typer håndverkere og en del IT-yrker, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun legger til at det er de samme næringene og yrkesgruppene som oppgir størst mangel på arbeidskraft som i resten av landet.

Koronasituasjonen
Undersøkelsen har i år tilleggsspørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket bemanningen i den enkelte bedrift.

Hele 36 prosent av bedriftene som har svart sier at de har blitt direkte påvirket av pandemien med permitteringer og nedbemanning.

Overnatting og serveringsvirksomhet er den næringen som er hardest rammet. 77 prosent av virksomhetene som har svart i denne næringen oppgir at de har permittert ansatte. I tillegg oppgir 23 prosent at de har sagt opp ansatte. Hele 20 prosent frykter også at de må si opp permitterte i løpet av det neste halvåret.

Rekrutteringsproblemer
18 prosent av bedriftene i området til Nav Vest-Viken forteller om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Av disse opplyser 13 prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens fem prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn etterspurt.

– Så mye som 15 prosent av virksomhetene forklarer rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene. Rekrutteringsproblemer kan for mange bedrifter bety lavere vekst enn de ellers ville hatt, forklarer Speilberg.

Mangel på arbeidskraft
Siden dette er en utvalgsundersøkelse, er det usikkerhet knyttet til anslått mangel på arbeidskraft, både med tanke på dagens situasjon og fremover.

Næringene som oppgir størst mangel på arbeidskraft er helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anlegg.

Blant yrkesgruppene er det størst mangel innen ulike helseyrker, ulike typer håndverkere og en del IT-yrker.

Sysselsetting
Andelen virksomheter som forventer økt sysselsetting utgjør 28 prosent. Det vil si at drøyt en fjerdedel av virksomhetene forventer økt sysselsetting i 2021.

Nettoandelen virksomheter som forventer økt sysselsetting, det vil si virksomheter som forventer å få flere ansatte minus de som forventer å ha færre ansatte i året som kommer, utgjør 19 prosent.

Optimisme og pessimisme
Informasjon og kommunikasjon er næringen med de mest optimistiske sysselsettingsforventningene, mens jordbruk, skogbruk og fiske er den mest pessimistiske næringen når det gjelder sysselsetting fremover.

Geografisk er det mest optimisme å spore blant bedriftene i Asker og Bærum, der 34 prosent av virksomhetene forventer økt sysselsetting. Nettoandelen utgjør 24 prosent. 

Syv prosent av bedriftene som har vært nødt til å permittere ansatte oppgir at de sannsynlig må si opp permitterte i løpet av det neste halve året, mens 14 prosent oppgir at de sannsynligvis ikke må si opp permitterte. Ni prosent svarer at alle permitterte nå er tilbake i jobb.

På grunn av koronasituasjonen har ni prosent av bedriftene i Asker og Bærum oppgitt at de har vært nødt til å si opp ansatte som følge av koronapandemien. Til sammenligning har fem prosent av bedriftene i Drammen sagt at de er nødt til å si opp på grunn av pandemien.

Resten av Vest-Viken ligger imidlertid høyere på antall virksomheter som oppgir både permitteringer og oppsigelser som følge av pandemien. Dette skyldes nok i stor grad Hallingdal-regionen, der enkelte kommuner har hatt svært høy ledighet. De har i perioder vært blant de med høyest ledighet i landet.

Når vi sammenligner oss med resten av landet er virksomhetene i Vest-Viken mer optimistiske til å ansette flere.

Fakta om undersøkelsen
1.000 bedrifter i Vest-Viken (75 prosent) svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført fra 15. februar til 26. mars. Nav sin bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft det kommende året. Resultatene fra undersøkelsen forutsier fremtidig utvikling i sysselsettingen, og gir nyttig informasjon om tilpasningsproblemer på arbeidsmarkedet, nå og fremover.

Se presentasjon av undersøkelsen HER (PDF)

Del:
Annonse