23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav har utbetalt hele 45 milliarder kroner til folk i Vest-Viken i løpet av fjoråret. På landsbasis økte utbetalingene med 304 prosent, opplyser Nav-direktør Inger Anne Speilberg.

REKORD: 304 prosent økning i dagpengeutbetalinger i 2020

I 2020 utbetalte Nav nær 45 milliarder kroner til personer bosatt i regionen Vest-Viken. På landsbasis ble det utbetalt 500 milliarder kroner. I Vest-Viken utgjorde alderspensjon 52 prosent av beløpet. Av personer bosatt i vår region mottok 43 prosent ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året.
Annonse

For femte året på rad presenteres statistikk som tar for seg statlige utbetalinger fra Nav per innbygger til personer bosatt i Norge, brutt ned på fylkes- og kommunenivå. Statistikken må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivå i hver enkelt kommune.

De strenge smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien førte til at utbetalingene til dagpenger økte med 304 prosent i Vest-Viken sammenlignet med 2019. Økt sykefravær som hovedsakelig skyldtes koronarelaterte diagnoser, er hovedårsaken til at utbetalinger av sykepenger økte med 20 prosent.

Annonse

I tillegg kom det i fjor en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet inntekt som følge av koronautbruddet. I Vest-Viken ble det utbetalt 163 millioner kroner i forbindelse med denne ordningen.

Utbetalingene til uføretrygd økte med seks prosent og alderspensjon økte med fire prosent. Samtidig er utbetalinger på arbeidsavklaringspenger (AAP) redusert med én prosent, stønad til enslig mor/far redusert med én prosent og kontantstøtte med to prosent.

– Den rekordhøye ledigheten som oppsto som følge av nedstengning og strenge smitteverntiltak har som forventet medført en kraftig økning i utbetaling av dagpenger, forklarer Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

90.900 kroner per innbygger
I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Vest-Viken 90.900 kroner i løpet av 2020, en økning på cirka 9.300 kroner og 11 prosent fra 2019. Gjennomsnittet per innbygger var lavest i Bærum med 81.100 kroner, mens det var innbyggerne i Flå som mottok mest med 107.900 kroner i gjennomsnitt.

– Arbeidsmarked og alderssammensetning er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger. Når vi vet hvor mye velferd koster per innbygger, understreker det hvor viktig det er å kartlegge hva som virker for å få ned kostnadene, sier Speilberg.

Flere i arbeid
Det vil i fremtiden bli økte utgifter til alderspensjon og andre ytelser.

– Det er viktig å få ned utgifter knyttet til arbeidsledighet og sykdom. Parallelt med dagens situasjon, der vi fortsatt ser høy ledighet og høye permitteringstall, må vi fortsette å jobbe for å få flest mulig som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Den viktigste suksessfaktoren for norsk økonomi og velferdssamfunnet er høy yrkesdeltakelse, understreker Speilberg.

Del:
Annonse