22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skoler og barnehage i Drammen rammes hardt av en eventuell utvidelse av UNIO-streiken fra onsdag av. Alle som blir berørt skal bli varslet i løpet av tirsdagen. (Illustrasjon)

UNIO-streik rammer Drammen kommune hardt fra onsdag

Fra og med onsdag 2. juni er det varslet plassfratredelse for 960 ansatte i Drammen kommune. Dersom streiken ikke er avblåst før onsdag, vil streiken få konsekvenser for en del av kommunens virksomheter.
Annonse

Nærmere 800 av de 960 medarbeiderne som det er varslet plassfratredelse for, arbeider i kommunens barnehager og skoler. Derfor vil en streik berøre disse tjenestene i størst grad, melder kommunen på sine nettsider.

Barnehagene
Disse barnehagene vil fra og med 2. juni bli stengt, dersom streiken ikke er avsluttet innen da:

Annonse

Aronsløkka barnehage, Berger barnehage, Bikkjestykket barnehage, Brannposten barnehage, Dampsentralen barnehage, Ebbestad barnehage, Grinde barnehage, Konnerud barnehage, Lilleløkka barnehage, Marienlyst barnehage, Møllenhof barnehage, Nordbylunden barnehage, St. Hansberget barnehage, Steinberg barnehage, Stenberghaugen barnehage, Stensethalleen barnehage, Støa barnehage og Vassenga barnehage.

Følgende barnehager stenger én eller flere avdelinger, men holder åpent for barn på avdelinger som ikke berøres av streiken:

Bacheparken barnehage, Dalegårdsveien barnehage, Gulskogen barnehage, Hatten barnehage, Jordbrekkskogen barnehage, Kobbervik gård barnehage, Langløkka barnehage, Parktunet barnehage, Solhaugen barnehage og Strømsø barnehage.

– Alle som har barn i de kommunale barnehagene og berøres av streiken, får beskjed om dette direkte fra barnehagene senest tirsdag formiddag. Noen avdelinger ved enkelte barnehager berøres ikke av streikeuttaket. De opprettholder sitt tilbud til barna som normalt, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Følgende barnehager berøres ikke av streiken i denne omgang:

Danvik barnehage, Fjell barnehage, Fjellhagen barnehage, Svensedammen barnehage, Sørbyløkka barnehage, Åsen barnehage og Åssiden barnehage.

Skolene

Når det gjelder kommunens barne- og ungdomsskoler vil det bli full stans i undervisningen ved disse skolene:

Børresen skole, Rødskog skole, Skoger skole, Svensedammen skole, Vestbygda skole og Åsen skole.

Ved disse skolene vil undervisningen stanses for de fleste elevene, men en del elever vil få undervisning i varierende grad:

Aronsløkka skole, Bragernes skole, Eknes ungdomsskole, Gulskogen, skole, Hallermoen skole, Killingrud ungdomsskole, Kjøsterud skole, Konnerud skole, Marienlyst skole, Mjøndalen skole, Svelvik ungdomsskole, Tangen skole, Tømmerås skole, Veiavangen ungdomsskole, Øren skole, Åskollen skole og Åssiden skole.

– Foresatte til barn ved de skolene som berøres av streiken, vil få mer detaljert informasjon direkte fra skolene senest tirsdag formiddag, sier kommunalsjef Thomas Larsen Sola.

Han understreker at aktivitetsskolen og skolefritidsordningen vil gå som normalt under en eventuell streik, uavhengig av hvordan selve undervisningstilbudet blir.

Ved disse skolene vil undervisningen gå som normalt:

Brandengen skole, Danvik skole, Fjell skole, Frydenhaug skole, Galterud skole, Krokstad skole, Solberg skole, Steinberg skole og Stenseth skole. I tillegg blir ikke undervisningen ved voksenopplæringen og Ung11 berørt i denne omgang.

Helse og omsorg
Også andre tjenesteområder i Drammen kommune vil bli berørt av en streik. Men innenfor øvrige tjenesteområder er det varslede streikeuttaket av mindre omfang enn innenfor barnehage og skole.

Det er varslet plassfratredelse for sykepleiere. Dette vil kunne få konsekvenser i den forstand at tjenestetilbudet må reduseres noe. Hege T. Rokke som er fungerende kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon, understreker at kommunen skal sikre forsvarlige tjenester også under en streik og ivareta liv og helse.

Streiken kan medføre redusert tilgjengelighet og lengre saksbehandlingstid ved Tjenestetildeling og koordinerende enhet. Det kan også bli noe redusert tilgjengelighet i hjemmetjenesten.

Det er varslet at 30 fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere ved Aktivitet og rehabilitering tas ut i streik fra og med onsdag. Dette innebærer at rehabilitering ved institusjon og til hjemmeboende stanses så lenge streiken pågår. Virksomhetens felles mottak vil være sterkt berørt, slik at innmelding av nye pasienter også vil svekkes. Utlevering av hjelpemidler, der du ikke er avhengig av ergo- eller fysioterapeuten er med, vil bli opprettholdt.

Koronavaksinasjonen pågår for fullt, og de kommende ukene vil Drammen kommune får økte leveranser av vaksinedoser. Det betyr at det vil være et stort behov for medarbeidere som kan gjennomføre vaksinasjonen.

– Det er varslet plassfratredelse for en del medarbeidere som er involvert i vaksinasjonsarbeidet. Vi kommer til å søke dispensasjon fra streiken for medarbeidere som skal jobbe med vaksinering. Det er viktig for alle at vaksinasjonen går sin gang og ikke stopper opp, sier rådmann Elisabeth Enger.

Kultur
Det er varslet plassfratredelse for noen av medarbeiderne på bibliotekene i kommunen. Foreløpig er det ikke endelig avklart hvor store konsekvenser dette får, men Jorunn S. Larsen som er kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet sier at streiken kan føre til et redusert tilbud og muligens stengning av enkelte avdelinger biblioteket.

Lærlinger
En del av kommunens lærlinger nærmer seg fullført læretid og skal snart opp til fagprøven. De avsluttende fagprøvene skal gjennomføres som normalt, men i de tilfellene hvor veileder er tatt ut i streik, vil forberedelsene fram mot fagprøven måtte gjøres uten veiledning.

Byarkivet
Tre av fem medarbeidere som jobber med innsynsbegjæring og utlevering av dokumenter fra kommunens arkiver, tas ut i streik fra onsdag, dersom streiken ikke er avsluttet innen den tid. Dette vil gå utover kapasiteten til å håndtere innsynsbegjæringen og kan medføre noe forlenget svartid.

Del:
Annonse