23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange arbeidstakere får ikke den pensjonssparingen de har krav på. Det skal Skatteetaten nå gjøre noe med.

Skatteetaten overtar tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon

Mange arbeidstakere får ikke den pensjonssparingen de har krav på. Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen, og fra 1. juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn med om det spares i obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
Annonse

Anslag fra SSB indikerer at 50.000 – 88.000 arbeidstakere ikke mottar pensjonssparingen de har rett på, og at det skulle vært spart én til to milliarder kroner ekstra per år til OTP. Noen arbeidsgivere har ikke opprettet OTP-avtaler for sine ansatte, mens andre har ikke rapportert inn lønnsøkninger slik at sparingen gradvis blir for lav.

Arbeidsgiverne har tidligere måtte rapportere lønnsopplysninger både til pensjonsselskapet og Skatteetaten. Fra 1. januar fikk arbeidsgivere plikt til å oppgi til Skatteetaten hvilket pensjonsselskap de har avtale med. Dette gjør at lønnsopplysninger kan deles fra Skatteetaten til pensjonsselskapet. Denne delingsløsningen prøves ut i et begrenset omfang i vår, med mål om innføring i løpet av året. Finans Norge har anslått de årlige innsparingene for arbeidsgivere til 720 millioner kroner.

Annonse

– Vi tror dette vil bli et godt eksempel på gevinstene som kan oppnås ved å gjenbruke informasjon. Skatteetaten har lønnsopplysninger av høy kvalitet, så da kan vi være kilde for den informasjon for andre aktører som har lov til å få disse. Da slipper arbeidsgivere å rapportere dobbelt, og det blir høyere kvalitet på opplysningene slik at for eksempel pensjon blir beregnet av riktig lønn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Samler tilsyn av pensjonssparing med kontroll av skattetrekk
Finanstilsynet har frem til nå hatt ansvaret for tilsyn av at arbeidsgivere har opprettet pliktig pensjonssparing. Men tilsynet har vært basert på tips, og de har ikke kunnet drive utstrakt kontrollvirksomhet.

– I Skatteetaten vil kontrollen gradvis bli automatisert, og ansvaret for tilsynsoppgaven er lagt til en avdeling med god kompetanse på kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Med et rikt informasjonsgrunnlag kan Skatteetaten gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater, og vi blir også i bedre stand til å avdekke eventuell arbeidsmarkedskriminalitet. Men vi kan ikke se om den enkelte arbeidstaker har pensjonssparingsavtale, så det er viktig at de sjekker om riktig pensjon blir spart for dem, sier Schanke Funnemark.

Fra august vil Skatteetaten åpne en innsynsløsning hvor du kan sjekke om arbeidsgiver har en avtale med et pensjonsselskap for sparing til obligatorisk tjenestepensjon. Da kan arbeidstakere ta kontakt med sitt pensjonsselskap, sjekke om de selv har pensjonssparing og om det er rapportert riktige opplysninger.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark og etaten hun styrer overtar i dag ansvaret for oppfølgingen av tjenestepensjon.

Fakta:
Loven om obligatorisk tjenestepensjon kom i 2006. Private arbeidsgivere som oppfyller kravene er pålagt å opprette pensjonsordning og spare pensjon for sine ansatte, for å sikre dem alderspensjon.

Fra 1. januar ble arbeidsgivere pliktig å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med, og pensjonsbransjen gis tilgang til data rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen.

Skatteetaten overtar 1. juni 2021 tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning fra Finanstilsynet. Tilsynet innebærer at Skatteetaten skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Skatteetaten vil da også kunne gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

Del:
Annonse