24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker har aldri vært en rik kommune, men klarer seg, til tross for store utlegg til koronatiltakene. Kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif Arne Steingrimsen her avbildet i forbindelse med budsjettet.

Store koronakostnader for Øvre Eiker – men staten betaler

Onsdag 2. juni behandlet formannskapet tertialmelding nummer én for 2021. Tertialmeldingen er kommunedirektørens rapportering til kommunestyret, med tanke på økonomisk stilling og oppfølging av mål og strategier for 2021. Den viser at koronapandemien koster – men det er staten som betaler regningen.
Annonse

Det store bildet er at det går bra i Øvre Eiker, men at det er betydelige behov for tjenester innen særlig oppvekstsektoren og helse og omsorg som gir en utfordrende situasjon. Fagområdene som merker et økt behov for tjenester er særlig barnevern, familiesenteret, tjenester til funksjonshemmede med avlastning og brukerstyrt personlig assistanse, tilbud innen psykisk helse og rus og hjemmetjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

Store utgifter til korona
Koronapandemien påvirker fortsatt økonomien i stor grad og det er pr. april 2021 anslått merkostnader på 14,2 millioner kroner for å håndtere pandemien. Dette omfatter blant annet ekstra personell i tjenestene, drift av vaksinesenter, kontroll og veiledning av næringslivet, smittevernutstyr etc.

Annonse

For første halvår er det anslått en merkostnad på 20,7 millioner kroner. Ekstra tilskudd fra staten beløper seg til ca. 25 millioner kroner for å håndtere pandemien i 2021. Vaksineringen av befolkningen er godt i gang og vaksinesenteret som ble bygget opp på kort tid fungerer svært godt.

Skatteinntekt gagner helse og omsorg
Skatteinntektene i Øvre Eiker er i god vekst og pr. april var det en vekst i skatteinntekter pr. innbygger på 8,2 prosent, mens det for landet som helhet var en vekst på 8,0 prosent. Dette betyr at det pr. april er kommet inn 181,3 millioner kroner i skatteinntekter mot 165,1 millioner kroner i 2020. En så sterk vekst i skatteinntektene er gode nyheter, men disse inntektene er allerede disponert gjennom det økte behovet i seksjonene oppvekst og helse og omsorg.

Passerer trolig 20.000 innbyggere i 2021
Befolkningen i Øvre Eiker kommune vokser jevnt og trutt og pr. 31. mars var innbyggertallet på 19.782. Dette var en økning med 73 innbyggere sammenlignet med utgangen av 4. kvartal 2020.

Siste året har det vært en befolkningsvekst med 322 innbyggere eller 1,65 prosent. En hyggelig bieffekt av koronapandemien er at det er en vekst i antall fødte. Tallene er små og det skal ikke leses for mye ut av dem, men de følger en trend som også kan sees på landsbasis.

I første kvartal ble det født 51 barn, mens det i samme periode i 2020 ble født 39 barn. Dette tilsvarer en økning på 30 prosent. Slik innbyggertallet i Øvre Eiker kommune har utviklet seg i 1. kvartal er det stor sannsynlighet for at 20.000 innbyggere passeres i løpet av 4. kvartal 2021.

Kommunedirektøren fornøyd
– Jeg er tilfreds med utviklingen i 1. tertial 2021, til tross for utfordrende rammebetingelser med en presset kommuneøkonomi og store prosjekter som skal gjennomføres. I det store og hele skapes det svært gode tjenester i Øvre Eiker kommune og det er grunn til å rose alle ansatte for en svært god innsats i en utfordrende tid, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Formannskapet sluttet seg til kommunedirektørens innstilling i saken, og den skal sluttbehandles i kommunestyret 16. juni.

Del:
Annonse