22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gruppeleder for Senterpartiet i Øvre Eiker, Kim Mogen Myhre.

LESERINNLEGG: Øvre Eiker i fremtiden

Kommuneplanutvalget i Øvre Eiker behandlet onsdag 9. juni kommuneplanens samfunn- og arealdel. Den ligger nå ute på offentlig ettersyn.
Annonse

Behandling av kommuneplan er den største saken som behandles i denne kommunestyreperioden, da den er førende for alt som skal skje i vår kommune i lang tid fremover. Tidshorisonten her er frem til 2033.

For Senterpartiet representanter i kommunes planutvalg har det i denne saken ,som i alle andre saker vært helhetstankegangen for vår kommune som ligger til grunn.

Annonse

– Nok boligreserver med variert boligstruktur, bestående av eneboliger, småhus og leiligheter på alle våre tettsteder.

– Full fiberdekning i Øvre Eiker.

– Sikre gang- og sykkelløsninger.

– Urbant landbruk og lokal matproduksjon.

– Fysisk aktivitet spesielt med tanke på barn og unge.

– Kommunal naturforvaltning.

– Jordvern og ivaretakelsen av kulturlandskapet.

– Tilrettelegge for næringsutvikling.

Senterpartiet mener dette gjør Øvre Eiker til en attraktiv og god kommune for innbyggere i alle aldre også inn i fremtiden. Med tverrpolitisk støtte, lover det godt for fremtiden.

Loejordet er nok den saken det fra SP sitt ståsted har vært mest uenighet om. Vi har hatt flere runder her og som SP trodde var landet med vedtaket vi gjorde forrige kommunestyreperiode. Saken kom nok en gang opp, men SP er svært glad for at vår vedtatte null-visjon på dyrka mark står godt hos H, V og FrP, slik at flertallet sørget for at Loejordet skal være landbruksformål også inn i fremtiden.

Med betydelige arealer foreslått tilbakeført til landbruksformål, gode og varierte arealer avsatt til boligreserver på alle våre tettsteder og plass for fortsatt næringsutvikling ligger alle muligheter til rette for det gode liv på Øvre Eiker.

Øvre Eiker Senterparti sine representanter i kommuneplanutvalget

Kim Mogen Myhre – gruppeleder
Tonje Adelsten Lyngås
Morten Halvorsen
Håvard Lind

Del:
Annonse