23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Andreas Størdal i Venstre mener vi må utrede muligheten for en delt barneskole i Hokksund i stedet for å bygge en «monsterskole» for 800 elever på Loesmoen.

LESERINNLEGG: Venstre vil ta en ny debattrunde om Hokksund Barneskole

Øvre Eiker må vurdere alternative løsninger for Hokksund barneskole. Det mener Venstres Andreas Størdal. Her forklarer han hvorfor:
Annonse

Når kommunedirektøren nå ber om avklaringer før oppstart av forprosjekt for ny barneskole på Loesmoen, bør den informasjonen som har kommet fram det siste året forme grunnlaget for en ny diskusjon om vi virkelig har valgt den løsningen som er best for kommunen.

Kommunedirektøren foreslår å bygge en 4-parallell storskole med kapasitet til 840 elever, noe Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF sier vil «utfordre kostnadsrammen» på 350 millioner.

Annonse

Dette er en ramme som allerede tilsvarer over 90 prosent av eiendomsbudsjettet for skoleseksjonen i kommunen fram til 2030, og over 50 prosent av det totale netto eiendomsbudsjett i samme periode.

Dette er med andre ord ikke bare et prosjekt som vil ha store konsekvenser for denne skolekretsen, men for hele kommunens mulighetsrom med tanke på investeringer det neste tiåret. Dette skjer samtidig som kommunedirektøren har flagget at det vil være betydelige behov for investeringer også i andre skoler og innenfor andre områder, og da særlig helse og omsorg, i samme periode.

Venstre mener at løsningen med å dele eksisterende skolekrets i to, med et dele gjennom Hokksund sentrum, er et potensielt «kinderegg» med en rekke fordeler som har vært undervurdert i tidligere saker. Dette vil gi to skolekretser som fra «dag 1» har mellom 250 og 300 elever, og sånn sett være sammenliknbare med skoler som Vestfossen barneskole, Røren og Ormåsen skole, og med potensial for videre vekst i begge skolekretser. Dette vil med andre ord ikke bli små «grendeskoler», men bydelsskoler som vil være sammenliknbare i elevantall med de fleste andre skoler i kommunen.

Todeling vil gi den beste løsningen for nærmiljø og trafikkavvikling
Fordelene med tanke på nærmiljø, trafikksikkerhet og trafikkavvikling er kanskje åpenbare for de fleste: Trafikkavviklingen rundt skolene blir vesentlig bedre både fordi det potensielle elevtallet ved hver skole halveres- Men også fordi praktisk talt alle elever i begge de nye skolekretsene vil få mindre enn to kilometer med skolevei slik at de fleste kan gå eller sykle, og bussingen av elever som foregår i dagens skolekrets kan avvikles.

Dette i motsetning til et storskolealternativ som gir både lang og utrygg skolevei for et stort antall elever. Skolen som nærmiljøanlegg blir vesentlig mer tilgjengelig for alle også utenfor skoletid. Buskerudbyen har tidligere pekt på at 2/3 av dagens trafikk gjennom Hokksund sentrum er interntrafikk i kommunen – denne kan reduseres betydelig med en todelt løsning.

Todeling vil gi den beste løsningen for klima og miljø
Det siste året har det kommet dokumentasjon som trekker fram en viktig trend i framtidens energi- og miljøvennlige bygg: Når vi tar et livsløpsperspektiv, må vi rehabilitere mer og bygge mindre nytt.

Derfor er løsningen som enkelte har tatt til ordet for med å rive skolen på Lerberg for å selge denne tomta, en dårlig og lite bærekraftig løsning. Samtidig er det ingen tvil om at skolen på Lerberg er for liten og for lite fleksibel for dagens behov.

En løsning med bygging av ny skole til 300-400 elever (2-parallell) på Loesmoen kombinert med en ombygging og rehabilitering av Lerberg til tilsvarende størrelse, vil gi en optimal balanse fra et miljøperspektiv hvor vi begrenser miljøkostnaden knyttet til riving av eksisterende bygg, samtidig som kun det arealet som det faktisk er behov for, bygges nytt.

Vil todeling virkelig gi høyere driftskostnader?
Motstandere av en «delt løsning» har ofte trukket fram høyere driftskostnader som et argument mot en slik løsning. Men tall som har kommet fram i etterkant av forrige behandling viser at dette premisset i beste fall er unyansert, og i verste fall direkte feilaktig.

Detaljbudsjettet til kommunen for 2020 viser at barneskolene med 200-350 elever ligger tilnærmet likt i driftskostnader per elev som dagens Hokksund barneskole. Dette er også helt i tråd med utviklingen Oppgaveutvalget predikterte, hvor bemanningsnormen har bidratt til å redusere kostnadsforskjeller mellom store og mellomstore skoler.

I tillegg vil vi få besparelser knyttet til redusert bussing av elever, og andre samarbeidsformer mellom de to skolene for å redusere driftskostnader ytterligere bør også vurderes.

En mulighet til å redusere investeringskostnader
Investeringskostnadene for en ny «mellomstor» skole på Loesmoen vil naturlig nok være mindre enn for en storskole. Hvor mye mindre vet vi ikke, og dette vil også avhenge av hvilke trafikksikkerhetstiltak som er nødvendige for en storskoleløsning.

Kommunedirektørens saksframlegg kombinert med tilgjengelige referansetall tilsier at det er realistisk å redusere investeringsrammen på Loesmoen med minst 100 millioner kroner dersom det bygges en skole til 300-400 elever sammenliknet med 800 elever.

Det er allerede vedtatt at det skal gjøres en mulighetsstudie for videre bruk av Lerberg, og denne bør gjennomføres snarest for å finne ut hvordan denne kan bygges om til en mellomstor skole og hva dette vil koste.

Øvre Eiker Eiendom KF har tidligere gjennomført en tilstandsvurdering som viser at Hokksund barneskole er i «gjennomsnittlig» teknisk tilstand sammenliknet med andre bygg i kommunen med unntak av selve fasaden, og sammenliknbar med f.eks. rådhuset som er planlagt rehabilitert. Det bør med andre ord være gode muligheter til å få til et ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt på Lerberg for et liknende eller lavere beløp enn det vi vil spare på å bygge en mindre skole på Loesmoen.

I sum: Den potensielt beste løsningen for hele kommunen
Når vi nå skal bruke fem millioner på et forprosjekt for ny Hokksund barneskole, må vi gjøre en grundig utredning av «delingsalternativet» gjennom et skisseprosjekt som inkluderer eksisterende skole på Lerberg først. Dette vil kunne gi bedre nærmiljøer, bedre trafikkavvikling, bedre klima- og miljøløsninger, potensielt bedre kommuneøkonomi og definitivt bedre samfunnsøkonomi, enn en løsning hvor skolen på Lerberg legges ned til fordel for en ny storskole på Loesmoen.

Kart fra Oppgaveutvalget (s.74) med forventet elevfordeling i Hokksund barneskolekrets i 2025.

Del:
Annonse