2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold – men det finnes regler

Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.
Annonse

Fafo-rapporten «Hvordan fungerer innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet» er bestilt av Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet.

– Deler av renholdsnæringen har i lang tid hatt utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Vi ønsket mer kunnskap om hvordan proffmarkedet og kjøperne av renhold vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkår for renholderne, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Annonse

Færre sjekker om renholdsfirmaet er offentlig godkjent
I tillegg til at pris vektlegges ganske høyt i både offentlig og privat sektor, viser undersøkelsen blant annet at det har vært en nedgang i antallet virksomheter i privat sektor som svarer at de sjekker om de som leverer renholdet er offentlig godkjent av Arbeidstilsynet. I 2016 var det 77 prosent som svarte at de undersøkte dette, i 2020 har andelen sunket til 68 prosent.

30 prosent av bedriftene i privat sektor svarer i 2020 at de ikke kjenner til godkjenningsordningen i det hele tatt, dette er på samme nivå som i 2016.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder også privat kjøp av renholdstjenester, minner Vollheim om.

To enkle grep fra de som kjøper renhold kan bety mye for de som jobber i bransjen.

– Innkjøperne må sjekke at renholdsfirmaet de skal inngå kontrakt med er godkjent av Arbeidstilsynet, og de må kontrollere at renholderne har HMS-kort, sier Trude Vollheim.

64 prosent har ikke sjekket lønns- og arbeidsvilkår
Innkjøpere har en informasjons- og påseplikt. Det innebærer at kjøper i kontrakten med renholdsleverandøren skal informere om lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal ha systemer og rutiner for å undersøke at de tilbyr sine ansatte lovlige (allmenngjorde) lønns- og arbeidsvilkår.

I privat sektor svarer 64 prosent at de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene, tre av ti i det offentlige svarer det samme.

Flere i privat sektor kjenner til HMS-kortet
Kjennskapen til HMS-kortet har økt blant private innkjøpere. Det var 45 prosent som kjente til ordningen i 2016, dette har økt til 55 prosent i 2020. I offentlig sektor svarer fire av ti at de kjenner til ordningen.

I privat sektor oppgir 60 prosent av de som kjenner til godkjenningsordningen at de har kontrollert at renholdere hos dem har et slikt kort. Dette er på samme nivå som i 2016.

Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, som gjør konkurransesituasjonen vanskelig for de som driver seriøst. Lange arbeidsdager og ulovlige lønns- og arbeidsvilkår har i mange år preget arbeidshverdagen for mange renholdere.

– Det er viktig at de som kjøper renholdstjenester forstår at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Det gjør de ved å kjøpe tjenester lovlig fra godkjente virksomheter. Det kan de enkelt sjekke på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret, oppfordrer Vollheim.

Fakta om rapporten «Hvordan fungerer innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet»
• Initiert av Treparts bransjeprogram renhold og Arbeidstilsynet.

• Utgangspunktet var et ønske om å se nærmere på hvordan renholdsmarkedet i det såkalte proffmarkedet fungerer. Det vil si innkjøp av renhold fra offentlige og private virksomheter.

• Rapporten tar blant annet for seg om pris er avgjørende for hvilket renholdsfirma som får tilbudet, om det er forskjeller mellom offentlig og privat sektor, om innkjøper har tilstrekkelig kunnskap om regelverket og påseplikten, bruk av standardkontrakter og utforming av kontrakter.

• Bakgrunnen er blant annet utfordringer knyttet til kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder mangler i HMS-standarder og arbeidstid, samt manglende kunnskap hos innkjøpere om gjeldende lover og regler

• Fafo har blant annet gjennomført spørreundersøkelser blant innkjøperne i proffmarkedet, gjort en analyse av offentlige utlysninger av renholdsoppdrag i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin), kvalitative intervjuer hos renholdsvirksomhetene, casestudier hos to store virksomheter som kjøper renholdstjenester, samt workshop med partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet og intervjuer med leverandører i renholdsbransjen.

Del:
Annonse