17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Line Spiten og Adrian Tollefsen står bak dette innlegget.

LESERINNLEGG: I Buskerud heier Høyre på industrien

VALG 2021: Norsk økonomi vil i årene som kommer oppleve en betydelig omstilling. Inntektene vi har fra norsk sokkel vil bli mindre og det vil være helt nødvendig å sikre at privat sektor kan skape flere arbeidsplasser i Norge.
Annonse

Både for grønne næringer, energisektoren og industrien vil det være helt avgjørende at vi legger forholdende til rette for en slik vekst. Bedrifter som Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Oso Hotwater og Hellik Teigen er viktige hjørnesteinsbedrifter, og vi skal være svært takknemlig for disse selskapene bidrar med arbeidsplasser og skatteinntekter til statskassa.

I 2020 sysselsatte norske industribedrifter over 216.000 personer og sto for om lag 7 prosent av den norske verdiskapningen. For Norge er dette et svært viktig bidrag til velferdsstaten. Samtidig vet vi at om vi skal opprettholde den norske modellen på dagens velferdsnivå, så er vi nødt til å skape ny industri, teknologi og arbeidsplasser, som holder folk i arbeid og som kan bidra til statskassen både gjennom selskapsskatt og personskatt.

Annonse

Norsk offentlig sektor er stor – og den skaper ikke verdier. For at vi skal ha en like god velferdsstat i fremtiden, må vi ha mer norsk industri. Vi trenger flere private bedrifter som sysselsetter arbeidere over hele landet, som skaper verdier, som skaper overskudd og som har gode forutsetninger for å vokse videre og overleve i et internasjonalt marked.  

For å lykkes med det grønne skiftet må norsk næringsliv omstilles. Vi som land må gjøre det lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. Derfor må norske myndigheter innrette skatte- og avgiftspolitikk slik at den kombinerer bærekraft i forbruk og produksjon – og sådan sikrer lønnsomhet for de som tar omstillingen mot det grønne skiftet på alvor.

Også industriens omstilling mot en mer bærekraftig produksjon er helt essensiell for å lykkes. NHOs Veikart for fremtidens næringsliv viser enorme muligheter for å utvikle grønne eksportorienterte forretningsmodeller som bidrar til det grønne skiftet for eksempel CO2-fangst og -lagring (CSS), hydrogen, batterier eller havvind.

Solberg-regjeringen har gjort flere viktige grep for industrien. Maskinskatten er fjernet, skattesatsen på formueskatten er senket, bunnfradraget på formuesskatt er økt og selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 prosent.

Siden 2013 har regjeringen gjennomført forenklinger som gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner. Vi har også investert i Norges største industriprosjekt, «Langskip»; et prosjekt for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂, slik at Norge kan få en grønnere industri og flere grønne arbeidsplasser.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å bygge verdens største havvindpark, Hywind Tampen, i samarbeid med Equinor og private aktører, og denne regjeringen har bevilget 5,2 MRD i 2020 til Enova, over dobbelt så mye som for 2014.

Høyre har alltid – og fortsetter – å heie på norsk industri. For Høyre er det helt essensielt å gi norsk industri forutsigbare og stabile rammevilkår. For Høyre handler dette om å sikre tilgang på riktig infrastruktur og rett kompetanse, at vi forplikter oss til videre støtte til de næringsrettede virkemidlene, til å stadig redusere unødvendige regler og hindringer for norsk industri og ikke minst sikre gode avtaler slik at industri kan handle på gode nasjonale og internasjonale markeder.

For en bedriftseier som må forholde seg til en bunnlinje, og børs, er også skattepolitikken avgjørende.

Derfor går Høyre til valg på å fortsette å redusere skatte og avgiftsnivået. Vi skal fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og vi skal fortsette det grønne skatteskifte: Fortsette økningen av CO2-avgiften, men kompensere ved å redusere andre avgifter. Summen av de grønne avgiftsøkningene skal komme tilbake til næringslivet i form av lavere skatt og avgifter.

Bedrifter som Kongsberg Gruppen, TechnipFM, Oso Hotwater og Hellik Teigen fortjener en forutsigbar og riktig politikk for flere arbeidsplasser, de trenger ikke et kaosstyre som tar bort markedsadgang, oppretter statlige konkurrenter og som øker skattene.

Høyre får fart på Norge – godt valg!

Line Spiten
5. kandidat Buskerud Høyre

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
6. kandidat Buskerud Høyre

Del:
Annonse