23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kari Anne Sand.

LESERINNLEGG: Den viktige frivilligheten

VALG 2021: I Buskerud har vi utallige eksempler på hvilken sentral rolle frivilligheten spiller. Spennvidden er stor.
Annonse

Våre museer hadde vanskelig klart seg uten venneforeninger. På ulike sykehjem gjør de frivillige en verdifull innstas, Røde Kors hjelpekorps som rykker ut når noen trenger bistand, frivillige ved skytebanene sørger for at ungdom for utøvet skyttersporten og jegere får tatt jegerprøva. Innen kulturlivet er det også mange frivillige. Eksemplene er mange.

Frivilligheten sørger for at mye av det vi i dag tar for gitt, fungerer. Den utgjør et lim som bidrar til å gjøre samfunnet godt. Det skaper engasjement og fellesskap. Vi ser også utallige eksempler på hvorledes frivilligheten skaper gode møteplasser og spiller en nøkkelrolle i forebygging av utenforskap. 

Annonse

Derfor er det viktig at det legges til rette for størst mulig frivillig engasjement, om det handler om idrett, kultur, friluftsliv eller hva det måtte være. Alle, uansett økonomiske forhold eller sosial bakgrunn, skal kunne delta i frivillige aktiviteter. 

Derfor er det også viktig å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner over statsbudsjettet. Senterpartiet verdsetter den enorme dugnadsånden og det frivillige arbeidet som finner sted i hele landet. Dugnadsarbeidet utgjør årlig nesten 150.000 årsverk. Den ulønnede innsatsen er verdt om lag 75 milliarder kroner.

I tråd med samfunnsutviklingen må vi tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonsstruktur. Senterpartiet vil sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet og legge til rette for at videreutvikling av organisasjonene. Derfor er det behov for å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor enda mer. Det er behov for å videreføre statlig driftstilskudd til alle landets frivilligsentraler, i både små og store kommuner. 

Frifondsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet har vært vellykket og må videreføres. Senterpartiet har flere ganger fremmet forslag om å rettighetsfeste full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner. I vårt alternative budsjett ville vi øke rammen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 350 millioner.

Senterpartiet vil gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner. Regjeringa derimot kuttet 80 millioner fra spillemiddelordningen for desentraliserte kulturhus for å finansiere gaveforsterkningsordningen.

Frivillig aktivitet binder folk sammen i store og små fellesskap. Dette er verdifullt for den enkelte, men dette fellesskapet er også grunnleggende i samfunnet vårt.

Kari Anne Sand
Fylkesleder Buskerud Senterparti
5. kandidat til Stortinget

Del:
Annonse