20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. (Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no)

Miljødirektoratet foreslår nye regler for utenlandske treslag

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil gi skogeiere større ansvar for å kontrollere spredning av utenlandske treslag i skogbruket. Det kan få kon sekvenser for Øvre Eiker som har en stor skognæring.
Annonse

Miljødirektoratet sender ut en høring av forslag til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Det skjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Forslaget til endringer i forskriften og høringsdokumentene er utarbeidet i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Høringsfristen er 14. januar 2022.

Fortsatt regulert utsetting
I forslaget til høring åpnes det for at skogeiere etter søknad fortsatt kan få tillatelse til å sette ut utenlandske treslag. Dette gjelder for eksempel sitkagran og lutzgran. Det foreslås å etablere en ansvarssone på normalt 100 meter, hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning. Det vil fortsatt være en høy terskel for å gi nye tillatelser til utsetting i landskap med liten eller ingen påvirkning fra utenlandske treslag.

Annonse

– Den viktigste endringen sammenlignet med dagens forskrift er å legge et tydelig ansvar på skogeier. Skogeier skal holde kontroll med utenlandske treslag i den sonen hvor mesteparten av spredningen skjer, og ansvaret er uavhengig av når spredningen har skjedd. Dette vil tydeliggjøre skogeiers ansvar, og dermed øke innsatsen for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I høringsdokumentene er et forbud vurdert opp mot fortsatt regulert utsetting. En av ulempene ved et forbud er at muligheten for å pålegge skogeiere å drive spredningskontroll faller bort. Et forbud vil også ha negative konsekvenser for skognæringen, og kan gi klimavirkninger ved redusert opptak og lager av karbon.

Enklere regler for juletrær
Det foreslås at vi går over fra søknadsplikt til meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene. Dette vil omfatte det aller meste av juletreproduksjonen der trær blir høstet før de setter frø. Forslaget følger opp punkter i den siste skogmeldingen om å vurdere forenklinger for juletreproduksjonen.

Skogbruket i Øvre Eiker
Det er 290.000 dekar produktiv skog fordelt på 67.000 dekar høy og svært høy bonitet, 115.000 dekar middel bonitet og 108.000 dekar lav bonitet. I tillegg er det 37.000 dekar uproduktiv skog, 8.000 dekar myr og 50.000 dekar vann og annet areal. Det avvirkes i gjennomsnitt 60.000 m3 tømmer pr år. I kommunen har vi også en papirfabrikk som foredler over 100.000 m3 tømmer i året.

Delta i høringen
Miljødirektoratet har sendt ut forslagene til endringer i forskriften på høring.

Miljødirektoratet tar med høringssvarene inn i sin samlede vurdering av forskriften, og sender i samråd med Landbruksdirektoratet sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

Del:
Annonse