25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker vil ha en mer aktiv satsing på lærlinger og inviterte skoler og næringsliv til møte forleden.

Ordførerinitiativ: Vil satse mer på lærlinger i Øvre Eiker kommune

Det bør satses mer på å få flere lærlinger ut i praksis i Øvre Eiker. Det er i hvert fall målsettingen til ordfører Knut Kvale. Forleden inviterte han deler av næringslivet i kommunen til idémøte for å høre hvilke utfordringer som næringslivet har.
Annonse

Frafallsprosenten på videregående skole og utenforskap er to saker som bekymrer både ordfører og resten av kommuneledelsen med kommunedirektør Trude Andresen i spissen. Derfor var dette temaet i det såkalte kontaktutvalget mellom kommunen og næringslivet forleden.

Her var sentrale aktører blant næringslivet i Eiker-bygdene, blant dem Isachsen og Unicare Hokksund – bedre kjent som «Kurbadet». De kunne fortelle om en bevisst satsing på lærlinger i flere fagfelt for selv å utdanne de folka som de vil trenge i fremtiden. Også kommunen og flere virksomheter fortalte om hvordan de rekrutterte gjennom utdanning internt og lærlinger.

Annonse

Ser til Trysil kommune
Trysil har tatt en del aktive grep for å få næringsdrivende til å tenke lærlinger. Først var det snakk om økonomiske virkemidler som støtte til de som tok inn flere unge, men dette har ifølge ordfører og næringslivskonsulenten i kommunen, utviklet seg til å bli noe langt mer. Nå snakker de fleste bedriftene om hvordan de skal få flest mulig lærlinger gjennom utdanningsforløpet – uavhengig av pengestøtte.

At Øvre Eiker nå ser på Trysil-modellen, gjorde at kommunen stilte opp på videolink for å fortelle om sine erfaringer. De er utdelt positive og antall fagbrev har økt radikalt siden prosjektet startet opp i 2017. En utilsiktet «bivirkning» av dette var at også eldre arbeidstakere tok fagbrev i jobbene de hadde hatt lenge for å holde tritt med ungdommene.

Lokale bedrifter satser
Øvre Eiker kommune har lenge hatt lærlinger i ulike fag – også fag som ofte ikke blir sett på som fagarbeid, så som kontoradministrasjon. Men her har flere unge mennesker fått seg gode jobber etter endt fagutdanning med praksis i administrasjonen.

En annen lokal bedrift som har brukt mye tid og ressurser på lærlinger, er Unicare Hokksund – bedre kjent som «Kurbadet». Daglig leder, Pål Stenbro, kunne fortelle om en bedrift med rundt 90 ansatte og en lang rekke fagfelt. Nå er det ikke lett å ha lærlinger i jobber som lege og spesialsykepleiere, og de har derfor satset mye på de merkantile sidene ved driften. Det gjelder ikke minst kjøkkendriften, som sørger for at 1.100 pasienter gjennom året får den maten de trenger. Lærlinger på kjøkkenet er noe bedriften har hatt i rundt 20 år.

Isachsen entreprenør
En annen stor bedrift i Eiker-bygdene som har satset mye på lærlinger, er Isachsen entreprenør. I dag har de ca. 30 lærlinger og tar inn ca. 15 nye hvert eneste år innen flere fagfelt som vei og anlegg, maskinfører og sjåfører, for å nevne noe.

Selskapet er også med på det såkalte «Vikersund-prosjektet» som har tatt inn ungdom som har gått lei skolen og som gir dem nødvendig kompetanse gjennom praktisk arbeid. Ifølge Isachsen er det mange gode arbeidsfolk her selv om de ikke trives på skolen.

«Rett fra gata»
En bedrift som ikke har satset for mye på lærlinger, er Hellefoss Paper. De har til gjengjeld tatt inn folk «rett fra gata» som Arnfinn Kroken ved bedriften beskriver det.

Som døgnkontinuerlig prosessbedrift med mange farlige arbeidsoppgaver, er det å ta inn lærlinger heller problematisk. Derfor har de satset på opplæring av ufaglærte i egen bedrift slik at de kan gå inn og ta alle typer jobber.

Men på områder som mekanikk og elektro har de hatt lærlinger og kunne trolig ha vært noen hakk flinkere til å ta inn flere med økt bevissthet rundt denne ordningen.

Tettere samarbeid skole og bedrift
På møtet ble det etterlyst et tettere samarbeid mellom skolene og lokale bedrifter. Dette for å lukke noe av det teknologiske gapet som er mellom de to partene. Her henger skolene naturlig nok litt etter i utviklingen.

Det ble fra Trysil sin side understreket viktigheten av en garanti for et yrkesfaglig utdanningsløp slik det er for allmennfag i videregående skole. Dette er et spørsmål som den nye regjeringen i så fall må sette på dagsorden.

Fag- og yrkesopplæring i Viken
Det er hele 60 personer som jobber med fag- og yrkesopplæring fordelt på fire seksjoner i Viken fylke. Sjefen for dem alle er Olav F. Horne fra Hokksund. Han kunne fortelle om et omfattende arbeid for å skaffe de nesten 9.000 lærlingene i fylket en kontrakt.

– Vi har hatt en rekordsøkning til lærlingeplasser i år med ca. 4.500. Vel 3.200 av de fikk plass, men dette viser at vi trenger flere læreplasser, sa han på møtet.

Horne understreket behovet for helsefagarbeidere og at fylket har jobbet mye for å forsøke å løse dette behovet. Eiker Videregående kan være aktuell til å få en helse- og oppvekstlinje som kan bidra i så måte. Også han etterlyste et bedre samarbeid med næringslivet for å kunne gi alle et tilbud, selv om det ikke er noen rettighet å få lærlingeplass i dag.

Viken har ifølge Olav F. Horne jobbet med en læreplassgaranti i halvannet år, og dette er trolig en sak som kommer opp i fylkestinget i desember. Han sa også at alle som vil skal kunne få ta et fagbrev.

Det såkalte kontaktutvalget som består av kommunen og næringslivsrepresentanter diskuterte lærlingeordningen med innspill fra Trysil kommune på videolink. De har fått opp rekrutteringen til læreplasser ute i lokale bedrifter.

Skal jobbe videre
Flere bedrifter fremhevet at det kunne være vanskelig for de små bedriftene å ta inn lærlinger. Det samme gjelder for landbruket. Ordfører Knut Kvale mente derfor at de måtte se på ulike løsninger der kanskje flere mindre virksomheter gikk sammen om én lærling. Om dette i det hele tatt er mulig, er ikke sikkert, men noe kommunen vil jobbe videre med.

Det er varslet en sak til politisk behandling i løpet av forholdsvis kort tid som skal ta for seg hele problematikken rundt lærlinger og det å skaffe flere læreplasser i kommunen.

Del:
Annonse