25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sparebanken Øst leverer solide resultater i tredje kvartal og regner med enda bedre marginer nå som renten går opp.

Solide tall for Sparebanken Øst – renteøkning vil gi enda bedre marginer

Sparebanken Øst har hatt stor kundetilstrømming som har medført høy utlåns‐ og innskuddsvekst. Siste 12 måneder er utlånsveksten på 8,7 milliarder kroner tilsvarende 27,82 prosent og innskuddsveksten er på 3,3 milliarder kroner tilsvarende 22,77 prosent, skriver banken i sin kvartalsrapport.
Annonse

Både høy utlåns‐ og innskuddsvekst i et marked med sterk konkurranse påvirker utviklingen i nettorenten hittil i 2021. Det er i kvartalet besluttet renteøkninger i store deler av bankens utlånsporteføljer med virkning fra medio november. Bankens innskuddsmarginer forventes å øke fremover som følge av forventninger om økte pengemarkedsrenter.

Sparebanken Øst oppnår et resultat etter skatt på 71,7 mill. kroner i 3. kvartal 2021 som gir en egenkapitalrentabilitet på 6,44 prosent. Resultat per egenkapitalbevis er 0,97 kroner i kvartalet. Netto renteinntekter utgjør 165,5 mill. kroner mot 166,3 mill. kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Annonse

Kostnadsnivået reduseres i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og utgjør 0,65 prosent mot 0,66 prosent i samme kvartal i fjor. Tap på utlån er svært lavt og utgjør en inntekt på 1,7 mill. kroner mot en kostnad på 2,0 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt per 30. september 2021 er 277,7 mill. kroner som gir en egenkapitalrentabilitet på 8,71 prosent. Resultat per egenkapitalbevis er 3,82 kroner hittil i år.

Netto renteinntekter utgjør 468,5 mill. kroner mot 468,1 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultateffekt fra aksjeinvesteringer utgjør 79,7 mill. kroner og reduseres med 91,2 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsnivået reduseres i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og utgjør 0,64 prosent mot 0,66 prosent i samme periode i fjor. Tap på utlån er svært lavt og utgjør 1,5 mill. kroner mot 11,4 mill. kroner i samme periode i fjor.

Du kan lese hele kvartalsrapporten her

Del:
Annonse