23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen presenterte i dag et fylkesbudsjett på ca. 15 mrd. kroner og lover et grønnere og mer rettferdig samfunn.

Budsjettforslag 2022: For et mer rettferdig og grønnere Viken

- Vi vil legge til rette for et mer rettferdig og grønnere samfunn i hele Viken. Vi vil trappe opp arbeidet for at alle skal fullføre videregående skole, investere i skolebygg og sikre et godt kollektilbud – også etter pandemien, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP).
Annonse

29. oktober presenterer fylkesrådet i Viken sitt forslag til budsjett for Viken fylkeskommune 2022, og økonomiplan for perioden 2022-2025. Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider og som gjengis her.

Forslag til årsbudsjett 2022 har en driftsramme på 15 milliarder kroner. I forslaget til økonomiplan 2022-2025 er det i alt foreslått totalt 18,1 milliarder til investeringer i perioden.

Annonse

Trygg styring
– Dette budsjettet sikrer planlagte skoleinvesteringer og et økonomisk bærekraftig investeringsnivå. Fylkesrådet har imidlertid ambisjoner om å fremskynde skoleutbyggingene og vil ha god dialog for at et stortingsflertall sikrer inntektsvekst i framtida for å finansiere disse investeringene, sier fylkesråd for finans, Edvin Søvik (AP)

Viken har behov for store investeringer innen skole grunnet befolknings- og elevtallsvekst i årene framover, sier Søvik.

Trenger mer til kollektivtrafikken
Det foreslås 2,1 milliarder kroner til kollektivtrafikken i Viken, men dette er ikke nok for å møte den krevende situasjonen kollektivselskapene står i som følge av tapte billettinntekter på grunn av koronapandemien, påpeker fylkesrådsleder Jacobsen.

– Ettervirkningene av pandemien vil vare lenge, og det er fortsatt usikkert hvordan korona endrer folks reisevaner. Kollektivselskapene står i reell fare for snart å måtte redusere tilbudet på grunn av tapte billettinntekter. Vi vil fortsatt jobbe hardt for, og forventer at, staten dekker tap og økte kostnader i en overgangsperiode. Det er avgjørende for å sikre et attraktivt kollektivtilbud og unngå vekst i biltrafikken, sier Jacobsen.

Et løft for skoleutbygging og vedlikehold
– Vi prioriterer utbygging av nye skolebygg, yrkesfag, etablerer en lærlingegaranti, styrker teamet rundt eleven, gratis skolemåltid og en mer praktisk og arbeidsnær skole, sier Siv Henriette Jacobsen.

I økonomiplanperioden er det behov for 2.500 nye elevplasser i Viken. I 2022 foreslås investeringer for 1,2 milliarder kroner til etablering av nye elevplasser og rehabilitering av eksisterende skolebygg. I perioden foreslås investeringer på 7 milliarder kroner.

Det settes av én milliard til en ny investerings- og rehabiliteringsplan gjennom en årlig avsetning på 100 millioner kroner over en 10-års periode. I 2022 og 2023 går midlene til St. Olav, Kongsberg og Kjelle videgående skoler.

Vedlikehold av vei
Fylkesrådet prioriterer vedlikehold av fylkesveinettet. Til drift og vedlikehold av fylkesveinettet for 2022 foreslås det 1,1 milliard kroner. Det foreslås det å bruke nærmere 853 millioner kroner til investeringstiltak på fylkesveinettet i 2022. I tillegg kommer tiltak finansiert av belønningsmidler fra staten og bompengeinntekter på om lag 1,5 milliarder kroner.

– Investeringsprosjektene er spredt rundt i fylket og omfatter blant annet utbedringer av fylkesveinettet, investeringer i gang- og sykkelveier, og andre trafikksikkerhetstiltak, forteller Jacobsen.

Satsing på kollektivtrafikk for reduserte klimautslipp
Utbygging og drift av kollektivtrafikken er ett av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp. Driften skal bli utslippsfri innen 2028.

Det foreslås 2,1 milliarder kroner til kollektivtrafikken i Viken. I tillegg legges det inn 15 millioner kroner til utslippsfri kollektivtrafikk.

Koronapandemien har ført til stor usikkerhet om framtidig passasjerutvikling for kollektivselskapene.

– Fylkesrådet vil videreføre sitt arbeid mot regjering og storting for å sikre at staten dekker tap og økte kostnader i en overgangsperiode. Det er avgjørende for å sikre et fortsatt attraktivt kollektivtilbud og unngå vekst i biltrafikken, sier Jacobsen.

Utvider kulturtilbud
Videre legger budsjettforslaget opp til et utvidet kulturtilbud for ungdom og bygdemiljøpakker til gode for innbyggerne i hele Viken, sier Jacobsen.

2022 vil bære preg av at kulturlivet må gjenoppbygges etter pandemien. Driftsbudsjettet for kultur og mangfold er på 419 millioner kroner i 2022.

Klimahandling for et grønnere Viken
FNs bærekraftmål ligger til grunn for utvikling og drift av Viken fylkeskommune. I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap sentrale drivkrefter for bærekraftig utvikling.

– Vi skal være en pådriver for å etablere og koordinere samarbeid og partnerskap med andre samfunnsaktører i Viken om klimaarbeidet. Arbeidet i partnerskapene skal utvikles i 2022 med felles handlingsplaner og felles omstillingsprosjekter, sier fylkesrådslederen.

Budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Viken fylkeskommune sluttbehandles i fylkestinget i desember.

Se hele budsjettforslaget (PDF, 4 MB)

Se de viktigste budsjettpostene i din region

Se presentasjonen av budsjettforslaget (PDF, 2 MB)

– Viken har behov for store investeringer innen skole grunnet befolknings- og elevtallsvekst i årene framover. Dette budsjettet sikrer planlagte skoleinvesteringer og et økonomisk bærekraftig investeringsnivå, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (AP). (Foto: Morten Brakestad)

Del:
Annonse