23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker var endelig tilbake på sin vante plass – i kommunestyresalen – men uten at det økte lysten til å diskutere politikk. Her gikk det rolig for seg.

Labert kommunestyremøte i Øvre Eiker – tilbake i K-styre salen

Kommunestyret i Øvre Eiker var onsdag ettermiddag tilbake på sin vante plass i kommunestyresalen etter nesten to år med teams og ekstra avstand i festsalen. Men det hjalp ikke på debattviljen. Det ble et heller labert møte.
Annonse

Gårsdagens kommunestyremøte startet med fire spørsmål til spørretimen. Tre av dem kom fra Kaja Hilleren (SV) som ville vite hva slags rutiner kommunen hadde når det gjaldt innkjøp av matvarer. Hun var i den forbindelse opptatt av god dyrevelferd og kortreist mat – les støtte til lokale bønder gjennom lokale innkjøp.

I svaret fra ordføreren kom det fram at kommunen har rammeavtaler med de store grossistene og at dyrevelferden overlates til et overbelastet Mattilsyn, var ikke Hilleren helt fornøyd med.

Annonse

Kaja Hilleren ville også vite om kommunen praktiserer kjøttfrie dager i kantina på rådhuset eller i skolekantiner. Det er ikke tilfelle kunne ordfører Knut Kvale avklare, men det er alltid vegetariske og økologiske alternativer å få kjøpt.

Dagens tredje spørsmål fra Hilleren gikk på universell utforming i Hokksund spesielt. De fleste butikker er nemlig utilgjengelige for bevegelseshemmede og det er ikke forenlig med universell utforming.

Men det var ikke mye ordføreren kunne bidra med her heller. Mange av byggene i Hokksund er gamle og derfor vanskelig å gjøre noe med i dette henseende. Men han understreket at alle nye bygg måtte være tilgjengelige for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. Ordføreren pekte på at det ikke var så svart som beskrevet i Hokksund ettersom mange har bygd ramper slik som apotek, banker, legekontor mm.

Etterlyste næringskonsulent
Trond Bermingrud (FrP) hadde også et spørsmål til kommunen denne kvelden. Han etterlyste nemlig næringskonsulenten som kommunestyret vedtok opprettet ved budsjettbehandlingen i fjor. Det skulle komme en sak på dette i første halvår i år, men det har ikke skjedd og kommunen er fortsatt uten en egen næringskonsulent.

Svaret fra kommunen i denne saken kan i beste fall karakteriseres som en bortforklaring. Her forklares manglende utførelse av et enstemmig K-styrevedtak med B-saker, rullering av kommuneplanen og mye annet. På den positive siden er det satt av 250.000 kroner i budsjettforslaget for 2022 til økt engasjement i næringsutvikling, men ingen egen næringskonsulent.

Mange saker – lite debatt
De fleste av sakene som var opp i kommunestyret onsdag, var grundig debattert i Formannskapet. Derfor var ikke lysten til å diskutere dette om igjen for stor.

Tertialrapport for 2. tertial ble tatt til etterretning uten et ord og enstemmig vedtatt. Her ble det foretatt justering opp og ned for til sammen 32 mill. kroner.

Det samme gjelder økonomirapporteringen for Øvre Eiker kommunale Eiendom KF. Det er dette selskapet som nå drifter alle viktige kommunale bygg og boligmasse. Selskapet styrer mot et resultat i null, men det er avdekket langt større vedlikeholdsbehov i flere eiendommer enn de det var klar over.

En annen sak som var til behandling, var investeringsprogrammet til Øvre Eiker kommunale Eiendom (ØEKE). Dette var en sak som ble utsatt i siste kommunestyre på grunn av for liten tid til å diskutere programmet. Nå har kommunestyret hatt én ekstra måned, men det var kun saksordfører Andreas Størdal (V) som tok ordet til saken. Han viste til at dette ville bli debattert i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

En ting som er helt sikkert, er at kommunens eiendomsselskap må prioritere hardt de kommende årene ettersom det er mange store prosjekter på gang. Ikke minst gjelder det bygging av ny barneskole på Loesmoen og barnehage i Hokksund sentrum. Vedtaket er at saken oversendes kommunedirektøren som skal innarbeide dette i kommuneplanen for de kommende årene. Den er allerede skrevet ferdig, men ikke vedtatt.

Ingen avklaring om rådhuset
Gjennom 2021 har kommuneadministrasjonen jobbet med å finne ut hva de kan gjøre for å få bedre utnyttelse av rådhuset. Kommunedirektøren fremmet derfor en B-sak for drøfting i siste kommunestyre, men noen debatt om rådhuset ble det ikke. Den ble tatt i Partssammensatt utvalg som kom med en innstilling til formannskapet og senere kommunestyret.

Her overlates det til ØEKE å utrede ulike muligheter for både vedlikehold og utnyttelse av huset. Svømmehallen og Voksenopplæringens skjebne skal utredes som selvstendige saker og alternativer.

Flere saker fra kommunestyret kommer.

Del:
Annonse