15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var mange engasjerte som stilte opp på folkemøtet på Varlo Grendehus torsdag kveld. Noen var mer forbannet enn andre og det ble manet til vanlig høflighet.

Naboer plages av trafikk, støy og støv fra pukkverksdriften – forlanger bedring

Naboene til Hoensmarka Pukkverk og Hokksund Pukkverk er frustrerte og vil ha en snarlig bedring. De plages nemlig av mye tungtrafikk, mye støy og støv store deler av døgnet. Torsdag var det folkemøte på Varlo Grendehus mens lastebilene dundret forbi.
Annonse

Røren Grendeutvalg inviterte torsdag kveld til folkemøte på Varlo Grendehus. Temaet var pukkverksdriften i kommunen generelt og Hokksund Pukkverk og Hoensmarka spesielt. Behovet for møtet ble forsterket ved at et stort antall lastebiler dundret forbi grendehuset.

Beboerne på Varlo og Skotsmoen synes å ha fått nok og tilliten til spesielt Hoensmarka Pukkverk er liten. Men det er også klart at informasjonen kunne vært bedre fra drivernes side, noe de tok selvkritikk på under møtet.

Annonse

Det er Ole B. Hoen som er grunneier, mens Isachsen drifter selve pukkverket i Hoensmarka. Rykter forteller om at de vil utvide driften og området de kan operere på. Ifølge driverne stemmer ikke dette bildet helt.

Ole B. Hoen forklarte nemlig på møtet at det er slutt på pukkverksdriften i februar 2023 i henhold til konsesjonen. Det betyr en slutt på skyting og pukking i anlegget, som etter hvert skal tilbakeføres så godt det kan.

Men det er en stor bruddkant som er vanskelig tilgjengelig, og Hoensmarka har derfor søkt om å anlegge en vei på toppen slik at de kan tippe masser fra toppen av bruddet i stedet for å fylle på fra bunnen.

Samtidig er det søkt om å ta ut noe mer grus som løsmasser i sør-øst for å utnytte ressursene som ligger der. Men selv om pukkverket stopper opp i februar 2023, vil der fortsatt være mye trafikk inn og ut av anlegget for resirkulering og gjenbruk av masser slik de nye miljøkravene nå forlanger.

Plages av støy og støv
Naboene til Hoensmarka er imidlertid ikke fornøyd med støy- og støvplagen, og føler at de ikke blir tatt på alvor. Flere av de frammøtte i salen tok til orde for at de gjentatte ganger hadde tatt dette opp med selskapet, men føler seg ikke hørt eller tatt på alvor.

Ole Terje Letmolie i Isachsen var villig til å ta selvkritikk på det området og sa de nå ville gjøre sitt for at plagene for naboene ble mindre. De skulle også bli bedre på informasjon og viste til Ryghkollen hvor de nå har møter med beboerrepresentanter én gang i måneden.

Til evig tid
Et annen problemområde er Grøslandveien opp til Hokksund Pukkverk. Veien, som er kommunal, er ikke bygd for det store antallet tungtransporter som går der daglig. Christer B. Magnusson og Tor Inge Torsholt i Veidekke kom med både gode og dårlige nyheter. Den dårlige for naboene er at det er stein nok i dette bruddet til «evig tid» som de uttrykte det.

På den positive siden var de nå i dialog med kommunen om en utbedring av veien, og sa seg villig til å være med på et spleiselag. Men de understreket at dette var en kommunal vei og derfor Øvre Eikers ansvar i første rekke.

Veidekke driver også pukkverket på Burud, men her er det kanskje driftsgrunnlag i 10 nye år. Selskapet utelukker ikke at de vil søke å utvide uttaksområdet, men dette er altså ikke bestemt. Et alternativ til videre drift er å bruke pukkverket som en omlastingsstasjon fra bil til jernbane slik det «grønne skiftet» nå forlanger.

Ole B. Hoen (t.h.) er grunneier i Hoensmarka og han redegjorde for planene fremover sammen med Ole Terje Letmolie i Isachsen.

Vil ha målinger
Pukkverk må forholde seg til helt konkrete regler for driften fastsatt av myndighetene. Men om de etterleves til enhver tid, er en annen sak. Det er nemlig kun sporadiske stikkprøver og egenkontroll som gjelder.

Naboene til begge pukkverkene etterlyste derfor målinger på støy, svevestøv og ikke minst om uttaket og transporten står i forhold til de konsesjoner som er gitt.

Naborepresentant for Skotsmoen, Tor Andersen, mente kommunen måtte komme mer på banen og gi folk i området en plan for oppfølging. Han kunne også fortelle at de nå hadde engasjert advokater for å bli tatt på alvor av Hoensmarka.

En annen som har vært skeptisk til virksomheten i Hoensmarka lenge, er Karl Halvor Langerud. Selv om han bor på andre siden av Drammenselva, er støyplagene noe som opptar han. Han oppfordret derfor driverne til å flytte knuseverket lenger ned slik at støyvolden tar av for det meste.

Langerud mente også at det var et pulverisert ansvar rundt pukkverksdriften og kontrollen av denne og viste til at Statsforvalteren som forurensningsmyndighet aldri hadde satt sine føtter i Hoensmarka.

Viktig bransje for kommunen og distriktet
Pukkverk og masseuttak av grus og sand er viktige bransjer for samfunnet generelt og kommunen spesielt. Dette handler om sysselsetting og verdiskapning, noe kommunalsjef Morten Lauvbu snakket mye om i sitt innlegg på begynnelsen av møtet.

Han redegjorde for regelverk og krav som de ulike myndigheter har for slik drift, men innrømmet at det også er mange negative sider ved slik drift. Men for samfunnet som helhet var dette helt nødvendige virksomheter, understreket han.

Lauvbu fikk også et klart mandat fra salen om å ta tak i veiproblemene på Varlo og de andre problemene ved Hoensmarka. Det har allerede vært møter når det gjelder Grøslandveien og Lauvbu hadde forhåpninger om at de kom til enighet med Veidekke om å få oppgradert denne veien.

Leder av Røren Grendeutvalg, Helge Midtun, mente det var viktig at grendeutvalget tok tak i slike saker og arrangerte flere folkemøter.
Del:
Annonse