17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regionleder i Trygg Trafikk i Viken, Anne Marit Jordheim, er bekymret over de foreslåtte kuttene i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet 2022: Ny regjering nedprioriterer trafikksikkerheten

Det blir kraftige kutt i bevilgningene til trygge skoleveier, tilrettelegging for gående og syklende og tiltak som skal forhindre møteulykker og utforkjøringer, dersom regjeringens forslag til endringer i neste års statsbudsjett vedtas av Stortinget. Det mener i hvert fall Trygg Trafikk i Viken.
Annonse

– Det nye statsbudsjettet, som ble presentert forrige uke, var overraskende og ikke særlig lystig lesning fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Med en ramme på 40 MRD kroner til ulike veiformål, er det for oss uforståelig at de velger å kutte i begrensede trafikksikkerhetsmidler for å finansiere valgløfter som reduserte ferjepriser, sier regionleder Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk Viken.

Mindre til trygge skoleveier
Tilskuddet til tryggere skoleveier og nærmiljøer foreslås redusert fra 40 mill. krner til 20 mill. kroner i 2022. Midlene er en oppfølging av Barnas transportplan som alle partier sluttet seg til i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2022-2033 i juni 2021.

Annonse

Trygg Trafikk får mange tilbakemeldinger fra foreldre i hele landet som er bekymret for at barna deres må sykle og gå på utrygge skoleveier. Ofte kan små og relativt rimelige tiltak, som fartshumper, belysning og etablering av hjertesoner utgjøre en stor forskjell.

– Hvis dette kuttforslaget vedtas, får færre kommuner muligheten til å søke tilskudd til trygge skoleveier og nærmiljøer. Det er et svært dårlig signal når myndighetene samtidig oppfordrer barn til å sykle eller gå til skolen, sier Anne Marit Jordheim.

Færre målrettede trafikksikkerhetstiltak
Regjeringen reduserer bevilgningen til mindre investeringstiltak på eksisterende riksveinett med 270 mill. kroner. Konsekvensen blir ifølge Trygg Trafikk færre tiltak som skal forhindre møteulykker og utforkjøringer og bedre trafikksikkerheten for syklende og gående.

– Mange veistrekninger mangler fortsatt nødvendige midtdelere, forsterket midtoppmerkning og siderekkverk. Vi var fra før av bekymret for det som har vært en gradvis svekkelse av dedikerte midler til dette arbeidet i Statens vegvesen. Det sier seg selv at en ytterligere reduksjon er svært uheldig, sier Anne Marit Jordheim.

Tilskuddet til mindre byområder skrotes
Den nye tilskuddsordningen til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler skrotes av regjeringen. Dermed avsettes det likevel ikke 30 mill. kroner som statlig bidrag til mindre byområder som forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet. Dette innebærer at trafikkveksten skal tas gjennom sykling, gange og kollektiv.

– Det betyr blant annet færre midler til gang- og sykkelveier i mindre byområder, noe som er uheldig, ettersom syklister har ca. 10 ganger høyere ulykkesrisiko enn bilister, sier Jordheim.

SV kan reversere kuttforslagene
Statsbudsjettet for 2022 skal senest være vedtatt av Stortinget innen 15. desember. Som en mindretallsregjering trenger regjeringen støtte fra andre partier for å få flertall for budsjettet. Forhandlinger med SV, som sitter i en nøkkelposisjon, er allerede i gang.

– Trygg Trafikk oppfordrer SV til å bidra til å reversere disse uheldige kuttene i bevilgninger til trygge skoleveier og andre målrettede trafikksikkerhetstiltak for fotgjengere, syklister og bilister, sier Anne Marit Jordheim.

Del:
Annonse