28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En lang rekke lokale lag og foreninger får nå støtte. (Foto: Mikael Örtenheim)

397 store og små prosjekter for barn og unge tildeles støtte

Denne høsten tildeler Sparebankstiftelsen DNB 241 millioner kroner fordelt på 397 store og små prosjekter i regi av organisasjoner og lag. Mange av tiltakene er i Drammen og Øvre Eiker.
Annonse

Av de 985 søknadene stiftelsen mottok innen søknadsfristen 1. september får nå 397 organisasjoner tildelinger til prosjekter for barn og unge. Det betyr at 40 prosent av søknadene er innvilget.

De tildelte beløpene varierer fra 10.000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til utstilling og formidling på Kon-Tiki museet.

Annonse

I 2021 har stiftelsen totalt tildelt 929 millioner kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Disse får støtte nå
Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

I Øvre Eiker er det Idrettsrådet som får mest penger med 450.000 kroner til bygging av et båthus for selvbetjent kanoutlån. Videre får den kommunale kulturskolen 70.000 kroner til et lokalt samarbeidsprosjekt om 80-tallet.

I Drammen er det «Bevisstung» som får mest med 450.000 kroner til oppgradering av lokaler og oppstartstøtte. Deretter kommer Åssiden Idrettsforening med 300.000 kroner til rehabilitering av klubbhuset.

Se hvilke tiltak som får støtte i Buskerud (PDF)

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

• Idrett og lek
• Kunst og kultur
• Natur og friluftsliv
• Nærmiljø og kulturarv
• Aktivitetstiltak, klubbhus, håndverkstradisjoner, badekultur og lekeplasser

– Det er oppløftende å se de mange flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Håpet er at prosjektene som nå får støtte skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Idrettslag og andre idrettsorganisasjoner er den største mottakergruppen. Til sammen får 102 slike organisasjoner nå støtte, som først og fremst går til grasrotaktivitet i klubbene. Flere har søkt om støtte til oppgradering av klubbhus, og åtte idrettslag får støtte til tiltak som kan øke aktiviteten i klubbhuset.

Av andre mottakere kan nevnes museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

Et av stiftelsens satsingsområder er ivaretakelse av håndverkstradisjoner, og i denne runden er det gitt støtte til 13 prosjekter som skal bidra til kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk og økt tilgang til ulike typer verksteder. En av disse er Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter som får midler til å fylle «reperbanebygget» med håndverksaktivitet og kunnskap om kystkulturen. Det legges opp til faglig samarbeid med Færder videregående skole, som er nærmeste nabo.

Stiftelsen får også mange søknader om støtte til leke- og aktivitetsplasser i nærmiljøet og skolegården. 19 lekeplass- og 13 skolegårdsprosjekter får tildelinger på til sammen 7,7 millioner kroner. Også badekulturen får et løft flere steder, der frivillige organisasjoner har tatt på seg jobben med å tilrettelegge for resten av lokalmiljøet. Nå gis det støtte til fem initiativer til badstuer og oppgradering av badeplasser. En av disse er Nærsnes vel som får støtte til flytende badstue.

Nye muligheter fremover
Blir du inspirert til å søke støtte? Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. desember, 1. april og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no.

Del:
Annonse