7. august 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sinte og frustrerte foreldre foran Stensethalleen barnehage. Fra venstre: Christine Kruse, Sondre Ellingsen og Ingvild Bjørnstadjordet. (Foto: Privat)

Vil legge ned tre barnehager: – Katastrofalt og må stoppes, sier FrP og foreldre protesterer

Det er kommet et oppsiktsvekkende forslag til ny barnehagestruktur i Drammen: Konnerud, Marienlyst og Stensethalleen barnehager legges ned. FAU og fortvilte foreldre protesterer og har sendt et langt protestbrev til kommunen.

Forslaget til ny barnehagestruktur kommer frem av et notat fra kommunalsjefen for barnehage og skole til Hovedutvalget for oppvekst og utdanning onsdag kveld. I notatet har kommunalsjefen foreslått følgende endringer:

Nedleggelse av:
Stensethalléen barnehage
Marienlyst barnehage
Konnerud barnehage

Annonse

I tillegg vil Gul avdeling ved Svensedammen barnehage flyttes til Gulskogen ØE barnehage. Det er DRM24 som melder dette.

Må stoppes

– Dette er katastrofalt og må stoppes. Her må den politiske posisjonen på banen, sier Lavrans Kierulf (FrP), kommunestyrerepresentant og medlem i Hovedutvalget for Oppvekt og Utdanning i en kommentar til DRM24.

Drammen kommune har vedtatt å spare inn 11 millioner kroner på de kommunale barnehagene. Det var på forhånd ventet justeringer i barnehagestrukturen, og kanskje opphør av virksomheter. At så mye som tre barnehager forslås nedlagt er etter hva DRM24 erfarer mer enn hva de fleste hadde sett for seg.

Forslaget til ny barnehagestruktur kommer som følge av «vedtatte prinsipper» i hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Fremskrittspartiet har tidligere reagert på at det er lagt opp til nedleggelse av barnehager uten politisk behandling.

– Her er det lagt opp til et løp hvor rådmannen skal bestemme hvilke barnehager som eventuelt skal nedlegges. Posisjonen skyver alt i fanget på rådmannen, og må tenke seg om en gang til, uttalte Kierulf (bildet) til DRM24 forrige uke.

Rask prosess
Kommunalsjef Thomas Larsen Sola vil informere ansatte og foreldre i de berørte barnehagen om kort tid, heter det i notatet.

20. januar: Saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte».

24. januar: Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre.

26. januar: Hovedutvalg for oppvekst og utdanning får muntlig orientering om ny barnehagestruktur og vurderingene som er foretatt opp mot prinsippene.

Flytter spesialavdeling
Gul avdeling ved Svensedammen barnehage foreslås flyttet til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei.

En avdeling ved denne barnehagen gjøres om til en avdeling for barn med sammensatte hjelpebehov. Ved å flytte spesialpedagogene og barna på Gul avdeling til Gulskogen, beholdes det sterke fagmiljøet, og disse barnas behov blir ivaretatt, opplyser Drammen kommune onsdag kveld.

– Fagmiljøet ved gul gruppe er en viktig verdi for barn med særskilte behov og viktig for barnehagesektoren slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå får et godt barnehagetilbud. Det gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen ved å flytte det fra Konnerud til Gulskogen. Gulskogen er et mer naturlig knutepunkt for innbyggere på tvers av hele kommunen. Flere kan oppleve tilbudet mer relevant og nært, sier Larsen Sola.

Barn ved Gul avdeling ved Svensedammen barnehage får automatisk plass i Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei fra nytt barnehageår.

LEDER PROSESSEN: Kommunalsjef for barnehager, Thomas Larsen Sola. (Foto: Drammen kommune)

FAU og fortvilte foreldre protesterer

FAU og foreldre ved Stensethalleen barnehage har sendt dette protestskirvet til kommunen og til media:

Protest mot nedleggelse av barnehager i Drammen kommune

11.01.22:

Viser til kommunale saksdokumenter datert 24.11.21 der Drammen kommune og rådmannen har lagt inn forslag om å avvikle to leieavtaler for barnehager i Drammen, i forbindelse med sak om dimensjonering av barnehageplasser i kommunen. Den ene barnehagen vil i så fall avvikles fra 01.08.22, og den andre fra 30.06.23, noe som fører til at ca. 70 barn må bytte barnehage. Da Stensethalleen, som en liten barnehage, er under en slik leieavtale er det grunn til å tro at dette berører oss.

Gamle Nedre Eiker kommune har i løpet av kort tid opplevd mye uro hva angår nedleggelser og forslag om nedstengning av barnehager. I 2021 ble det bestemt at Langeløkka barnehage skulle legges ned, noe som senere ble omgjort etter massive protester fra FAU og interessenter, til tross for at barnehagen må utbedres for 25 millioner for å tilfredsstille forskriftsmessige krav.

Nå er det snakk om å legge ned to små barnehager med leieavtale for å spare skarve 2 millioner kroner. Hvor er logikken i det?

Stensethalleen barnehage er en satellitt-avdeling under Grinde barnehage, og har samme styrer (og fagmiljø) og FAU. De økonomiske besparelsene ved å legge ned Stensethalleen er minimale, og konsekvensene for et stort antall barnefamilier i kommunen vil være katastrofale. Her skyver dere de små barna foran dere for en marginal innsparing.

Vi er sterkt kritiske til denne prosessen der det legges opp til nedleggelse av barnehager uten politisk behandling. Det er feigt, ansvarsfraskrivende og udemokratisk å skyve administrasjonen foran seg, for at de folkevalgte skal slippe å ta upopulære avgjørelser som påvirker så mange små og store skjebner negativt. Vi finner det også sterkt kritikkverdig at FAU-leder fikk innkallelsen til møtet «Sammen om Drammensbarnehagene» samme dag som møtet skulle holdes 16. november. Nestleder som er fra Stensethalleen fikk ingen innkallelse.

Flere familier har valgt å bytte fra Langeløkka barnehage til Stensethalleen barnehage etter at det ble kjent at Langeløkka skulle legges ned. Etter at dette valget ble tatt ble vedtaket omgjort, men foreldrene ble gjort oppmerksomme på at nedleggelse fortsatt kunne være aktuelt påfølgende år, og valgte derfor å satse på ny barnehage med håp om en trygg og stabil tilværelse for sine barn.

Disse familiene har nå brukt et år på å gjøre barna sine trygge i en ny hverdag i en ny barnehage, og står nå i fare for å måtte flytte barna over i enda en ny barnehage som konsekvens av nedleggelse av Stensethalleen. Vi føler oss lurt og sviktet av Drammen kommune, som ifølge kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 skal være «et godt sted å leve». I kommuneplanen står det: «Vi skal sikre de yngste gode år i barnehagene og skolene hvor de kan oppleve utvikling og føle tilhørighet». Det er lite gjennomtenkt å vedta førende prinsipper som er i strid med målsettinger i Kommuneplan. Da blir dokumentet en verdiløs samling med ord, hvis visjonene derfra ikke tas ut i praktisk politikk.

Når man må bruke en så stor del av barnehageårene på tilvenning og etablering av trygghet kan dette hindre barnets naturlige utvikling, og i ytterste konsekvens føre til at barnet tar med seg usikkerhet og mistrivsel videre inn i skoleårene. I verste fall vil disse barna få store «hull» læremessig og psykososialt. Trygghet, forutsigbarhet og tillit vokser frem over tid. Ved å stadig flytte på barna de årene som former de som mest vil dette gi konsekvenser av motsatt effekt. Hvordan kan dette være faglig og etisk forsvarlig?

Barnefamilier står nå i fare for å måtte bryte opp fra nærmiljøet, der konsekvensen kan bli lengre reisevei mellom hjem og barnehage. Familier risikerer å bli splittet, der søsken havner i forskjellige barnehager på grunn av manglende kapasitet, med det det medfører av stressende ettermiddager, lengre dager i barnehagen og kortere arbeidstid for foreldrene.

Barn risikerer å gå i barnehager utenfor skolekrets, slik at de ikke vil oppleve den viktige tilhørigheten til nærmiljø og barn i samme alder. Etablerte vennskap vil rives fra hverandre.

At kommunene vurderer å legge ned to barnehager midt i en pandemi er mildt sagt hårreisende. Barna som blir berørt av nedleggelsen er allerede spesielt sårbare, da de har vokst opp i en tid der sosial kontakt har vært begrenset. Fagkyndige kan i utallige rapporter de siste årene rapportere om hvordan pandemien har påvirket barna i negativ retning. Deres hverdag i barnehagen har vært preget av usikkerhet og utrygghet i en vanskelig tid, med restriksjoner som blant annet førte til at foreldre har måttet levere og hente ved porten store deler av året. Dette har gjort tilvenning spesielt utfordrende, og har krevd utrolig stor innsats av personalet i barnehagen, som ikke bare har vært en varm favn og trygghet for våre barn, men som også har gått på jobb og utsatt seg selv og sine familier for smitte.

Barnehageansatte som er fantastiske ressurser med unik kompetanse og kunnskap om våre barn. Og nå mister de sitt arbeidssted gjennom mange år. Er dette takken? Vi foreldre har mistet arbeidstid og inntekt som følge av restriksjoner, og nå skal vi gjennom en krevende omstillingsprosess der de fleste må ta ulønnet permisjon for å følge opp barnehagetilvenningen. Andre vil kanskje måtte være hjemme med barna sine dersom ikke kommunen kan tilby en barnehageplass i nærmiljøet, eller dersom søsken blir splittet.

Stensethalleen barnehage har eksistert siden 2007, og mange av de ansatte har vært med helt fra begynnelsen. Dette vitner om at barnehagen er godt drevet og er et godt sted å jobbe. Som foreldre opplever vi ansattgruppen som svært stabil med lavt sykefravær, og det er sjelden vi treffer på vikarer som er ukjente for oss. Barnehagen har fornøyde foreldre og høye søkertall.

Dersom man går til det drastiske skrittet å legge ned barnehager i kommunen, skal man da velge å legge ned en særdeles velfungerende barnehage, mot en barnehage med lave søkertall og høyt vikarforbruk? Det er for oss helt uforståelig. Trivsel på arbeidsplassen gir rolige, trygge medarbeidere som kan bruke tiden sin på våre barn. I Stensethalleen blir alle barn sett og ivaretatt, med et stort fokus på at de skal føle seg verdifulle.

Vi er flere som søkte oss til Stensethalléen fordi vi ønsket oss en liten barnehage, som har fleksibilitet i hverdagen og en genuin ro over seg. Store barnehager er ikke for alle. Saken beskriver et forslag om barnehager med stadig større dimensjon. Dette er sjelden det beste for barnet. Barn må stadig begynne tidligere i barnehage, til tross for at forskning peker på at det kan være stressende og belastende for barnet. Det minste kommunen kan gjøre for sine innbyggere er å legge til rette for at familier selv kan velge hva slags barnehagestruktur som passer best for deres barn. Det er viktig å understreke at et mangfold av barnehager i areal både av private og offentlige barnehager er viktig og ønskelig om Drammen kommune ønsker tilflytting.

Barnehagetilbudet bør styrkes, ikke svekkes, dersom man ønsker å være attraktive for barnefamilier. SSB rapporterer om en «babyboom» etter nedstengningen av Norge i 2020. Det er grunner til å tro at disse barna trenger barnehageplass i de kommende årene. At kommunen velger å legge ned driften av to barnehager i disse usikre tider vitner ikke om en kommune som satser på fremtiden. Vi vil vel ha en kommune i vekst, og ikke en i motsatt retning?

Barns trygghet og trivsel kan ikke settes en prislapp på. Det er ikke for sent å snu. Ta ansvar og bevar barnehagene våre!

Hilsen FAU og fortvilte foreldre i Stensethalleen barnehage

Del: