17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Teigen-undergangen skal vurderes utbedret og det skal vurderes om det skal settes opp bom på Grosvoldveien – til høsten. Det er altså ikke vedtatt om du fikk det inntrykket av saken til Eikernytt.no fredag.

Vegvesenet mener Eikernytt.no feiltolket melding om Teigen-undergangen

Statens vegvesen mener Eikernytt.no feiltolket en pressemelding som kom fredag hvor det sto at etaten skulle vurdere å utbedre Teigen-undergangen og bompenger på Grosvoldveien. Nå har de sendt ut en presisering.
Annonse

Saken som Eikernytt.no la ut på fredag har skapt reaksjoner, både politisk og ikke minst hos innbyggerne som bor langs Gamle Kongsbergvei. De frykter at en bom på Grosvoldveien vil øke trafikken på deres veistrekning radikalt.

En som har tatt opp saken er Bjørn Tore Ødegården (AP). Han har sendt spørsmål til fylkesrådet i Viken med spørsmål om både trafikksikkerheten langs Gamle Kongsbergvei og en mulig bom på Grosvoldveien. Han er komiteleder for samferdselskomiteen hos Viken fylkeskommune og fylkestingsrepresentant for Viken Arbeiderparti.

Annonse

I spørsmålet til fylkesrådet, vil han vite om Statens vegvesen har vært i kontakt med fylkeskommunen vedrørende forslaget om å etablere bompengeinnkreving på Fv. 287.

Det har ikke lykkes Eikernytt.no å få noen ytterligere kommentarer fra ham.

Ikke vedtatt – vil bare vurdere
Da bompengefinansieringen ble lagt fram til behandling i 2017 var planen å bygge en bomstasjon på Grosvoldveien i forbindelse med utbedringen av Teigen-undergangen.

Som omtalt fredag ble disse planene stanset av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) i 2019. Siden den gang har det vært liten oppmerksomhet rundt denne veistrekningen og derfor vakte det reaksjoner da vegvesenet sendte ut denne meldingen fredag:

«Når det gjelder vurderingen av å utbedre jernbaneundergangen og sette opp en bom på fylkesveg 286 ved Teigen mellom Krekling og Skollenborg, er dette planlagt gjennomført høsten 2022. Det forteller prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda i Statens vegvesen, Tom Hedalen.»

Statens vegvesen skriver:

Presisering om vurdering av bom på fv. 286 ved Teigen

Statens vegvesen har ikke tatt stilling til om det skal anbefales å sette opp bom på fv. 282 ved Teigen.

Høsten 2022 skal trafikkutviklingen på lokalveien mellom Krekling og Skollenborg vurderes med tanke på mulig utbedring av jernbaneundergangen ved Tveiten.

I en sak om ferske trafikktall gjennom bommene på E134 i Kongsberg presentert i forrige uke, har Statens vegvesen blitt feiltolket og misforstått av lokale medier:

Det er en vurdering av behovet for en bom på nevnte strekning som skal vurderes høsten 2022. Ferske tall om trafikkutviklingen på Fv. 286 ved Teigen viser en klar nedadgående trend de seneste årene. Det knytter også en viss usikkerhet til effekten av covid 19 på disse tallene.

Det er dette stortingsvedtaket knyttet til utbygging og finansiering av E134 Damåsen – Saggrenda som er bakgrunnen for vurderingen som gjøres:

«Stortinget ber regjeringen frem mot at prosjektet er ferdig og i den første tiden etter at veien er åpnet, vurdere muligheten for å kunne redusere noen av restriksjonene som Prop. 49 S (2014–2015) legger opp til på sideveiene, herunder muligheten for å redusere antallet bomstasjoner. Regjeringen bes samtidig om å vurdere effekter og konsekvenser av eventuell trafikklekkasje på sideveiene.»

Anbefaling av om det skal eller ikke skal etableres bom ved Teigen vil bli behandlet lokalpolitisk.

Slik så bompengeforslaget fra Statens vegvesen ut i 2017.

Se saken på Statens vegvesens nettsider her:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/damasen/bompenger/

Del:
Annonse